Makalelerimiz

2023 Reddi Miras Dilekçe Örneği

2023 Reddi Miras Dilekçe Örneği

Miras bırakanın, kanuni veya atanmış mirasçının ölümü ile miras kendiliğinden geçer. Dolayısıyla mirasçıların alacakları ve borçları da mirasçılara intikal eder. Artık mirasçı, mirasla birlikte kendi malı ile mirasçının borçlarından sorumludur. Mirasçıların terekesinin borcu varsa, mirasçıların bu borçlardan sorumlu olmasını engelleyecek bir müessese mevcuttur.

Buna “miras reddi – reddi miras ” denir. Yalnızca yasal ve atanmış varis, mirası reddetme hakkına sahiptir. Elbette mirasın reddi ancak mirasın devrinden sonra yapılabilir. Yani mirasçının ölümü üzerine tereke otomatik olarak mirasçıya geçtiği için daha sonra reddedilebilir. Bu nedenle kişinin ölümüne kadar miras reddedilmez.

İlgili Makaleler

2023 Reddi Miras Noterden Yapılabilir mi?

Reddi miras veya mirasın reddi işleminin noterden yapılması mümkün olmayıp yukarıda da izah ettiğimiz gibi yalnızca sulh hukuk mahkemesinde reddi miras davası yoluyla yapılabilir.

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

MK m.609’a göre ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını Miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilir.

2023 Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddi davası özelliği gereği, ölüm tarihinde murisin ödemeden aczi açıkça belli ise ya da resen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2). Mirasçılar zımnen mirası kabul etmiş sayılmadıkça her zaman miras bırakanın ödemeden aczinin tespitini isteyebilirler.

2023 Mirasın hükmen reddi nasıl yapılır?

Mirasçılardan biri veya hepsi hükmen ret durumundaki bir mirası kabul etmek istiyorsa, ret beyanı gibi yazılı veya sözlü olarak sulh mahkemesine bildirmek zorundadırlar; kabulün kayıtsız şartsız veya tutulan deftere göre olması fark yaratmadığından, her iki durumda da hükmen ret ortadan kalkar (BERKİ, s.59).

Mirasın hükmen reddi halinde miras kime kalır?

Mirasçılardan biri reddederse miras kime kalır Kanuni mirasçılardan biri mirastan vazgeçerse, bırakan mirasçıdan önce ölmüş sayılır. Kanuni mirasçılardan biri mirası reddederse, miras, mirasın başlatıldığı sırada hayatta değilmiş gibi hak sahibine geçer.

2 yıl sonra reddi miras olur mu?

Bu süre ise hak düşürücü süre olup, bu süreyi kaçıran mirasçının artık mirasın gerçek reddi yoluna başvurması mümkün değildir.

Mirasın hükmen reddi davası,
Vergi Dairesi mirasın hükmen reddi,
Mirasın hükmen reddi dava dilekçesi,
Mirasın hükmen reddi dava masrafı,
Terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın hükmen reddi,
Mirasın hükmen reddi süresi,
Mirasın hükmen reddi yetkili mahkeme,
Reddi miras yapanların YORUMLARI,

2023 REDDİ MİRAS DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : İsim/Soy İsim/Adres/TC No

MURİS : İsim/Soy İsim/TC No

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Mirasın reddi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Muris (…İsim-Soyisim…) (TC. …….) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir.Geriye kalan mirasçısı olarak murise ait taşınır, taşınmaz, borç, alacak ve nakit para gibi aktif ve pasifleri kabul etmeyip, muristen, şahsıma düşen mirasın tamamının reddine karar verilmesini talep etmekteyim.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Ölüm belgesi, bilirkişi, nüfus kayıtları ve ilgili deliller.

TALEP SONUCU : Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakan (…İsim-Soyisim)….’ın mirasını reddettiğimin tespitini ve tescilini talep ederim. ( Tarih)

Davacı

EK 1:Ölüm Belgesi İsim/Soy İsim

EK 2:Veraset İlamı (İMZA)

2023 Reddi Miras Dilekçe Örneği

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu