Makalelerimiz

İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu
İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu, Türk hukukunda, birden fazla kişinin ortak olarak sahip olduğu taşınmaz malların paylaşımı ile ilgili bir hukuki süreci ifade eder. Bu terim, genellikle gayrimenkul gibi bölünemeyen ya da bölünmesi zor olan mülklerde ortak mülkiyetin sonlandırılmasını amaçlar. Ortaklar arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda, herhangi bir ortak, mahkemeye başvurarak mülkün satışını talep edebilir. Mahkeme, taşınmazın satışını emredebilir ve elde edilen gelir ortaklar arasında paylaştırılır. Bu süreç, ortak mülkiyetten doğan anlaşmazlıkları çözmek ve her bir ortağın hakkını korumak amacıyla kullanılır.

Hukuki Çerçeve ve Yasal Temeller

1. Yasal Dayanaklar ve İlgili Mevzuat

İzale-i Şuyu davaları, özellikle Medeni Kanun ve İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde ele alınır:

 • Türk Medeni Kanunu (TMK): TMK’nın ilgili maddeleri, ortak mülkiyetin nasıl kurulduğunu, sürdürüldüğünü ve sonlandırıldığını detaylandırır. Ortak mülkiyetin yönetimi, payların devri ve ortakların hakları ile yükümlülükleri bu kanun kapsamında düzenlenir.
 • İcra ve İflas Kanunu: Bu kanun, ortak mülkiyetin sonlandırılması sürecinde, özellikle taşınmazın satışı ve elde edilen gelirin paylaşımı ile ilgili prosedürleri içerir.

2. Yargı Kararları

Yargıtay kararları, İzale-i Şuyu davalarında önemli bir rol oynar. Bu kararlar, kanun maddelerinin uygulanması konusunda rehberlik eder ve benzer davalarda emsal teşkil eder. Yargıtay’ın bu konudaki kararları, uygulamada ortaya çıkan çeşitli durumları ele alır ve kanunların yorumlanmasında yol gösterici olur.

3. Ortak Mülkiyetin Hukuki Tanımı ve Türleri

Ortak mülkiyet, birden fazla kişinin bir mülk üzerinde eşit veya belirli oranlarda pay sahibi olması durumunu ifade eder. Bu, genellikle miras yoluyla veya ortak yatırım gibi durumlarda ortaya çıkar.

 • Elbirliği Mülkiyeti: Her ortağın mülk üzerinde eşit haklara sahip olduğu mülkiyet türüdür. Bu türde, mülk bütün olarak ele alınır ve her bir ortak, mülkün tamamı üzerinde hak iddia edebilir.
 • Paylı Mülkiyet: Ortaklar arasında mülk, belirlenen pay oranlarına göre bölünmüştür. Her ortak, kendi payına ilişkin hakları bağımsız olarak kullanabilir.

İzale-i Şuyu davası, genellikle paylı mülkiyet durumlarında gündeme gelir, çünkü burada ortaklardan biri ya da birkaçı, mülkün bölünmesini veya satışını talep edebilir.

Bu hukuki çerçevede, İzale-i Şuyu davasının amacı, ortak mülkiyetten kaynaklanan anlaşmazlıkları adil bir şekilde çözmek ve tüm ortakların haklarını korumaktır.

Dava Süreci ve Adımları

İzale-i Şuyu davası
İzale-i Şuyu davası

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davasının süreci ve adımları, dava açma koşullarından başlayarak, davanın işleyişi ve sonuçlanması aşamalarını kapsar. Bu süreç, belirli hukuki adımlar ve prosedürler çerçevesinde işler.

1. Dava Açma Koşulları

İzale-i Şuyu davası açabilmek için bazı temel koşulların sağlanması gerekir:

 • Ortak Mülkiyet Durumu: Davacının, dava konusu olan mülk üzerinde pay sahibi olması gerekir.
 • Anlaşmazlık: Ortaklar arasında mülkün nasıl paylaşılacağı veya kullanılacağı konusunda bir anlaşmazlık olmalıdır.
 • Yasal Hak: Davacının, mülkün satılmasını talep etme veya payına düşen kısmı alma hakkına sahip olması gerekir.

2. Gerekli Belgeler

Dava açılırken bazı belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir:

 • Dava Dilekçesi: Davacının taleplerini ve davanın nedenlerini açıklayan belge.
 • Tapu Kaydı: Mülkün tapu kaydı, ortak mülkiyet durumunu kanıtlamak için gereklidir.
 • Kimlik Belgeleri: Davacı ve diğer ortakların kimlik belgeleri.
 • Varsa Önceki Anlaşmalar: Ortaklar arasında daha önce varsa yazılı anlaşmalar veya protokoller.

3. Davanın İşleyişi

 • Dava Açılışı: Davacı, gerekli belgelerle birlikte dava dilekçesini ilgili mahkemeye sunar.
 • Tebligat ve Savunma: Diğer ortaklara dava tebliğ edilir ve onlardan savunmalarını sunmaları istenir.
 • Duruşmalar: Mahkeme, duruşma tarihlerini belirler. Duruşmalarda tarafların beyanları dinlenir ve gerekirse ek deliller talep edilir.

4. Karar Aşamaları

 • Mahkeme Kararı: Mahkeme, tüm delilleri ve beyanları değerlendirerek bir karar verir. Bu karar genellikle mülkün satılması ve gelirin paylaşılması yönünde olur.
 • Satış ve Paylaşım: Mahkeme kararına göre, mülk satılır ve elde edilen gelir, ortakların pay oranlarına göre paylaştırılır.
 • İtiraz ve Temyiz Süreci: Karara karşı itiraz edilebilir ve Yargıtay nezdinde temyiz yoluna gidilebilir.

İzale-i Şuyu davası, her aşamasında hukuki prosedürlere ve adillik ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Tarafların haklarının korunması ve anlaşmazlığın adil bir şekilde çözülmesi bu sürecin temel amacıdır.

Mahkemenin Rolü ve Kararların Etkileri

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)

Mahkemenin İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davasında oynadığı rol ve bu süreçte verdiği kararların hukuki sonuçları, mülkiyetin paylaşılması veya satılması ile ilgili önemli kararları içerir. Bu kararlar, hem mülkün paylaşılmasını hem de satış sonrası gelirin dağıtımını yönlendirir ve tazminat hükümlerini içerebilir.

Mahkemenin Rolü ve Kararları

 1. Karar Verme: Mahkeme, dava sürecinde toplanan kanıtları ve tarafların beyanlarını değerlendirerek, mülkiyetin nasıl paylaşılacağı veya satılacağı konusunda karar verir.
 2. Mülkiyetin Satışı: Eğer mülk bölünemeyen bir nitelikteyse (örneğin, bir gayrimenkul), mahkeme genellikle mülkün satılmasına ve elde edilen gelirin ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verir.
 3. Adil Paylaşım: Mahkeme, her bir ortağın mülk üzerindeki pay oranına göre adil bir paylaşımı garanti eder.

Satış Sonrası Gelirin Paylaşılması ve Tazminat Hükümleri

 1. Gelirin Dağıtımı: Mülkün satışından elde edilen gelir, ortakların mülk üzerindeki pay oranlarına göre paylaştırılır. Bu, her ortağın yasal haklarının korunmasını sağlar.
 2. Tazminat ve Borçlar: Eğer mülkün satışından elde edilen gelir, mülkün toplam değerinden düşükse, bu durumda zarara uğrayan ortaklar için tazminat hükümleri devreye girebilir. Aynı şekilde, mülk ile ilgili borçlar ve masraflar da dikkate alınarak bu gelirden düşülür.
 3. İtiraz Hakları: Ortaklar, mahkemenin kararına itiraz edebilirler. Bu itirazlar genellikle, paylaşımın adil olmadığı veya satış işleminin uygun şekilde yapılmadığı yönündedir.
 4. Yürütme ve Takip: Mahkeme kararı sonrasında, mülkün satışı ve gelirin dağıtımı mahkeme gözetiminde gerçekleştirilir. Bu süreçte, adil bir dağıtımın ve tarafların haklarının korunmasının sağlanması için gerekli yasal işlemler yapılır.

Mahkemenin bu rolü, İzale-i Şuyu davalarında ortak mülkiyetten kaynaklanan anlaşmazlıkların adil ve hukuka uygun bir şekilde çözülmesini sağlar. Her adımda, tarafların hakları ve yasal çıkarları gözetilir, böylece mülkün paylaşımı veya satışı adil bir şekilde gerçekleştirilir.

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davalarında karşılaşılan zorluklar çeşitlidir ve bu zorlukların üstesinden gelmek için etkili çözüm yolları geliştirmek gerekmektedir. İki ana zorluk alanı, ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar ve mülkün değer tespiti ile satış işlemlerinde yaşanan sorunlardır.

Ortaklar Arasındaki Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları

 1. İletişim Eksikliği ve Anlaşmazlık: Ortaklar arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlamalar, anlaşmazlıkların başlıca sebeplerindendir.
  • Çözüm: Açık ve şeffaf iletişim, ortaklar arasında bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştırabilir. Medeni diyalog ve arabuluculuk hizmetleri de anlaşmazlıkların çözümünde etkili olabilir.
 2. Hukuki Bilgi Eksikliği: Ortakların hukuki haklarının ve sürecin nasıl işlediğinin bilincinde olmamaları anlaşmazlıklara yol açabilir.
  • Çözüm: Hukuk danışmanlarından veya avukatlardan alınacak profesyonel yardım, her ortağın haklarını ve süreci daha iyi anlamasını sağlar.

Mülkün Değer Tespiti ve Satış İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar

 1. Değer Tespitinde Farklı Görüşler: Mülkün piyasa değerinin tespitinde ortaklar arasında farklı görüşler oluşabilir.
  • Çözüm: Bağımsız ve lisanslı bir değerleme uzmanının değer tespiti yapması, objektif bir temel sağlar ve anlaşmazlıkları azaltabilir.
 2. Satış İşlemlerinde Zorluklar: Mülkün pazarlanması ve satış sürecinin yönetilmesinde zorluklar yaşanabilir.
  • Çözüm: Profesyonel emlak danışmanları veya komisyoncuların kullanılması, mülkün uygun şekilde pazarlanmasını ve etkin bir satış sürecinin yürütülmesini sağlayabilir.
 3. Hukuki Prosedürler ve Zamanlama Sorunları: Satış sürecindeki hukuki prosedürler ve gerekli belgelerin hazırlanması zaman alabilir.
  • Çözüm: Hukuki süreçlerin ve gerekli belgelerin önceden hazırlanması, sürecin hızlanmasına ve olası gecikmelerin önlenmesine yardımcı olur.

Her durumda, İzale-i Şuyu davalarında karşılaşılan zorlukların çözümünde hukuki danışmanlık, açık iletişim ve objektif değerlendirme yöntemleri önemli rol oynar. Tarafların haklarının korunması ve sürecin adil bir şekilde işlemesi için bu faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Sonuç ve Öneriler

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davalarının etkin yönetimi ve hukuki süreçlerin iyileştirilmesi için dikkate alınması gereken bazı öneriler ve tavsiyeler aşağıda sıralanmıştır:

İzale-i Şuyu Davalarının Etkin Yönetimi İçin Öneriler

 1. Açık ve Şeffaf İletişim: Ortaklar arasında açık ve şeffaf iletişim kurulması, anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur. Tüm tarafların görüşlerini ve endişelerini ifade etme fırsatı bulması önemlidir.
 2. Arabuluculuk ve Alternatif Çözüm Yöntemleri: Davaya başvurmadan önce arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılması, taraflar arasında uzlaşı sağlamaya yardımcı olabilir.
 3. Profesyonel Danışmanlık: Hukuki süreçler ve mülkiyet değerlemesi konusunda profesyonel danışmanlık alınması, sürecin daha etkin ve adil bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar.
 4. Yeterli Hazırlık ve Belgelendirme: Dava sürecine başlamadan önce gerekli tüm belgelerin ve kanıtların hazırlanması, sürecin hızlı ve verimli ilerlemesine yardımcı olur.

Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesine Yönelik Tavsiyeler

 1. Hukuki Eğitim ve Bilinçlendirme: Mülk sahiplerinin ve paydaşların hukuki hakları ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirilmesi, anlaşmazlıkların önlenmesine katkı sağlar.
 2. Etkin Mahkeme Süreçleri: Mahkemelerin İzale-i Şuyu davalarını daha etkin bir şekilde işleyebilmesi için süreçlerin basitleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi önemlidir.
 3. Hızlı ve Objektif Değerleme: Mülkün piyasa değerinin hızlı ve objektif bir şekilde belirlenmesi, satış sürecinin adil ve verimli olmasını sağlar.
 4. Yasal Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi: Mevcut yasal düzenlemelerin, güncel piyasa koşulları ve mülkiyet anlaşmazlıkları konusundaki yeni gelişmeler ışığında periyodik olarak gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi faydalı olacaktır.

İzale-i Şuyu davalarında bu önerilerin dikkate alınması, sürecin daha adil, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. Böylelikle, ortak mülkiyetten kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde tarafların hakları daha iyi korunabilir ve hukuki süreçler daha verimli hale getirilebilir.

Miras Hukuku

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu