Makalelerimiz

Dava Yangın Sigorta Dilekçesi

Dava Yangın Sigorta Dilekçesi

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…….

İlgili Makaleler

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONUSU : ………………….-TL’nin .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

OLAYLAR : 1-Şirketimiz nezdinde ……………… sayılı sigorta poliçesi ile ………………………………………………………………………………………… adına sigortalı mahal .. / .. / ….tarihinde davalının işyerinde çıkan yangın sonucu hasara uğramıştır.

2-Sigortalı mahalde yaptırılan ekspertiz sonucu tespit olunan ………………………-TL hasar tazminatı sigortalımıza ödenmiştir.

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve ekspertiz raporuna göre meydana gelen hasardan davalının sorumlu olduğu belirlenmiştir.

Davalı sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER : Poliçe, tespit tutanağı, bilirkişi tetkikatı ve her türlü kanuni delil.

CEVAP MÜDDETİ : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda belirtildiği gibi Taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda ……………………………-TL’nın .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Dava Yangın Sigorta Dilekçesi

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu