Makalelerimiz

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası Nedir Nasıl Açılır

Menfi tespit ve istirdat davaları borçtan kurtulma davasına verilen hukuki isim olup birbirlerini kapsayan davalar bütününe verilen isimdir.

Borçtan kurtulma davası, borçlu olmamasına rağmen borcu olduğu savunulan durumda aksini kanıtlamak ve borçtan kurtulmak amacı ile açılan bir dava türüdür.

Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin %20’sinden aşağı olmamak üzere uygun miktarda bir tazminata mahkûm edilir.

Borçtan kurtulma davasında verilen hüküm maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bu nedenle borçlu alacaklıya karşı menfi tespit davası veya istirdat davası açamaz.

Borçtan kurtulma davası ne zaman açılır?

Hukuk Dairesi- tarafından karar bu gerekçe ile bozulmuş ve icra mahkemesi bu karara uyarak “itirazın geçici olarak kaldırılmasına” karar vermişse, borçlu bu kararın kendisine (ya da vekiline) tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde “borçtan kurtulma davası” açabilir.

Borçtan kurtulma davası hangi mahkemede açılır?

Borçtan kurtulma davası Asliye mahkemeleri ile İcra Mahkemelerine açılabilmektedir.

İlk olarak İcra Mahkemelerine açılan davanın seyrine göre Asliye Hukuk Mahkemesine devredilmektedir.

Itirazın kaldırılması davası ne zaman açılır?

İtirazın kaldırılması talebi bir süreye tabidir. Alacaklı, itirazın kendisine tebliğinden (m.62,II) itibaren altı ay içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir, istemezse bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz. Bu altı aylık süre hak düşürücü niteliktedir.

Itirazın iptali kararının temyizi satışı durdurur mu?

İcra emrinin ve takibin iptali isteminin reddine ilişkin kararın temyizi satışı durdurur.  İİK’nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez.

Itirazın iptali davasında davalı icra inkar tazminatı isteyebilir mi?

İlâmsız icrada borçlunun ödeme emrine yaptığı itiraz nedeniyle duran takibi canlandırmak isteyen alacaklı itirazın iptali davası açabilir.

Bu davada davalı, yani borçlu itirazında haksız görülürse itirazı iptal edilir; ayrıca, alacaklının talebi üzerine icra inkâr tazminatına mahkûm edilir.

İcra inkar tazminatı kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. ) kesinleşmeden takibe konulamaz.

Bu nedenle kötü niyet tazminatı bu davadan doğmuşsa cevap olumsuz; itirazın iptalinden doğmuşsa cevap olumludur.

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Nedir?

Menfi tespit ve istirdat davaları, borçtan kurtulma davasına bağlı olan dava türleri arasında yer almaktadır.

Menfi tespit davası, iddia edilen bir durumun tam aksinin iddia edildiği durumlarda açılan davalara verilen isimdir.

Borçtan kurtulmak isteyen bir kimse borcu olmadığını savunur iken, alacaklı olan taraf ise tam tersini savunmaktadır. Bu neden ile de borçtan kurtulma davası menfi tespit davası olarak da bilinmektedir..

Menfi tespit davası açma süresi ne kadardır?

Menfi Tespit Davası icra takibinde önce ve sonra olarak da açılır.

Menfi Tespit Davasında, ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 15 gündür. Bu süre hak düşürücü süredir.

Menfi tespit davası takibi durdurur mu?

Menfi tespit davası başlamış olan takibi kendiliğinden durdurmaz.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez.

Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu