Makalelerimiz

Hekimin İlaçla Tedavide Tazminat Sorumluluğu Var Mıdır?

Hekimin İlaçla Tedavide Tazminat Sorumluluğu Var Mıdır?

Hekimin Tazminat Sorumluluğunun Kanundaki Yeri

Mevzuatımızda hekimlerin sorumluluğunu özel olarak düzenleyen bir kanun maddesi bulunmamaktadır ancak bu hekimlerin sorumluluğuna gidilebilmesi noktasında kanunlardan doğan birçok sorumluluğunun göz ardı edilmesi anlamına gelmemektedir.

İlgili Makaleler

Bu noktada hekimler hastalarına hata, ihmal ve kusurlarıyla verdikleri zararlar sebebiyle Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai olarak sorumlu oldukları gibi Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde de bu zararları tazmin etmekle yükümlüdürler.

Açılacak tazminat davalarında hekimlerin özel sektörde veyahut kamu sektöründe faaliyet gösteriyor olması davaya uygulanacak usulü değiştirmekteyse de hekimlerin sorumluluğunda genel olarak;

Türk Borçlar Kanunu 49 uncu maddesine göre haksız fiil sorumluluğu, 66 ıncı maddesine göre adam çalıştıranın sorumluluğu, 69 uncu maddesine göre alet-edevat dolayısıyla sorumluluklar ve 112 inci maddesine göre akdi sorumluluklarla, 502 inci maddesinde düzenlenen vekalet akdi genel ve özel hükümleri uygulama alanı bulmaktadır.

Hekimle hasta arasında sözleşme ilişkisi mevcut değilse hekimin sorumluluğu genel anlamda haksız fiil sorumluluğu teşkil etmektedir.

Bu hükme göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Bu sebeple hekimle hasta arasında sözleşme ilişkisi olmasa ile hekim haksız fiili nedeniyle sorumludur.

Özel hastanede hizmet sözleşmesi ile çalışan hekimlerin kusurlu hareketlerinden hastane sorumlu tutulmaktadır.

Özel hastanede çalışan hekim ile hasta arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır, sözleşme ilişkisi hasta ve hastane arasındadır. Bu sebeple hekimin sorumluluğu sözleşme ilişkisine değil haksız fiil sorumluluğuna dayanmaktadır.

Kamu kurumlarında çalışan hekim de serbest çalışan hekimler gibi hastayı tedavi ederken tıbben gerekli olanı yerine getirmekle ve teşhis, tedavide gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır.

Devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait sağlık kurumlarında, hekimin hastalara vermiş olduğu zarardan asıl sorumlu devlettir ve hastalar uğradıkları zararlar için devlete başvururlar. Hekim ile hasta arasında bir ilişki kurulmaz.

Devlet ise zararı tazmin ettikten sonra hekimin kusuru oranında hekime rücu edecektir.

Hekimin vekil olarak ne tür sorumlulukları vardır?

Tıbbi alanda hizmet veren doktor vekâlet sözleşmesine göre sorumludur. Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de  bu sonuca ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumlu olup, bu sorumluluk işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır.

Kamuda hekimin tazminat sorumluluğu neye dayanır?

Hekimin tazminat sorumluluğu hekimin hukuka aykırı tıbbi müdahalesi sonucunda hastanın zarar görmesi halinde söz konusu olur. Genel olarak tazminatın amacı kişinin iradesi dışında ekonomik yönden malvarlığında veya kişilik haklarında meydana gelen zararın giderilmesidir.

Hekimlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

HEKİM HAKLARI ve YASAL SORUMLULUKLARI

Yeterli Eğitim Alma ve Sürekli Mesleki Gelişim Hakkı,
Yeterli Ücret Alma Hakkı,
Mesleğini Serbestçe İcra Etme Hakkı ,
Modern Teknoloji ve Bilimi Kullanma Hakkı ,
Yönetimsel Kararlara Katılma Hakkı,
Hastayı Reddetme Hakkı,
Konsültasyon İsteme Hakkı ,
Sağlığını Koruma ve Mesleki Risklerden Korunma Hakkı

Hekimler hakkındaki adli olaylarda bilirkişilik görevi kime aittir?

Adli olaylarda bilgisinden yararlanılan kişilere bilirkişi denir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na göre (C.M.U.K); çözümü özel veya teknik veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve düşüncesinin alınmasına karar verilir.

Hekimin İlaçla Tedavide Tazminat Sorumluluğu Var Mıdır?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu