İçeriğe geç

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Süreci

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Süreci

Yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının Türkiye’deki hukuki sistem içerisinde geçerliliğinin sağlanması için izlenmesi gereken prosedürler, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) ile belirlenmiştir. Bu kanuna göre, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilmesi için öncelikle tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Kavramları

Tanıma: Yabancı bir mahkemenin verdiği kararın, Türkiye’deki hukuki sistem içerisinde kesin hüküm ve kesin delil olarak kabul edilmesi işlemidir.

Tenfiz: Tanınan yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilmesi için gerekli olan işlem ve prosedürlerdir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Süreci

Yetkili Mahkeme: Davanın açılacağı yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki ikametgahıdır. Eğer davalının Türkiye’de bir ikametgahı yoksa, Ankara, İstanbul veya İzmir’deki mahkemeler yetkilidir.

Dava Süreci: Hukuki temsil hizmeti alındığında, tanıma ve tenfiz davalarının 10-20 gün içerisinde sonuçlanması muhtemeldir.

Harç Miktarı: Tanıma ve tenfiz davaları için ödenmesi gereken harçlar, Harçlar Kanunu kapsamında belirlenir. Tenfiz davaları, tespit niteliği taşıdığından maktu harç alınmaktadır. Ancak, değeri belirlenebilen davalarda nispi harç alınabilir.

Zamanaşımı: Tanıma ve tenfiz davaları için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Ancak, davalı tarafından bir itiraz söz konusu olmadığı takdirde bu süre, mahkemece kendiliğinden değerlendirilmez.

Sonuç olarak, yurtdışında alınan bir mahkeme kararının Türkiye’deki hukuki sistem içerisinde geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu süreç, yetkili mahkemeler ve ilgili kanunlar çerçevesinde yürütülmelidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Zorunlu Belgeler

Yabancı bir ülkede alınan boşanma kararlarının Türkiye’de hukuki geçerliliğini sağlamak amacıyla tanıma ve tenfiz davası açılır.

Bu dava sürecinde sunulması gereken belgeler şunlardır:

Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının orijinal nüshası (resmi mühür ve ıslak imza taşımalıdır).
Boşanma kararının kesinleştiğini belirten resmi belge ya da şerh (resmi mühür ve ıslak imza içermelidir).
Apostil belgesi.
Kararın yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi ve bu tercümenin noter ya da konsolosluk tarafından onaylanmış nüshası.
Başvuru sahibinin pasaportu ve nüfus cüzdanının fotokopisi.
Avukat vekaletnamesi (Vekaletname üzerinde fotoğraf bulunmalı, ayrıca tanıma ve tenfiz davası açma yetkisi bu belgede yer almalıdır).

Tanıma ve Tenfiz Davasının Muhatapları

Dava, yabancı bir mahkemece boşanma kararı verilen kişi aleyhine açılır. Yani, boşanma kararını tanıtmak isteyen kişi, karşı taraf olan eski eşini davalı olarak gösterir. Bu süreçte, davanın resmi olarak başlatılabilmesi için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasının Mahiyeti

Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’deki hukuki sistem içinde kabul edilip etkili olabilmesi için boşanma tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Eğer yabancı mahkeme kararı sadece hukuki bir durumu tesis ediyorsa (örn. boşanma), tanıma davası; eğer bu kararın Türkiye’de uygulanmasını gerektiren icrai bir yönü varsa (örn. nafaka ödemesi) tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Süreci