İçeriğe geç

Markaların Tescilindeki Mutlak Red Kriterleri

Markaların Tescilindeki Mutlak Red Kriterleri

556 sayılı KHK’ya göre 7. maddede belirtilen mutlak red nedenleri şunlardır:

madde kapsamını karşılamayan işaretler,

Özdeş ya da ayrım gözetmeksizin benzer olan markalar,

Ticari alanda ürünün türü, özellikleri, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri gibi unsurları belirtici işaretleri barındıran markalar,

Mesleki, sanatsal ya da ticari birliğin isimleri,

Ürünün temel formunu ya da başlıca değerini belirleyen işaretler,

Genel halkı aldatıcı işaretler,

Paris Anlaşması’nın 2. mükerrer 6. maddesinin kapsamı dışında kalan, ancak genel halkın bilgisi dahilindeki ve yetkili mercilerin onayını almayan işaretler,

Uluslararası alanda tanınan markalar,

Dini değerleri ya da sembollerini taşıyan işaretler,

Toplumsal düzen ve genel ahlaka aykırı işaretler.

Nispi Red Gerekçeleri

Madde çerçevesinde, marka tesciline karşı ileri sürülebilecek nispi red gerekçeleri şöyledir:

Karışıklık riski taşıyan benzerlikler,

Ticari vekil veya temsilcinin yetkisizce başvuruda bulunması,

Başvuru tarihi veya, varsa, öncelik tarihinden önce kullanılan bir marka veya işareti içeren durumlar,

Paris Anlaşması’nın 1 inci mükerrer 6. maddesi kapsamındaki ünlü markalarla eşdeğer veya benzer olması,

Fikri mülkiyet hakları, ticaret adı gibi diğer sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi,

İzinsiz kişi adı ya da fotoğraf kullanımı ve diğer bireysel hak ihlalleri,

Başvuru sahibinin kötü niyeti.

Marka Hükümsüzlüğü Davasında Süre Kısıtlamaları

Marka hükümsüzlüğü davalarında, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 25/6 maddesi uyarınca 5 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Eğer marka sahibi, sonradan tescil edilen bir markanın kullanımından haberdarsa ve bu duruma 5 yıl süresince itiraz etmemişse, bu durumda markanın hükümsüzlüğü için dava açamaz. Ancak, bu genel kuralın bir istisnası bulunmaktadır: Eğer tescil edilen markanın kötü niyetle başvurulduğu kanıtlanırsa, 5 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınmaz.