Hukuk SözlüğüKira Hukuku
Trend

Kira Tespit Davası: Kira Bedeli Anlaşmazlıkları için Hukuki Çözüm Yolu

Kira Tespit Davası Nedir?

Kira Tespit Davası, kiracı ve kiralayan arasında yaşanan kira bedeli ile ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla başvurulan hukuki bir süreçtir. Taraflar arasında kira sözleşmesine bağlı olarak belirlenen kira bedeli veya diğer kira şartlarına uymama durumunda, bir taraf mahkemeye başvurarak Kira Tespit Davası açabilir.

Bu tür bir davada, genellikle kiracı veya kiralayan, kira bedelinin artırılması veya azaltılması, kiraya ilişkin diğer şartların değiştirilmesi, kira sözleşmesinin feshi gibi taleplerde bulunabilir. Davaya başvuran taraf, mahkemeden kira bedeli veya diğer şartların mahkeme tarafından tespit edilmesini talep eder.

Mahkeme süreci genellikle kiracı ve kiralayanın sunduğu delilleri değerlendirir. Kiralananın değeri, benzer kiralıkların durumu, piyasa koşulları gibi faktörler göz önüne alınarak mahkeme, adil bir kira bedeli tespiti yapar. Bu süreç, tarafların adil ve eşit bir şekilde haklarını korumalarına yardımcı olur.

Kira Tespit Davası, genellikle yerel kira düzenlemelerine ve genel kira hukuku prensiplerine tabidir. Mahkeme, davanın niteliğine bağlı olarak kira artış oranlarını belirler veya kiracı ve kiralayan arasında geçerli olan kira sözleşmesine dayalı olarak diğer şartları değerlendirir.

Sonuç olarak, Kira Tespit Davası, kira sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesini sağlayan bir hukuki süreçtir. Tarafların haklarını korumak ve kira ilişkilerini düzenlemek adına mahkeme tarafından alınan kararlar, kira hukuku çerçevesinde etkili bir şekilde uygulanır.

Kira Tespit Davasının Hukuki Niteliği

Kira Tespit Davası, hukuki açıdan bir hukuki ihtilafın çözümü amacıyla başvurulan bir hukuk davasıdır. Bu dava, genellikle kiracı ve kiralayan arasında kira bedeli ve diğer kira şartları konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılır. Kira sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin ihlali veya uyuşmazlığa düşülmesi durumunda, taraflardan biri mahkemeye başvurarak bu davayı açar.

Kira Tespit Davası’nın hukuki niteliği şu unsurları içerir:

 1. Hukuki İhtilafın Çözümü: Kira Tespit Davası, kiracı ve kiralayan arasındaki hukuki anlaşmazlıkları çözmek üzere başlatılan bir davadır. Bu anlaşmazlıklar genellikle kira bedeli, artış oranları, diğer kira şartları veya kira sözleşmesine uyum konularını kapsar.
 2. Sözleşmeye Dayalı Hukuki İşlem: Davanın temelini, kiracı ve kiralayan arasındaki kira sözleşmesine dayalı hukuki ilişki oluşturur. Sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler ve bu durumda mahkeme, sözleşmenin hükümlerini uygulayarak adil bir çözüm sağlamaya çalışır.
 3. Mahkeme Kararı ile Kesinleşme: Kira Tespit Davası sonucunda alınan mahkeme kararı, taraflar arasında bağlayıcıdır. Mahkeme, kira bedeli ve diğer kira şartlarını tespit ederek bu konuda bir kesinleşmiş karar verir ve tarafların uyması gereken hukuki bir çerçeve oluşturur.
 4. Kira Hukuku Çerçevesinde İncelenme: Dava, genellikle yerel kira düzenlemeleri ve genel kira hukuku prensipleri çerçevesinde incelenir. Mahkeme, kira bedelinin adil bir şekilde belirlenmesi, kira sözleşmesine uygunluk ve diğer hukuki konuları değerlendirir.

Bu şekilde, Kira Tespit Davası, hukuki bir süreç olup, tarafların kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarını adil ve yasal bir şekilde çözüme kavuşturmaya yönelik bir araçtır.

Kira Tespit Davası Şartları

Kira Tespit Davası’nın açılabilmesi için belirli şartlar mevcuttur. Bu şartlar, genellikle hukuki sürecin sağlıklı işlemesi ve adil bir sonuç elde edilmesi amacıyla belirlenmiştir. Kira Tespit Davası açmak için aşağıdaki temel şartlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 1. Hukuki İhtilaf: Kira Tespit Davası, kiracı ve kiralayan arasında bir hukuki anlaşmazlık olduğunda başvurulan bir hukuk yolu olduğundan, davaya konu edilecek bir ihtilafın bulunması gerekmektedir. Bu anlaşmazlık genellikle kira bedeli, artış oranları, kira sözleşmesine uyum veya diğer kira şartları gibi konuları içerir.
 2. Dava Açma Yetkisi: Davayı açacak olan kişi ya da tarafların, genellikle kiracı veya kiralayanın, dava açma yetkisi bulunmalıdır. Bu, tarafların kira sözleşmesinden doğan haklarına dayanmalarını ve davayı başlatmaya yetkili olmalarını içerir.
 3. Hukuki İşlem Yapılmış Olmalı: Kira Tespit Davası, genellikle kira sözleşmesi temelinde açılır. Anlaşmazlığa konu olan durum, taraflar arasındaki kira sözleşmesine dayanmalıdır. Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir hukuki belge olmalıdır.
 4. Önceki Uyarı ve Uzlaşma Çabaları: Bazı hukuki sistemlerde, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce önceki uyarı ve uzlaşma çabaları gibi alternatif çözüm yollarına başvurulması gerekebilir. Bu adımlar, tarafların sorunu barışçıl yollarla çözmelerine yardımcı olabilir.
 5. Belirli Bir Hüküm: Genellikle, Kira Tespit Davası açılmadan önce, davaya konu edilen durumun belirli bir hükme tabi olması gerekebilir. Örneğin, kira bedeli artışları gibi belirli konularda hüküm bulunmaksızın dava açmak mümkün olmayabilir.

Bu şartlar, genel bir çerçeve çizmektedir ve ülkeden ülkeye, hatta eyaletten eyalete değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, Kira Tespit Davası açmadan önce ilgili yargı bölgesinin mevcut hukuki düzenlemelerini incelemek ve danışmanlık almak önemlidir.

Kira Tespit Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

kira bedelinin tespiti davası
kira bedelinin tespiti davası

Kira Tespit Davalarında zorunlu arabuluculuk, bazı hukuki sistemlerde kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak arabuluculuk sürecinin zorunlu kılınması anlamına gelir. Zorunlu arabuluculuk, tarafların mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk sürecinden geçmelerini gerektirir. Bu, mahkemeye başvurmadan önce alternatif bir çözüm yolu sunarak yargı sistemindeki iş yükünü hafifletmeyi ve anlaşmazlıkların daha hızlı ve ekonomik bir şekilde çözülmesini amaçlar.

Zorunlu arabuluculuk genellikle şu adımları içerir:

 1. Başvuru ve İlk Değerlendirme: Taraflar, kira ilişkilerinden doğan bir anlaşmazlık yaşadıklarında, arabuluculuk başvurusunda bulunurlar. Başvuru genellikle bir arabuluculuk kurumuna yapılır. Başvuru sürecinde, tarafların anlaşmazlığı, arabuluculuk süreci ve kuralları hakkında bilgilendirilir.
 2. Arabuluculuk Süreci: Taraflar, belirlenen bir arabulucu tarafından yönetilen bir toplantıda bir araya gelirler. Arabulucu, tarafları dinler, sorunları anlamaya çalışır ve çözüm yollarını keşfetmelerine yardımcı olur. Arabuluculuk süreci genellikle taraflar arasında serbest ve gizli bir ortamda gerçekleşir.
 3. Anlaşmaya Varma veya Arabuluculuk Sürecinin Başarısızlığı: Taraflar, arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya varabilirler. Anlaşmanın yazılı hale getirilmesiyle birlikte, tarafların mahkemeye başvurma ihtiyacı ortadan kalkar. Ancak, arabuluculuk süreci başarısız olursa veya taraflar anlaşmaya varamazsa, mahkemeye başvurma hakları devam eder.

Zorunlu arabuluculuk, bazı ülkelerde veya bölgelerde kira tespite ilişkin anlaşmazlıklar için özel olarak uygulanabilir. Ancak, her ülkede bu kurallar farklılık gösterebilir. Taraflar, bulundukları yargı bölgesinin kira hukuku ve zorunlu arabuluculukla ilgili düzenlemelerini inceleyerek, uygulanabilir kuralları anlamalı ve buna göre hareket etmelidirler.

Kira Tespit Davası Açma Süresi (Ne Zaman Açılır?)

Kira Tespit Davası açma süresi, ülkeler arasında ve hatta ülke içinde yargı bölgelerine göre değişiklik gösterebilen bir konudur. Genel olarak, kira hukuku konusundaki davaların açılma süresi, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.

Birçok ülkede, kira bedeli veya diğer kira şartları ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için belirli bir süre belirlenmiştir. Bu süre içinde tarafların mahkemeye başvurması gerekir. Ancak bu süre, ülkeden ülkeye ve yerel yargı düzenlemelerine göre değişir.

Örneğin, Türkiye’de kira hukuku konusunda, kira bedeli artışları gibi konularda uyuşmazlıkların mahkemeye taşınması için genellikle bir yıl gibi bir süre belirlenmiştir. Ancak, bu süre ve diğer detaylar yerel yargı düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir.

Önerim, bulunduğunuz yargı bölgesinin kira hukuku ve dava süreleriyle ilgili düzenlemelerini incelemek ve gerektiğinde bir hukuk profesyoneliyle görüşmek olacaktır. Bu şekilde, kira tespite ilişkin bir anlaşmazlık yaşandığında, dava açma süresi konusunda tam olarak bilgi sahibi olabilir ve yasal haklarınıza uygun bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Geriye Dönük Kira Tespit Davası Açılması

Geriye dönük kira tespit davası, genellikle kira sözleşmesine ilişkin geçmiş dönemlere ait anlaşmazlıkların çözümü amacıyla başvurulan bir hukuki süreçtir. Bu tür bir dava, genellikle kira bedeli artışları, önceki dönemlere ait kira ödemeleri veya kira sözleşmesine aykırı durumların değerlendirilmesi gibi konuları içerebilir.

Ancak, geriye dönük kira tespit davası açabilmek için belirli şartlar ve sınırlamalar bulunabilir. Bu şartlar ve sınırlamalar, ülkenin kira hukuku düzenlemelerine, yerel yargı sistemine ve mahkeme kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı ülkelerde bu tür davaların belirli bir zaman sınırlamasına tabi olabileceği unutulmamalıdır.

Geriye dönük kira tespit davası açma süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. Başvuru ve Talep: Taraflardan biri, genellikle kiracı, geçmiş dönemlere ilişkin bir kira anlaşmazlığıyla ilgili olarak mahkemeye başvuruda bulunur. Bu başvuru genellikle bir avukat aracılığıyla yapılır ve mahkemeden belirli bir döneme ait kira bedeli veya diğer taleplerin değerlendirilmesini talep eder.
 2. Delillerin Sunulması: Taraflar, mahkemeye geçmiş dönemlere ait kira sözleşmesi, önceki ödemeler, yazışmalar ve diğer belgeleri sunarlar. Mahkeme, delilleri inceleyerek geçmiş dönemlere ait durumu değerlendirir.
 3. Mahkeme Kararı: Mahkeme, tarafların sunduğu delillere dayanarak geçmiş dönemlere ait kira bedeli veya diğer talepler konusunda bir karar verir.

Yine de, bu süreç ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceği için, bulunduğunuz yargı bölgesinin spesifik düzenlemelerini incelemek ve gerektiğinde bir hukuk profesyoneliyle görüşmek önemlidir.

Kira Tespit Davasını Kimler Açabilir?

Kira Tespit Davası’nı genellikle kira sözleşmesinin tarafları açabilir. Bu durumda, kira tespit davası, kiracı veya kiralayan tarafından başlatılabilir. Ancak, bu duruma ilişkin detaylar, ülkenin kira hukuku düzenlemelerine ve yerel yargı sistemine bağlı olarak değişebilir.

İşte genel olarak Kira Tespit Davası’nı açma yetkisine sahip olan kişiler:

 1. Kiracılar: Kiracılar, kira bedeli artışları, kira sözleşmesine uyum, onarımların yapılmaması gibi nedenlerle yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle Kira Tespit Davası açabilirler.
 2. Kiralayanlar (Ev Sahipleri): Kiralayanlar, genellikle kira bedelinin belirlenmesi veya sözleşmeye aykırılıklar nedeniyle Kira Tespit Davası başlatabilirler.
 3. Kira Sözleşmesinin Tarafları Dışında Yetkilendirilenler: Kira sözleşmesinde belirtilmişse veya yürürlükteki hukuk düzenlemelerine göre, kira sözleşmesinin tarafları dışında belirli kişilerin de Kira Tespit Davası açma yetkisi olabilir. Bu kişiler genellikle kira yöneticileri veya vekiller gibi yetkilendirilmiş kişilerdir.

Kira Tespit Davası’nı açma yetkisi, genellikle kira sözleşmesinden kaynaklanan bir ihtilafın çözümüne yönelik olarak kişilere verilmiştir. Ancak, bu konuda kesin bilgi almak için bulunduğunuz yargı bölgesinin kira hukuku düzenlemelerini incelemek ve gerekirse bir avukat veya hukuk danışmanına başvurmak önemlidir. Hukuki süreç ve yetkilendirme, yerel düzenlemelere ve hukuki kontekste bağlı olarak değişebilir.

Yeni Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Yeni kira bedeli belirlenirken birkaç faktör göz önüne alınmalıdır. Kira bedeli genellikle kiracı ve kiralayan arasındaki müzakerelere dayanır, ancak yerel yasal düzenlemeler de bu süreci etkileyebilir.

İşte yeni kira bedeli belirlenirken dikkate alınması gereken bazı faktörler:

 1. Piyasa Koşulları: Yerel kira piyasasındaki talep ve arz koşulları, kira bedelinin belirlenmesinde önemli bir etken olabilir. Eğer piyasada talep yüksekse ve kiralık konutlar sınırlıysa, kira bedeli genellikle yüksek olabilir.
 2. Bölgesel Faktörler: Konutun bulunduğu bölgenin ekonomik durumu, iş olanakları, altyapı ve çevresel faktörler de yeni kira bedelini etkileyebilir. Özellikle büyük şehirlerde veya gelişmiş bölgelerde konum, kira bedelini belirlemede önemli bir faktördür.
 3. Kiralanan Mülkün Durumu: Kiralanan mülkün fiziksel durumu, konfor seviyesi ve sağladığı olanaklar da kira bedelini etkiler. Daha yeni ve modern bir konut genellikle daha yüksek bir kira bedeli talep edebilir.
 4. Mahalli Kira Düzenlemeleri: Yerel yönetmelikler ve kira hukuku, kira bedelinin belirlenmesinde bazı sınırlamalara veya yönergelerin olmasını sağlayabilir. Bazı bölgelerde, kira bedelinin belirli bir oranın üzerinde artış yapılması kısıtlanabilir.
 5. Kira Sözleşmesi Şartları: Var olan kira sözleşmesinde belirtilen hükümler, kira bedelinin nasıl belirleneceğini ve artırılacağını açıklayabilir. Bu nedenle, mevcut sözleşmenin şartlarına uygun olarak yeni bir kira bedeli belirlenmesi önemlidir.
 6. Eğilimler ve Değerlendirme: Kiralanan mülkün benzerleriyle karşılaştırılması ve piyasa eğilimlerinin dikkate alınması, yeni kira bedelinin adil bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir.

Her durum farklı olduğu için, kira bedeli belirlenirken tarafların adil ve makul bir anlaşmaya varmaları önemlidir. Anlaşmazlık durumlarında, taraflar arasında müzakere veya arabuluculuk gibi alternatif çözüm yolları da değerlendirilebilir. Ayrıca, yerel yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi ve var olan kira sözleşmesinin hükümlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Kira Tespit Davalarına Bedel Artırımı ve Islah

Kira Belirleme Davası
Kira Belirleme Davası

Kira tespit davalarında, kira bedelinin artırılması veya sözleşmeye uyumsuzluk nedeniyle dava açan tarafın taleplerinin mahkeme tarafından değerlendirilmesi sürecinde “bedel artırımı” ve “ıslah” kavramları önemli bir rol oynayabilir.

