Makalelerimiz

Tanıma ve Tenfiz Davaları*2024

Tanıma ve Tenfiz Davaları*2024

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararlarının bir başka ülkede kabul edilmesi ve uygulanması süreçleriyle ilgilidir. Bu tür davalarda temel iki kavram bulunmaktadır:

Tanıma: Bir yabancı ülkede verilmiş mahkeme kararının başka bir ülkede tanınması ve o ülkenin sınırları içinde geçerli sayılmasını ifade eder. Tanınma, yabancı mahkeme kararının ülkenin sınırları içinde hukuki etki doğurmasını sağlar.

Tenfiz (Uygulama): Yabancı bir ülkede alınmış olan mahkeme hükmünün, başka bir ülkede zorla icra edilmesini ifade eder. Tenfiz işlemi, tanınmış bir yabancı mahkeme kararının o ülkenin iç hukuku gibi uygulanmasını sağlar.

Tanıma ve Tenfiz Davalarını Kim Açabilir?

Genel Kural: Bu tür davalarda “hukuki yararı” olan herkes, tanıma ve tenfiz davası açabilir. Davanın taraflarından biri olma zorunluluğu yoktur; yani davaya taraf olmayan ancak hukuki yararı olan herkes bu tür davaları açabilir.
Örnek Uygulama Alanları: Yabancı ülkelerde görülmüş boşanma davaları gibi, birçok hukuki problemin ülke içinde geçerli sayılması için tanıma ve tenfiz davaları açılabilir.

Yasal Çerçeve

Kanuni Düzenleme: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 50-59. Maddeleri, bu tür davalara ilişkin temel yasal çerçeveyi oluşturur.
Süre Kısıtlaması: Tanıma-tenfiz davalarında belirli bir hak düşürücü süre yoktur; ancak, özellikle boşanma ve nafaka gibi davalarda, erken açılması önerilir.

Davanın İşleyişi

Yargılama Usulü: Bu davalar genellikle basit yargılama usulüne tabi olup, adli tatil dönemlerinde de görülebilir.

Evrak ve Taraf Teşkili: Evrakların eksiksiz olması ve taraf teşkilinin sağlanması durumunda, bu tür davalar genellikle kısa sürede karara bağlanabilir.

Uygulama Alanları

Kapsam: Kamu hukukundan doğan davalar (ceza davaları, vergi davaları gibi) hariç, özel hukuktan kaynaklanan ticari davalar, miras hukukundan doğan davalar, boşanma, velayet gibi aile hukukundan doğan davalarda tanıma ve tenfiz davası açılabilir.
Bu bilgiler, tanıma ve tenfiz davalarının genel bir anlayışını sağlar ve bu süreçlerin önemli unsurlarını kapsar.

Tanıma ve Tenfiz Davaları*2024

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli sayılması ve uygulanabilmesi için açılan davalardır.

Bu davaların açılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi: Davayı açmak için hazırlanmış resmi dilekçe.

Yabancı Mahkeme Kararı: Boşanma kararının aslı, ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

Kesinleşme Şerhi Belgesi: Yabancı mahkeme kararının kesinleştiğini gösteren belge, yine ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

Apostil Şerhi: Uluslararası geçerliliği olan resmi bir şerh.

Noter Onaylı Türkçe Tercüme: Yabancı mahkemenin kararının Türkçe’ye noter onaylı çevirisi.

Pasaport ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kişisel kimlik belgelerinin fotokopileri.

Fotoğraflı ve Özel Yetki İçeren Vekaletname: Eğer dava vekil aracılığıyla açılacaksa, bu vekaletname gereklidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmazsa Ne Olur?

Yabancı Mahkeme Kararının Geçersizliği: Yurt dışında alınan boşanma kararı, Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmadıkça geçerli sayılmaz.
Hukuksal Sonuçlar: Eğer bu dava açılmazsa, yurt dışında boşanmış bir kişi Türkiye’de hâlâ evli olarak kabul edilir. Bu durumda eski eş, yasal mirasçı olarak kabul edilebilir ve mal varlığı üzerinde hak iddia edebilir.
Yeniden Evlenme Engeli: Türkiye’de resmi kayıtlarda hâlâ evli olarak göründüğü için, kişi yeniden evlenemez.

Bu bilgiler, tanıma ve tenfiz davalarının önemini ve bu davaların açılmamasının hukuksal sonuçlarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle, yurt dışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de resmi olarak tanınması ve uygulanması için bu davaların açılması büyük önem taşımaktadır.

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanması ile ilgili hukuki süreçlerdir. Bu süreçlerle ilgili önemli bazı bilgiler şunlardır:

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Türkiye’ye Gelmem Gerekli Midir?

Avukat Vekaleti: Tanıma ve tenfiz davası için bir avukata vekalet verildiğinde, Türkiye’ye gelme zorunluluğunuz yoktur. Avukatınız, dava açma işlemleri, duruşmalara katılma ve süreç takibi gibi işlemleri sizin adınıza yürütebilir.

Davanın Süresi

Süreç: Tanıma ve tenfiz davaları genellikle teknik davalardır. Bu tür davalarda tanık dinlenmez, keşif yapılmaz ve bilirkişi incelemesi genellikle gerekli değildir.Yaklaşık Süre: Bu davalarda süreç, yaklaşık olarak 4 ay ile 1 yıl arasında değişebilir. Ancak, avukat aracılığıyla davanın takip edilmesi süreci kısaltabilir.

Apostil Şerhi

Tanım: Apostil Şerhi, yabancı devlet kurumları tarafından düzenlenen resmi belgelerin başka bir devlette geçerli kabul edilmesi için kullanılan bir mühürdür.
Uluslararası Anlaşma: Apostil Şerhi, Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı’nda hazırlanan ve Türkiye’nin de imzaladığı Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyeti’nin Kaldırılması Sözleşmesi kapsamında yer alır.
Amacı: Bu sözleşme sayesinde, bir taraf devletin makamlarınca düzenlenen Apostil Şerhli belge, diğer devletin kurumlarında ek bir tasdike gerek kalmadan geçerli kabul edilir.

Genel Öneri

Uzman Avukat Tavsiyesi: Yabancılık unsuru içeren ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, tanıma ve tenfiz davalarının uzman bir avukat vasıtasıyla takip edilmesi önerilir.

Uygulama Alanları: Yurt dışında verilmiş boşanma, velayet, nafaka gibi kararların Türkiye’de tanınması ve uygulanması için bu tür davalara ihtiyaç duyulur.
Bu bilgiler, tanıma ve tenfiz davalarının temel süreçlerini ve önemli yönlerini açıklar. Bu tür davalara ihtiyaç duyan kişiler için, uzman hukuk desteği almak büyük önem taşımaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu