Makalelerimiz

Sınır Dışı Edilmek

Sınır Dışı Edilmek

Sınır Dışı Edilmek
Sınır Dışı Edilmek

Sınır dışı edilmek, bir yabancının Türkiye’den, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye yahut üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ülke sınırlarından çıkarılması işlemidir. Sınır dışı etme kararı, valilik tarafından verilir.

Sınır dışı edilmek, genellikle bir yabancının Türkiye’de işlediği hukuki ihlaller veya vize, oturma izni gibi konulardaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi durumlar sonucunda uygulanan bir işlemdir. Türkiye’de sınır dışı etme kararı, ilgili yabancının Türkiye’den kendi ülkesine, transit olarak gideceği bir ülkeye veya başka bir üçüncü ülkeye gönderilmesini içerir. Bu karar, genellikle valilikler tarafından verilir ve bu süreç, yabancıların ülke sınırlarından çıkarılmasını içerir.

Sınır dışı işlemi, Türkiye’deki yabancılar hukuku ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde yürütülür. Bu süreçte, sınır dışı edilecek kişinin hakları, geri gönderme yasağı gibi uluslararası hukuk ilkeleri ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler göz önünde bulundurulur. Ayrıca, sınır dışı edilme kararına itiraz etme hakkı da vardır ve bu itirazlar ilgili idari ve yargı mercileri tarafından değerlendirilir.

İlgili Makaleler

Sınır Dışı Etme Yasal Dayanağı

Sınır Dışı Etme Yasal Dayanağı
Sınır Dışı Etme Yasal Dayanağı

Sınır dışı etme, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, aşağıdaki durumlarda sınır dışı etmek kararı verilebilir:

 • Türkiye’ye yasal yollardan girmeyen veya yasal yollarla değil de kaçak olarak girmeye çalışanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar
 • Türkiye’de ikamet izni veya geçici koruma belgesi olmadan bulunanlar
 • Türkiye’de kamu düzenini veya güvenliğini tehdit edenler
 • Türkiye’de suç işleyenler
 • Türkiye’de sığınma başvurusu yaptıktan sonra sığınma talebi reddedilenler

Sınır Dışı Etme Şartları

Sınır Dışı Etme Şartları
Sınır Dışı Etme Şartları

Sınır dışı etme kararı verilebilmesi için, yukarıda sayılan şartların bir veya birkaçının bulunması gerekir. Bu şartların varlığı, sınır dışı etme kararının hukuka uygunluğunun temel şartıdır.

Sınır dışı etme kararının verilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Bu şartlar, kararın hukuka uygunluğunun temelini oluşturur. Genellikle aşağıdaki durumlar, Türkiye’de bir yabancının sınır dışı edilmesi için yeterli sebepler arasında sayılır:

 1. Yasal Olmayan Giriş veya Kalış: Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapmak veya vize, ikamet izni gibi geçerli belgeler olmaksızın ülkede kalmak.
 2. Suç İşleme: Türkiye’de işlenen suçlar, özellikle ciddi veya tekrarlanan suçlar, sınır dışı etme kararı için geçerli bir sebep olabilir.
 3. Kamu Güvenliği Tehdidi: Eğer kişinin varlığının kamu düzeni veya güvenliğini tehdit ettiği değerlendirilirse, bu da sınır dışı etme için bir neden oluşturabilir.
 4. Sağlık Gerekçeleri: Bazı durumlarda, kamusal sağlıkla ilgili endişeler de sınır dışı etme kararına yol açabilir.
 5. Uluslararası ve İdari Yükümlülüklerin İhlali: Uluslararası yükümlülüklerin veya idari düzenlemelerin ihlali, örneğin çalışma izni olmaksızın çalışmak gibi, sınır dışı edilme nedeni olabilir.

Bu şartların varlığının tespiti ve sınır dışı etme kararının uygulanması süreci, ilgili yasal ve idari prosedürlere göre yürütülür. Sınır dışı etme işlemi sırasında, kişinin hukuki haklarına saygı gösterilmesi ve uluslararası hukukun ilgili standartlarına uyulması önem taşır. Ayrıca, sınır dışı edilecek kişilerin itiraz hakları da vardır ve bu itirazlar, ilgili idari ve yargı mercileri tarafından değerlendirilir.

Sınır Dışı Etmenin Sonuçları

Sınır Dışı Etmenin Sonuçları
Sınır Dışı Etmenin Sonuçları

Sınır dışı edilme kararı, sınır dışı edilen kişinin Türkiye’den sınır dışı edilmesine ve belirli bir süre için Türkiye’ye girişinin yasaklanmasına neden olur. Sınır dışı edilen kişinin Türkiye’ye girişine izin verilmesi için, ilgili makamdan izin alınması gerekir.

Sınır dışı edilme kararının alınması, kişi için bir dizi önemli sonuca yol açar. Bu sonuçlar genellikle aşağıdaki gibidir:

 1. Türkiye’den Çıkarılma: Sınır dışı edilen kişi, Türkiye sınırları dışına çıkarılır. Bu genellikle, kişinin menşe ülkesine, transit olarak gideceği bir ülkeye veya başka bir üçüncü ülkeye gönderilmesi şeklinde gerçekleşir.
 2. Giriş Yasağı: Sınır dışı edilme genellikle, belirli bir süre için Türkiye’ye tekrar giriş yapılmasının yasaklanması anlamına gelir. Bu yasaklama süresi, ihlalin ciddiyetine ve diğer ilgili faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 3. Yeniden Giriş İçin İzin Gerekliliği: Eğer sınır dışı edilen kişi, yasaklama süresi sonrasında Türkiye’ye giriş yapmak isterse, bunun için ilgili Türk makamlarından özel bir izin alması gerekebilir. Bu izin süreci, kişinin durumuna ve Türkiye’nin yabancılar hukuku çerçevesindeki mevcut düzenlemelere bağlıdır.
 4. Yasal ve İdari Sonuçlar: Sınır dışı edilme, kişinin Türkiye’deki yasal statüsünü ve bu ülkedeki haklarını etkiler. Örneğin, çalışma veya oturma izinleri iptal edilir ve bu durum, kişinin Türkiye’de yasal olarak kalmasını engeller.
 5. Aile ve Sosyal Etkiler: Eğer sınır dışı edilen kişinin Türkiye’de ailesi veya sosyal bağları varsa, bu durum aile birliği ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Sınır dışı edilme işlemi ve sonuçları, ilgili kişinin haklarının korunmasını da içeren yasal ve idari süreçlere tabidir. Bu süreçler, uluslararası hukuk normları ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ışığında yürütülür. Sınır dışı edilen kişilerin, karara itiraz etme ve durumlarını yeniden değerlendirme talebinde bulunma hakları da bulunmaktadır.

Sınır Dışı Etmeye İtiraz Yolları

Sınır Dışı Etmeye İtiraz Yolları
Sınır Dışı Etmeye İtiraz Yolları

Sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesinde itiraz edilebilir. İdari mahkemenin kararı kesindir.

Sınır dışı etme kararına itiraz etmek için belirli yollar mevcuttur. Türkiye’de bu süreç, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. İtiraz Süresi: Sınır dışı etme kararı tebliğ edildikten sonra, kişinin bu karara itiraz etmek için genellikle 15 gün içinde harekete geçmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında itiraz yapılmazsa, karar kesinleşir.
 2. İdare Mahkemesine Başvuru: İtiraz, ilgili idare mahkemesine yapılır. Bu mahkeme, idari kararların yasallığını denetleyen ve idari işlemlere itirazları değerlendiren bir yargı merciidir.
 3. Mahkeme Kararı: İdare mahkemesi, sınır dışı etme kararının yasal dayanaklarını ve uygulanışını gözden geçirir. Mahkeme, kararın yasalara uygun olup olmadığını değerlendirir ve bir karar verir.
 4. Kesin Karar: İdare mahkemesinin verdiği karar kesindir ve bu karara karşı üst mahkemelere başvuru yapılamaz. Ancak, bazı durumlarda Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası veya üst düzey mahkemelere başvurulabilir.

İtiraz sürecinde, kişinin hukuki hakları ve idari süreçlerin doğru bir şekilde işleyip işlemediği değerlendirilir. Bu süreç, sınır dışı edilme kararlarının hukuka uygunluğunu ve kişinin haklarını koruma açısından önemlidir. İtiraz süreci, ayrıca, ilgili kişinin durumunun detaylı bir şekilde incelenmesini ve adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

Sınır Dışı Edilmeyi Önlemek

Sınır Dışı Edilmeyi Önlemek
Sınır Dışı Edilmeyi Önlemek

Sınır dışı edilmeyi önlemek için, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Türkiye’ye yasal yollardan girmek
 • Vize veya vize muafiyeti süresini aşmamak
 • Türkiye’de ikamet izni veya geçici koruma belgesi almak
 • Türkiye’de kamu düzenini veya güvenliğini tehdit edecek davranışlardan kaçınmak
 • Türkiye’de suç işlemekten kaçınmak
 • Türkiye’de sığınma başvurusu yaptıktan sonra sığınma talebinin kabul edilmesi için gerekli şartları yerine getirmek

Sonuç

Sınır dışı edilme, bir yabancının Türkiye’den menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye yahut üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ülke sınırlarından çıkarılması işlemidir. Sınır dışı etme kararı, valilik tarafından verilir.

Sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesinde itiraz edilebilir. İdari mahkemenin kararı kesindir.

Sınır dışı edilmeyi önlemek için, yukarıda sayılan hususlara dikkat etmek gerekir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu