Blog

İmar Hukuku Avukatı*2024

İmar Hukuku Avukatı*2024

İmar planları bir ülkenin gelişiminde temel bir rol oynarlar. Doğru şekilde hazırlanmış imar planları, kalkınmayı hızlandırır ve düzensiz gelişimi önler. Bu planlar, yatırım yapılacak alanları belirleyerek ülkenin altyapısını geliştirmeye yardımcı olur.

Bu planlar, bir bölgenin özel ihtiyaçlarına göre çeşitli ölçeklerde hazırlanır. Burada önemli olan, sadece imar planlarının iyi oluşu değil, aynı zamanda etkili bir imar hukuku sürecinin varlığıdır.

İmar hukuku, arazi ve arsaların kullanımı için belirlenen standartları ve kuralları içerir. Bu hukuk dalı, özellikle uzmanlık gerektiren ve geniş bir alana yayılan bir disiplindir.

İmar hukuku ile düzenlenen planlar, çevre ve sağlık standartlarına uygun yapıların inşasını sağlar. Bu süreç, kapsamlı araştırmalar, veri toplama, analiz yapma, bilgileri birleştirme ve plan kararları oluşturma aşamalarını içerir.

Genel olarak, imar hukuku gayrimenkul hukukunun birçok dalıyla doğrudan ilişkilidir ve bu alanlarda uzmanlık gerektirir.

İmar hukuku, yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve mahkeme kararları gibi hukuki düzenlemelerle şekillenen, imar planlarının oluşturulması, uygulanması ve değişikliklerinin yönetilmesi ile ilgili kuralları belirleyen bir hukuk alanıdır. Bu alanda, bireylerin mülkiyet ve mesleki hakları gibi temel haklarının korunması önemlidir, çünkü imar planları bu hakları doğrudan etkileyebilir.

İmar Hukuku Avukatı
İmar Hukuku Avukatı

İmar hukukunun bir uzmanlık alanı olması, bu alandaki karmaşık ve teknik detaylar nedeniyle önemlidir. İmar planları ve mevzuatındaki değişikliklerin kamu yararını gözeterek yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler, bireylerin mülkiyet haklarını ihlal etmemeli ve zarar gören bireyler için tazminat mekanizmaları bulunmalıdır.

Özellikle İmar Barışı, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapıların yasallaştırılmasını amaçlayan önemli bir düzenlemedir. Bu düzenleme, kayıt dışı taşınmazlar için Yapı Kayıt Belgesi verilmesini sağlayarak vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi ve taşınmazların hukuki statüsünü düzenlemeyi hedefler. Bu süreçte vatandaşların temel hizmetlere erişim sorunlarını çözmek ve devlet ile vatandaş arasındaki ihtilafları azaltmak amaçlanır. İmar hukuku ve İmar Barışı konusunda uzman avukatlar, bu süreçlerde önemli bir rol oynar.

İmar avukatları, imar planları ve imar hukuku ile ilgili çeşitli görevler üstlenirler.

Bu görevler arasında;

İmar planlarına ilişkin uyuşmazlıklarda temsil ve vekillik hizmeti sunma,
Belediyelerin hazırladığı imar planları hakkında müvekkillerini bilgilendirme,
Nazım imar planlarına itiraz süreçlerini yürütme,
İskan işlemleri konusunda müvekkilleri bilgilendirme,
İmar planlarının iptali için yargı mercilerine başvurma,
İmar planlarının yürütülmesinin durdurulması talepleri için yargı mercilerine başvurma,

Çeşitli imar affı başvurularını gerçekleştirme,
İnşaat ruhsatı süreçlerini yönetme ve ilgili hukuki uyuşmazlıkları çözme,
Yapı kullanım izinlerine ilişkin başvuru prosedürlerini yönetme,
İmar değişikliklerinden kaynaklanan zararlar için tazminat davaları açma,
İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca davaları yürütme,
İmar hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri sunma,
İmar hukukuna ilişkin yayın yapma.

İmar Barışı, 31 Aralık 2017’den önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki yapılar için geçerlidir. Boğaziçi Sahil Şeridi, Ankara Tarihi Yarımada ve Gelibolu gibi bazı özel alanlarda yer alan taşınmazlar bu uygulamadan istisna tutulmuştur.

Hazine taşınmazları üzerinde yapılmış yapılara da Yapı Kayıt Belgesi verilebilmektedir. Bu belge alındıktan sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsis işlemleri tamamlanarak arsa tapusu rayiç bedel üzerinden alınabilir. Bu süreçte belirli şartlar geçerli olup, hangi taşınmazların arsa tapularının alıma uygun olduğunu öğrenmek için bir uzmandan yardım almak faydalı olacaktır.

İmar Barışı başvurusu (Yapı Kayıt Belgesi müracaatı)

E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Başvurular, vatandaşların veya şirket yetkililerinin beyanlarına dayanarak, sisteme girilen bilgilerle yapılır. Birden fazla maliki bulunan yapılar için, maliklerden yetkilendirilmiş bir kişinin ya da yöneticinin yapacağı başvuru geçerli sayılır. Başvuru sürecinde hatalardan kaçınmak ve olası hukuki veya cezai sorumluluklarla karşılaşmamak için uzman danışmanlık almak tavsiye edilir.

İmar Barışı’nın maliklere sağladığı faydalar şunlardır:

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilir. Bu, ilgili Belediye ve kurumlarla yaşanan mağduriyetleri sonlandırır.
Belgenin alınmasının ardından, İmar Kanunu kapsamında verilen yıkım kararları ve para cezaları iptal edilir.
Yapı Kayıt Belgesi, taşınmazın mülk değerini artırarak yasal statü kazandırır. Tapuya kaydedilmesi halinde, bankalar nezdinde de taşınmazın kredi durumunu olumlu yönde etkiler.
Bu süreç, taşınmaz sahipleri için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunarak, mevcut yapıların yasal statüsünü iyileştirmeye yardımcı olur.

İmar Hukuku Avukatı*2024

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu