İçeriğe geç

İstanbul Kadıköy Miras Avukatı

İstanbul Kadıköy Miras Avukatı

Miras avukatları, miras hukukuyla ilgili birçok farklı dava ve işlemle ilgilenirler. İşte miras avukatlarının bakabileceği bazı miras davaları ve işlemleri:

Tapu İptal Davası: Mirasçılar arasında tapu kaydının hatalı veya hileli olduğunu düşünüyorlarsa, tapu iptal davası açılabilir. Bu, taşınmaz malların mirasçılar arasında yeniden paylaşılmasını sağlayabilir.

Tenkis Davası: Mirasçılar arasında paylaşımda yaşanan haksızlıkları düzeltmek için açılabilir. Mirasçıların saklı paylarında yaşadıkları kayıpların telafisi amacıyla bu dava açılabilir.

Reddi Miras Davası: Miras bırakanın borçları veya diğer nedenlerle mirası reddetmek isteyen mirasçılar, reddi miras davası açabilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyuu): Mirasçılar arasında miras paylarının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandığında veya uzlaşma sağlanamadığında açılabilir. Bu dava, mirasçıların paylarının belirlenmesini ve taşınmazların bölüşülmesini amaçlar.

Muris Muvazaası Davası: Mirasçılar, miras bırakanın hayatta iken mal varlığını mirastan kaçırmak için hileli işlemler yaptığını iddia ederlerse, muris muvazaası davası açabilirler. Bu dava, mirasçıların haklarını korumak amacıyla önemlidir.

Vasiyetname Düzenleme ve İptal Etme: Mirasçılar, vasiyetname düzenlemek veya var olan bir vasiyetnameyi iptal etmek istediklerinde miras avukatlarından yardım alabilirler.

Mirasçılık Belgesinin İptali: Yanlış veya hatalı olarak düzenlenmiş mirasçılık belgelerinin iptali ve yeniden düzenlenmesi talepleri için mirasçılar bu davayı açabilirler.

Miras avukatları ayrıca mirasçılara, mirasın paylaşılması, miras sözleşmeleri, veraset ilamı alınması, intikal işlemleri ve diğer miras hukuku işlemleri konusunda hukuki danışmanlık da sağlayabilirler. Miras avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve miras işlemlerini düzgün bir şekilde yönlendirmek için uzmanlaşmış profesyonellerdir.

Miras Sözleşmeleri ve Miras Avukatı

Miras paylaşımı ve miras hukuku oldukça karmaşık bir konu olabilir ve bu alandaki hukuki süreçler genellikle uzman bir miras avukatının rehberliğini gerektirir. İşte miras avukatlarının miras paylaşımı ve miras hukuku konularında dikkate aldığı bazı önemli hususlar:

Vasiyetname Varlığı: Miras paylaşımı, miras bırakanın vasiyetname bırakıp bırakmadığına bağlı olarak değişebilir. Eğer miras bırakan tarafından geçerli bir vasiyetname düzenlenmişse, bu vasiyetnamedeki hükümler miras paylaşımını yönlendirecektir.

Saklı Paylar: Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre mirasçıların saklı payları bulunur ve bu saklı paylara uygun bir şekilde miras paylaşımı yapılmalıdır. Saklı paylar, mirasçıların belirli bir mirasın belli bir kısmını almalarını garanti eder.

Anlaşmazlık Durumunda: Miras paylaşımında anlaşmazlık çıkması durumunda, miras avukatları müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlayabilir ve müzakereleri kolaylaştırabilir. Anlaşmazlık çözülemezse, dava açma sürecinde de miras avukatları müvekkillerine rehberlik eder.

Miras Sözleşmeleri: Miras hukuku, mirasçılar arasında yapılan çeşitli sözleşmeleri içerir. Bu sözleşmeler mirasçılıktan feragat, miras taksim ve mirasçılıktan çıkarma gibi konuları kapsar. Bu sözleşmelerin hazırlanması ve yürütülmesi, miras avukatları tarafından yapılmalıdır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmeler, bir kişinin diğerine ölünceye kadar bakma yükümlülüğünü içerir. Mirasçılar arasında bu tür sözleşmelerin varlığı durumunda, miras paylaşımı süreci etkilenebilir.

Vasiyetnamenin Hazırlanması ve İptali: Miras avukatları, miras bırakanın vasiyetname düzenlemesine yardımcı olabilir veya mevcut bir vasiyetnamenin iptal edilmesi gerektiğinde müvekkillerine rehberlik edebilirler.

Miras avukatları, mirasçıların haklarını korumak, miras paylaşımını düzgün bir şekilde yönlendirmek ve anlaşmazlıkları çözmek için uzmanlaşmış profesyonellerdir. Miras hukukuyla ilgili karmaşık süreçlerle başa çıkmak için miras avukatlarından yardım almak önemlidir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra kanun gereği kendiliğinden miras bırakana geçer. Ancak mirasçıların zilyetliğinden önce terekenin tamamı ya da bir kısmı haksız olarak üçüncü bir kimseye geçmiş olabilir. Üçüncü kişinin haksız ele geçirme işlemi miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşebileceği gibi miras bırakan hayattayken olması da mümkündür. Böyle bir durumun varlığı halinde mirasçılar, terekenin tamamı ya da bir kısmını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı miras sebebiyle istihkak davası açacaktır. Miras sebebiyle istihkak davasında amaç mirasçının üstün hakkını ileri sürerek malının geri verilmesini sağlamaktır. Bu davada davacı zilyet olmayan mirasçı, davalı ise mirasçı olmayan zilyettir. Miras sebebiyle istihkak davası miras bırakanın ölümünden sonra açılacaktır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Nitelikli bir miras avukatı; gerekli şart nameleri uygulayabilen, miras hukuku alanında deneyimli olan kişilerdir. Miras ile ilgili bir davanın iyi yürütülebilmesi için miras avukatı gereklidir.

Miras hukuku konusunda avukat, müvekkili için hukuki işlemleri yapar ve önemsiz prosedürleri yerine getirerek davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlar. Aynı zamanda avukat, verasetin alınması ile ilgili hizmet verdiği gibi vasiyetname düzenler ve iptal edilmesi için gerekli şartları yerine getirir. Mirasçılık belgesi, tenki davaları ve mirasın reddedilmesi için açılan davalara da miras hukuku avukatı bakar.

 

Miras Hukukunda Miras Avukatının Rolü Nedir?

Türk hukuk sisteminde yer alan kanunlara göre miras hukuku ile ilgili çıkacak davalarda kişi kendine bir avukat tutmak zorunda değildir. Miras davaları avukatsız da yürütülebilir. Buna rağmen, hukuk alanında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin miras hukuku ile ilgili terimleri bilmemesi veya teknik açıdan yetersiz kalması davanın olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

Avukat seçimi çok zor bir iş olsa da miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tercih edilmelidir.