 1. Bedel Artırımı:
  • Tanım: Bedel artırımı, kiracının talebi üzerine mahkemenin kira bedelini artırma kararıdır. Kiracı, genellikle mülkte yapılan iyileştirmeler, ek hizmetler veya benzeri unsurlar nedeniyle kira bedelinin artırılması talebinde bulunabilir.
  • Deliller: Kiracının bedel artırımı talebini desteklemek için mahkemeye sunduğu deliller, genellikle mülkte yapılan iyileştirmelerin belgelerini, masraf makbuzlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.
  • Mahkeme Kararı: Mahkeme, tarafların sunduğu delillere ve mevcut hukuki duruma dayanarak kira bedeli artırımı konusunda bir karar verir. Karar, kira sözleşmesi ve yerel yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenir.
 2. Islah:
  • Tanım: Islah, taraflardan birinin davanın sürecinde veya sonuçlandıktan sonra ortaya çıkan eksiklikleri veya hataları düzeltme amacıyla mahkemeye başvurmasıdır.
  • Nedenler: Islah talepleri, davacının taleplerinin veya mahkemenin kararının eksik, hatalı veya belirsiz olduğu durumları düzeltmek için yapılır. Bu durum, yanlış yazılmış bir miktar, belirtilmemiş bir detay veya eksik bir talep olabilir.
  • Mahkeme İşleyişi: Islah talepleri, mahkemeye yazılı bir başvuru ile yapılır. Mahkeme, bu talepleri değerlendirir ve uygun gördüğü düzeltmeleri yapabilir. Islah talepleri, davaların daha adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

Her iki kavram da hukuki bir sürecin doğal bir parçasıdır ve davaya konu olan özel duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Mahkemeler, adil ve hukuka uygun bir çözüm sağlamak amacıyla bu tür taleplere dikkatlice yaklaşır ve mevcut delilleri ve durumu değerlendirirler.

Kira Tespit Davasından Sonra Kira Farkına İlişkin İcra Takibi Süreci

Kira Artış Davası
Kira Artış Davası

Kira tespit davası sonucunda belirlenen kira bedeli farkına ilişkin icra takibi süreci, mahkeme kararıyla tespit edilen miktarın tahsil edilmesi amacını taşır.

Bu süreç genel olarak şu adımları içerir:

 1. Mahkeme Kararının İcra Mahkemesine Gönderilmesi:
  • Kira tespit davası sonucunda alınan mahkeme kararı, icra takibi için ilgili icra dairesine gönderilir. Bu aşama, mahkeme kararının icra edilebilmesi için gerekli adımdır.
 2. İcra Dairesi İşlemleri:
  • İcra dairesi, mahkeme kararının icra edilmesi için gerekli işlemleri başlatır. Bu işlemler arasında borçlu olan kiracıya tebligat yapılması, ödeme emri düzenlenmesi ve icra takibinin resmi başlatılması yer alır.
 3. Borçlunun Cevabı ve İtiraz Hakkı:
  • Borçlu, kendisine yapılan tebligat sonrasında belirli bir süre içinde (genellikle 7 gün gibi bir süre) itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz durumunda, mahkemeye başvurarak itirazını açıklaması ve gerekçelerini belirtmesi gerekebilir.
 4. Ödeme Emri ve Takip İşlemleri:
  • Borçlu tarafından itirazda bulunulmaz veya itiraz sonucunda mahkeme itirazı reddederse, icra dairesi ödeme emrini düzenleyerek borçluya iletir. Borçlu, bu aşamada mahkeme kararında belirtilen kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
 5. Malların Haczi ve Satışı:
  • Borçlu, ödeme emrine rağmen borcunu ödemezse, icra dairesi tarafından borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi yapılabilir. Haczedilen mallar, belirlenen bir süre içinde satışa çıkarılır ve elde edilen gelir borcun tahsili için kullanılır.
 6. Tahsilat ve Kapatma:
  • Elde edilen gelir, kira bedeli farkını karşılamazsa, icra takibi devam edebilir. Ancak genellikle borçlu tarafından yapılan ödemeler sonucunda borç kapatılır ve icra takibi sona erer.

