Blog

Tapu İptal ve Tescil Davası*2024

Tapu İptal ve Tescil Davası*2024

Tapu iptal ve tescil davası, hatalı, kanuna aykırı ya da usulsüz şekilde yapılan tapu kayıtlarının iptali ve bu durumdan etkilenen gerçek mülkiyet sahibinin tescilini sağlamak için açılan bir hukuk davasıdır. Bu dava, taşınmaz mülkiyeti ile ilgili anlaşmazlıklarda kullanılır ve genellikle tapu kayıtlarında hata, dolandırıcılık, hile veya usulsüzlük olduğunda gündeme gelir.

Tapu iptal ve tescil davasının özellikleri şunlardır:

Mülkiyet Hakkına İlişkin Olması: Bu dava, taşınmazın gerçek mülkiyet hakkının kimde olduğunu tespit etmeyi amaçlar. Bu sebeple, tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi ve gerçek mülkiyet sahibine taşınmazın tescil edilmesi talep edilir.

Mahkeme Kararı Gerekmesi: Tapu kaydının iptali ve yeni mülkiyetin tescili için mahkeme kararı şarttır. Mahkeme, dava konusu taşınmazın mevcut durumunu inceleyerek, tapu kaydının iptaline ve gerçek mülkiyet sahibine tescil yapılmasına karar verebilir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamı: Mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumlarında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 nolu Ek Protokolüne göre, etkili koruma mekanizmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu, iç hukuk yollarıyla çözülemeyen mülkiyet hakkı ihlallerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınabileceği anlamına gelir.

Tapu iptal ve tescil davası, mülkiyet hakkının korunması ve hukuka uygun mülkiyet ilişkilerinin sağlanması için önemli bir hukuki araçtır. Bu dava, mülkiyet hakkının usulsüz şekilde ihlal edilmesi durumlarında, gerçek mülkiyet sahibinin haklarını korumak için kullanılır.

Tapu İptal ve Tescil Davası*2024

Tapu iptal ve tescil davası

Taşınmazın mevcut tapu kaydındaki mülkiyet hakkı sahibine karşı açılır. Bu tür dava, tapu kaydındaki hataların düzeltilmesi ve gerçek mülkiyet sahibinin haklarının iade edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Davanın özellikleri şöyle sıralanabilir:

Mevcut Tapu Sahibine Karşı Açılır: Tapu kaydında mülkiyet hakkı sahibi olarak görünen kişiye karşı dava açılır. Bu kişi, tapu kaydında yanlışlıkla ya da usulsüz bir şekilde mülkiyet sahibi olarak gösterilmiş olabilir.

Mirasçılara Karşı Açılabilir: Eğer tapu kaydındaki mülkiyet sahibi vefat etmişse, tapu iptal ve tescil davası onun mirasçılarına karşı açılır.

Üçüncü Kişilere Karşı Dava: Tapu kaydında taşınmaz üzerinde ipotek, önalım hakkı, tapuya şerh edilmiş satış vaadi sözleşmesi, sükna hakkı gibi ayni veya şahsi haklar bulunuyorsa, bu hakların sahiplerine karşı da ayrıca dava açılması gerekebilir.

Olağanüstü Zamanaşımı Durumları: Olağanüstü zamanaşımı nedeniyle açılacak tapu tescil davaları, ilgili tüzel kişiliklere ve Hazine’ye karşı birlikte açılmalıdır. Örneğin, bir kişi, köy sınırları içindeki bir taşınmazı uzun süre nizasız ve aralıksız olarak kullanmışsa, hem köy tüzel kişiliğine hem de Hazine’ye karşı tapu tescil davası açabilir.

Tapu iptal ve tescil davası, mülkiyet haklarının korunması ve taşınmaz kayıtlarının doğru ve adil bir şekilde tutulmasını sağlamak için önemli bir hukuki yoldur. Bu dava türü, mülkiyet hakkının ihlal edildiği durumlarda etkili bir çözüm sunar.

Tapu iptal ve tescil davası, çeşitli hukuki nedenlerle açılabilir. Bu nedenler, genellikle tapu kayıtlarındaki hatalar, haksız işlemler veya hukuka aykırı durumlarla ilgili olup, taşınmaz mülkiyetinin doğru ve adil bir şekilde elde edilmesini sağlamak amacı taşır.

İşte bu davalara yol açan bazı yaygın nedenler:

Hukuki Ehliyetsizlik: Tapu işleminin, hukuki ehliyete sahip olmayan bir kişi tarafından yapılması durumunda açılabilir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma): Miras bırakanın, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla gerçekleştirdiği hukuka aykırı işlemler nedeniyle açılabilir.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması: Bir vekilin, verilen vekalet yetkisini kötüye kullanarak taşınmazın usulsüz bir şekilde başkasına devredilmesi durumunda açılabilir.

İmar Uygulamasından Kaynaklanan Durumlar: İmar planları veya uygulamaları sonucu ortaya çıkan mülkiyet hakkı ihlallerinde açılabilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi: Bu tür sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklarda veya hukuka aykırı durumlarda açılabilir.

Aile Konutu: Eşlerin rızası olmadan gerçekleştirilen aile konutu üzerindeki işlemler nedeniyle açılabilir.

Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik: Uzun süreli zilyetlik yoluyla kazandırıcı zamanaşımına dayanarak taşınmazın mülkiyetinin kazanılması iddiasında bulunulduğunda açılabilir.

Bu davalarda amaç, tapu kayıtlarındaki hataları düzeltmek, hukuka uygun olmayan işlemleri iptal etmek ve gerçek mülkiyet sahibinin haklarını iade etmektir. Tapu iptal ve tescil davaları, taşınmaz mülkiyeti ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarda önemli bir rol oynar.

Tapu İptal ve Tescil Davası*2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu