İçeriğe geç

Konkordato Ne Demek

Konkordato Ne Demek

bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

İcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme Hükümleri 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

“7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklik ile “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” nun kapsamı genişletilmiştir.

Borçlunun borçlarını ödemekte acze düştüğü veya vadesinde ödeyemeyeceğinin açık olduğu durumlarda, borçlunun kendisinin ya da alacaklısının,

başvurabildiği, borçların ödenebilmesi ve borçlunun iflastan kurtulabilmesi için planlanan “ödeme projesi” olarak tanımlanabilir.

KİMLER KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLİR  ?

Borçlunun Konkordato Talebi:

İİK m. 285’e uygun olarak, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan her borçlu için, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için talep edebilme imkanı  tanınmıştır.

Konkordato talebi için iflasa tabi olmak veya borca batık olmak şartı aranmaz.

Hakkında iflas tasfiyesi başlatılmış olan borçlu dahi konkordato talep edebilir.

İflasa tabi bir borçlu hakkında, iflas talep etme hakkına sahip olan alacaklı, bu borçlu hakkında konkordato da talep edebilir.

İflasa tabi olmayan borçlular hakkında alacaklılar, konkordato talep edemez.

Konkordato hangi mahkemeden istenir?

İflasa tabi borçlular için, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki; iflasa tabi olmayan borçlular için ise yerleşim yerindeki, Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir.

Konkordato talep eden, konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.

Başvurusunda bulunan borçlu hakkında mühlet kararının verilmesiyle birlikte borçlu hakkında takip yapılması kural olarak yasaklanmıştır.

KONKORDATO TALEBİNİN İNCELEME AŞAMALARI:

a-) geçici mühlet verilmesi,

b-) kesin mühlet verilmesi,

c-) alacaklılar toplantısı,

d-) mahkeme tarafından konkordatonun tasdik edilmesi.

BAŞVURU TALEBİNE EKLENECEK BELGELER NELERDİR?

  1. a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, mevcut malları satıp satmayacağı ve ödemelerin yapılabilmesi için gerekli malî kaynağı nereden sağlayacağını gösteren konkordato ön projesi,
  2. b) Borçlunun malvarlığını ve mali durumunu gösteren bilanço,gelir taplosu ve sair belgeler ve ayrıca maddi ve maddi olmayan varlıklar ve tüm alacak ve borçları vadeleri ile gösteren liste ve belgeler,
  3. c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
  4. d) Konkordato ön projesine göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo,
  5. e) Yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları (Küçük işletmeler bakımından uygulanmaz).

Sunulan malî tablolar, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün öncesine ait olmalıdır.

Ayrıca borçlu mahkemenin ve komiserin isteyeceği diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır

Mahkemenin kesin mühlet hakkındaki kararı, geçici mühlet içerisinde verilir. Kesin mühlet için mahkeme komiser raporu doğrultusunda konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün gördüğü koşulda 1 yıllık kesin mühlet verir.

Alacaklının konkordato talebi üzerine mahkeme, belgelerin tam olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü tüm tedbirleri alır.

Mahkeme tarafından geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilir.

Kimler konkordato talebinde bulunabilir? İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir.

Konkordato alacaklılar toplantısına kimler katılabilir?

Borçlu alacaklılar toplantısında, kendisi ve içinde bulunduğu şartlar hakkında bilgi sahibi olan herhangi bir kimse tarafından veya kendisi böyle bir kimseyle birlikte alacaklılar toplantısına doğrudan katılabilir.

Konkordatonun tasdiki ne demek?

Tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.

Borçlunun tacir olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

Konkordato süresi en fazla kaç ay?

Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte 18 ay kesin

süre sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlikte 23 aylık bir süreyi

kapsayabilir. Mahkeme süreleri uzatmadığı takdirde toplam süre 1 yıl 3 ay olacaktır.

Komiserinin görevi ne zaman sona erer?

Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse komiserin görevine son verilecektir.

Bunun yanı sıra konkordato komiseriningörevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapması yasaktır.

Aksi takdirde yapılan sözleşme hükümsüzdür.

Konkordato kabul edilmezse ne olur?

Ttasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir.

Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

"<yoastmark

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere konkordato talep eden borçlu hakkında hiçbir takip yapılamayacak ve evvelce başlamış takipler duracak, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmayacaktır.

Talebi üzerine mahkemenin verebileceği geçici mühlet ve uzatma süresi kaç gündür?

Geçici mühlet süresi esas itibariyle üç ay olup, mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilmektedir. Bu anlamda geçici mühletin süresi en fazla beş ay olabilmektedir.

 Hakkında Avukatlarımızdan Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçiniz.