İçeriğe geç

Verginin Amaçları – Vergi Avukatı

Vergi Kavramı

Vergi, kamusal hizmetlerin finansmanını sağlamak adına devletin, yasal dayanakla, zorla ve karşılıksız olarak bireylerin ve kurumların ekonomik kapasitelerine uygun şekilde talep ettiği maddi değerlerdir.

Vergi Hukuku Tanımı

Vergi hukuku, bireylerle devlet arasındaki vergisel yükümlülükler ve ilişkileri düzenleyen hukuki dalıdır. Bu alanda belirlenen normlara uygun olarak devlet, vergi toplama yetkisini kullanır.

Verginin Amaçları

Mali Amaç: Vergi sisteminin temel işlevi, kamusal hizmetlerin finansmanını sağlamaktır.
İktisadi Politika Aracı: Konjönktür ve ekonomik büyüme stratejileri ile bağlantılıdır.
Gelirin Yeniden Dağıtılması: Gelir eşitsizliklerini azaltmayı ve düşük gelirli kesimi desteklemeyi amaçlar.
Diğer Amaçlar: Nüfus, eğitim, kültür, sağlık ve din gibi çeşitli politikalarla ilişkilidir.

Vergi Çeşitleri

Gelir Vergisi: Bireylerin yıllık gelirleri üzerinden alınan vergidir. Gelir seviyesi yüksek olanlar daha yüksek oranda vergilendirilir.
Kurumlar Vergisi: Tüzel kişiliklerin kazançları üzerinden alınır.
Katma Değer Vergisi: Mal ve hizmet teslimleri üzerinden alınan dolaylı bir vergidir.
Özel Tüketim Vergisi: Lüks ve zararlı maddeler üzerinden alınır.
Damga Vergisi: Resmi evraklar üzerinden alınan vergidir.
Gümrük Vergisi: Ürünlere ülkeye giriş ve çıkışlarında uygulanan vergidir.
Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler: Banka işlemleri, iletişim hizmetleri ve şans oyunları üzerinden alınır.
Emlak Vergisi: Taşınmazlar üzerinden alınır.
Veraset ve İntikal Vergisi: Miras ve benzeri kazançlar üzerinden alınır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi: Kayıtlı motorlu taşıtlar üzerinden alınır.

Vergi Mahkemeleri ve Görevleri 2023

Vergi Davası Tanımı

Vergi davaları, vergisel anlaşmazlıkların yargı merciine taşındığı durumlarda ortaya çıkar.

Vergi Mahkemeleri ve Görevleri

Vergi mahkemeleri, vergi, resim ve harçlar ile ilgili anlaşmazlıkların çözümlendiği idari yargı merciidir. Bu mahkemeler, yalnızca kendilerine özgülenen görev alanları içerisinde dava görebilirler.

 

Vergi İhtilaflarının Yargısal Çözümü ve Usulü , İstinaf , Danıştay