Bu süreç, ülkeden ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, icra takibi süreci ile ilgili detayları belirlemek ve uygun adımları atmak için bir hukuk profesyoneliyle görüşmek önemlidir.

Kira Tespit Davasının Kira Uyarlama Davasından Farkları

Kira Tespit Davası İhtar Şartı
Kira Tespit Davası İhtar Şartı

Kira tespit davası ve kira uyarlama davası, kira ilişkileri bağlamında farklı hukuki süreçleri ifade eden iki ayrı kavramdır.

İşte bu iki davayı ayıran temel farklar:

 1. Kira Tespit Davası:
  • Amaç: Kira tespit davası, genellikle kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için kullanılır. Bu anlaşmazlıklar, kira bedeli, kira artışları, kira sözleşmesine uyma veya diğer kira şartlarıyla ilgili olabilir.
  • Zaman Çerçevesi: Bu dava, genellikle mevcut kira sözleşmesi dönemi içindeki anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan bir süreçtir.
  • Sonuç: Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri değerlendirerek adil bir kira bedeli tespiti yapar ve bu şekilde anlaşmazlığı çözer.
 2. Kira Uyarlama Davası:
  • Amaç: Kira uyarlama davası, genellikle ekonomik koşulların değişmesi, enflasyon, mülkte yapılan iyileştirmeler veya buna benzer sebeplerle kira bedelinin artırılması amacıyla başvurulan bir süreçtir.
  • Zaman Çerçevesi: Kira uyarlama davası, genellikle mevcut kira sözleşmesi dönemi sona erdikten sonra veya belirli dönemlerde, sözleşmede belirtilen şartlara göre başvurulan bir süreçtir.
  • Sonuç: Mahkeme, talepleri değerlendirerek, belirli durumlarda kira bedelinin yasal düzenlemelere uygun olarak artırılmasına karar verebilir.

Bu iki dava türü arasındaki farklar genellikle amaç, zaman çerçevesi ve sonuç bakımından ortaya çıkar. Ancak, bu davaların detayları, ülkeden ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir. Bu nedenle, kira ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için yerel hukuk düzenlemelerine başvurmak ve gerekirse hukuki uzmanlardan destek almak önemlidir.

Kira Tespit Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kira Tespit Davası Nedir
Kira Tespit Davası Nedir

Kira tespit davalarında görevli ve yetkili mahkeme, genellikle yerel mahkemeler olup bu durum ülkeden ülkeye ve hatta bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi, genellikle kira olayının meydana geldiği yerin yargı bölgesine bağlıdır.

Ancak, genel olarak şu prensiplere dayanarak söylenebilir:

 1. Görevli Mahkeme:
  • Kira tespit davasında görevli mahkeme, genellikle olayın meydana geldiği yerdeki yerel hukuk mahkemesidir. Kiralanan mülkün bulunduğu yerdeki mahkeme, olayın görevli mahkemesi olarak kabul edilir.
 2. Yetkili Mahkeme:
  • Yetkili mahkeme, kira tespit davasının başlatılmasına ilişkin yargı yetkisine sahip mahkemedir. Genellikle olayın meydana geldiği yerin yerel mahkemesi, yetkili mahkeme olarak kabul edilir. Ancak, yerel yasal düzenlemeler ve mahkeme yetki sınırlamaları da dikkate alınmalıdır.

Örneğin, Türkiye’de kira tespit davaları genellikle kira sözleşmesine taraf olan malın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine başvurularak açılır. Diğer ülkelerde bu durum farklılık gösterebilir.

Bu nedenle, kira tespit davası açmak isteyen kişilerin bulundukları yargı bölgesinin yerel hukuk düzenlemelerini inceleyerek, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemeleri önemlidir. Ayrıca, hukuki süreç ve başvuru prosedürleri konusunda bir avukattan danışmanlık almak da yararlı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kira tespit davası şartları nelerdir?

