İçeriğe geç

Vergi İhtilaflarının Yargısal Çözümü ve Usulü

Vergi Mahkemesi (İlk Derece Mahkemesi)

Vergi Mahkemesi, 2576 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereği, mali muhtevalı ihtilaflarda ilk derece mahkemesi olarak faaliyet gösterir. Vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıkların yanı sıra bu yükümlülüklere ilişkin cezalar ve zam ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki davalar bu mahkemenin görev alanına dahildir.

Davanın Açılması

Vergi Mahkemesinde dava açma süreci, özel bir dilekçe ile başlar. Bu dilekçe, mahkemenin başkanlığına sunulmalıdır. Dava dilekçesinde, ihtilafın esasını, hukuki gerekçeleri ve dayandığı deliller eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, ihtilaflı vergi dairesinin idari işleminin tebliğ tarihi de dilekçede belirtilmelidir.

İstinaf Başvurusu

İlk derece mahkemesinin kararına istinaf başvurusu mümkündür, fakat ivedi yargılama usulüne giren davalar ya da konusu 5.000 TL’den az olan davalar için istinaf başvurusu yapılamaz. İstinaf başvurusu için kararın tebliğinden itibaren 30 günlük süre içinde görevli idare mahkemesine başvurulmalıdır.

Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi)

Bölge İdare Mahkemesi, istinaf başvurusunu inceleyip, ya ilk derece mahkemesinin kararını onaylar veya hukuka uygun bulmadığı takdirde kararı kaldırarak meseleye dair kendi kararını verir. Eğer Bölge İdare Mahkemesi, kararı kaldırırsa, bu karar kesinleşir ve temyize konu edilemez.

Danıştay (Temyiz Mahkemesi)

Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararlar temyize kapalı olsa da, ilk derece mahkemesinin bazı kararları, usul ve esas yönünden Danıştay’a temyiz edilebilir.

Bu yapılanma ve süreçler, vergi ihtilaflarının adil ve hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Hukuki temsilcilerin, bu süreçleri etkin bir şekilde yönetmesi, vergi mükelleflerinin haklarını en iyi şekilde koruma altına alır.

Verginin Amaçları