  Kira tespit davası için temel şartlar, kira sözleşmesinin varlığı, taraflar arasında anlaşmazlık olması, kiracının yerine getirmediği yükümlülükler ve bu durumun belirgin bir şekilde kanıtlanabilmesidir. Ayrıca, tarafın yazılı olarak ihtar etmesi ve belirli bir süre içinde sorunun çözülmemesi durumunda dava açma hakkı doğar. Mahkemeye başvuru öncesinde arabuluculuk da denenebilir. Yasal danışmanlık almak önemlidir.

 2. Kira tespit davası hangi durumlarda açılır?

  Kira tespit davası, genellikle kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda açılır. Kiracının kira bedelini ödememesi, mülkü ihmal etmesi veya sözleşme şartlarına uymaması gibi durumlar kira tespit davasını gerekli kılabilir. Davanın amacı, taraflar arasındaki hukuki durumu netleştirmek ve çözüm sağlamaktır.

 3. Kira tespit davası nedir?

  Kira tespit davası, kiracı ve kiralayan arasındaki kira bedeli ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü amacıyla başvurulan bir hukuki süreçtir. Bu dava, genellikle kira bedelinin artırılması, azaltılması veya kira sözleşmesinin feshi gibi talepleri içerebilir.

 4. Kira tespit davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?

  Kira tespit davası açmak için öncelikle bir kira sözleşmesi olması gerekir. Ayrıca, davayı açacak olan kişinin kira sözleşmesinin tarafı olması gerekir.

 5. 5 yıl geçmeden kira tespit davası açılabilir mi?

  Genellikle kira tespit davalarının açılması için bir süre sınırlaması yoktur. Ancak, kira artışı için genellikle belirli bir süre geçmiş olması gerekebilir. Yine de bu durum, yerel yasal düzenlemelere ve sözleşme şartlarına bağlı olarak değişebilir. Uyuşmazlık yaşanıyorsa, hukuki yardım almak önemlidir.

 6. Kira tespit davası ne zaman açılır?

  Kira tespit davası, genellikle mevcut kira sözleşmesi dönemi içinde açılabilir. Ancak, bazı durumlarda da kira sözleşmesi sona erdikten sonra da açılabilir.

 7. Kira tespit davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

  Kira tespit davasında görevli mahkeme, genellikle olayın meydana geldiği yerdeki yerel hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise genellikle olayın meydana geldiği yerdeki yerel mahkemedir.

 8. Kira tespit davası sonucunda mahkeme ne karar verir?

  Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri değerlendirerek adil bir kira bedeli tespiti yapar.

 9. Kira tespit davası sonucunda verilen karara itiraz edilebilir mi?

  Evet, kira tespit davası sonucunda verilen karara itiraz edilebilir. İtiraz, kararı veren mahkemeye veya üst mahkemeye yapılabilir.

 10. Kira tespit davası ne kadar sürer?

  Kira tespit davasının süresi, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişebilir. Genellikle bu davalar birkaç ay içinde sonuçlanır.

 11. Kira tespit davası sonucunda belirlenen kira bedeli ne zaman geçerli olur?

  Kira tespit davası sonucunda belirlenen kira bedeli, mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren geçerli olur.

 12. Kira tespit davası açmak için avukat tutmak zorunlu mudur?

  Hayır, kira tespit davası açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, hukuki sürecin karmaşıklığı ve olası riskler göz önüne alındığında, avukat tutmak faydalı olabilir.

 13. Kira tespit davası ile kira uyarlama davası arasındaki fark nedir?

  Kira tespit davası, genellikle mevcut kira sözleşmesi dönemi içindeki anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan bir süreçtir. Kira uyarlama davası ise genellikle mevcut kira sözleşmesi dönemi sona erdikten sonra veya belirli dönemlerde, sözleşmede belirtilen şartlara göre başvurulan bir süreçtir.

 14. Kira tespit davası sonucunda ne olur?

  Kira tespit davasının sonucu, mahkeme sürecinin detaylarına ve delillere bağlı olarak değişir. Kiracının kiralanan mülkteki durumu, sözleşmeye uyumu, tahliye sürecine uygun davranışları gibi faktörler dikkate alınır. Mahkeme, tarafların argümanlarını değerlendirir ve hakime karar verme yetkisi verir. Karar, genellikle tahliye, sözleşmenin devamı, tazminat veya başka bir çözüm olabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu