Kira Hukuku

Kira Tespit Davasının Açılma Zamanı

Kira Tespit Davasının Açılma Zamanı

Kira tespit davası, kiracı ve mülk sahibi arasında kira artış oranı üzerinde anlaşmazlık yaşandığında başvurulan bir hukuki süreçtir. Türkiye’de, kira sözleşmelerinde taraflar arasında gelecek dönemler için kira bedelinin ne kadar olacağı konusunda anlaşmazlık yaşanması halinde, bu durum mahkemeye taşınabilir. Kira sözleşmesi çerçevesinde belirlenen şartlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, mahkeme kira bedelinin adil bir şekilde tespit edilmesine karar verebilir.

Bu süreç, genellikle kira sözleşmesinin yenilenmesi aşamasında, kiracının mevcut piyasa koşullarına göre fazla kira ödeme endişesi taşıması veya mülk sahibinin kiranın piyasa değerinin altında olduğunu düşünmesi gibi durumlarda gündeme gelir. Kira tespit davası sayesinde, her iki taraf da adil bir kira bedelinin belirlenmesi için yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Bu tür bir dava, genellikle Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ve Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümlere göre yürütülür. Davanın açılabilmesi için, kiracının veya mülk sahibinin öncelikle karşı tarafı uygun bir kira bedeli teklif etmek suretiyle müzakereye davet etmesi ve anlaşma sağlanamaması halinde mahkemeye başvurması gerekir. Mahkeme, davanın esasına göre uzman bir bilirkişi atayarak piyasa koşullarını, mülkün özelliklerini ve benzeri kriterleri değerlendirir ve buna göre bir kira bedeli tespiti yapar.

İlgili Makaleler

Kira tespit davası, adil bir kira bedelinin belirlenmesi ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması açısından önemli bir yargı mekanizmasıdır. Bu süreç, hem kiracıların haksız kira artışlarına karşı korunmasını hem de mülk sahiplerinin mülklerinin piyasa değerine uygun bir gelir elde etmesini sağlar.

Kira Tespit Davasının Açılma Şartları

Kira tespit davasının açılabilmesi için belirli hukuki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, kiracı ve mülk sahibi arasındaki kira anlaşmazlığının mahkemeye taşınabilmesi için kanunlar tarafından belirlenmiş kriterleri içerir. Kanuni haklar çerçevesinde, kira tespit davasının açılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 1. Kira Sözleşmesinin Varlığı: Taraflar arasında yazılı bir kira sözleşmesi olması gerekmektedir. Bu sözleşme, davanın temelini oluşturur ve mahkeme tarafından incelenir.
 2. Anlaşmazlık Durumu: Kiracı ile mülk sahibi arasında kira bedelinin miktarı konusunda bir anlaşmazlık yaşanması gerekmektedir. Bu anlaşmazlık, genellikle kira bedelinin yeniden belirlenmesi veya kira artış oranının tespiti ile ilgilidir.
 3. Müzakere Sürecinin Tamamlanmış Olması: Tarafların, mahkemeye başvurmadan önce kira bedeli konusunda anlaşmaya varmaya çalışmış olmaları ve bu sürecin sonuçsuz kalmış olması gerekmektedir. Yani, mahkemeye gitmeden önce müzakere yoluyla sorunu çözmeye çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.
 4. Zamanında Başvuru: Kira tespit davası, kira döneminin başlamasından önce veya kira dönemi içinde belirli bir süre içerisinde açılmalıdır. Kanun, bu başvurunun ne zaman yapılması gerektiğini belirler ve zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyebilir.
 5. Yasal Şartların Sağlanması: Davanın açılabilmesi için, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelerde belirtilen diğer şartların da yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartlar arasında, davanın usulüne uygun şekilde açılması, gerekli belgelerin sunulması ve kanuni süreler içinde hareket edilmesi yer alır.

Kira tespit davasının açılma şartları, davanın adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemesini sağlamak için konmuştur. Bu şartlar, hem kiracının hem de mülk sahibinin haklarının korunmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Anlaşmazlıkların mahkemeye taşınabilmesi için belirlenen bu kriterler, tarafların adil bir çözüme ulaşmalarını amaçlar.

Davanın Açılma Zamanı ve Önemi

Dava zamanlaması, kira tespit davasında son derece kritik bir unsurdur ve davanın başarıya ulaşması için doğru zamanda harekete geçilmesi gerekmektedir. Doğru zamanlamayla yapılan bir başvuru, hak kaybını önler ve kanuni zaman aşımı süreleri içinde kalınmasını sağlar. Bu nedenle, davanın açılma zamanı ve önemi üzerinde durmak önemlidir.

 1. Zamanında Başvuru Yapmanın Önemi: Kira tespit davaları, genellikle kira döneminin başlamasından önce veya kira sözleşmesinin yenilenme dönemine denk gelecek şekilde açılmalıdır. Bu, hem kiracının hem de mülk sahibinin gelecek dönem için adil bir kira bedeli üzerinde anlaşmasına olanak tanır. Zamanında yapılan başvurular, tarafların mevcut ve gelecek kira dönemleri için hukuki güvence altında olmalarını sağlar.
 2. Hak Kaybını Önleme: Zamanında yapılmayan başvurular, çeşitli hak kayıplarına yol açabilir. Örneğin, bir kiracı adil olmayan bir kira artışıyla karşı karşıya kalabilir ve bu artışı kabul etmek zorunda kalabilir. Benzer şekilde, mülk sahibi de piyasa koşullarına uygun bir kira bedeli belirleme şansını kaybedebilir. Bu yüzden, hak kaybını önlemek adına davanın zamanında açılması büyük önem taşır.
 3. Zaman Aşımı Süreleri: Kira tespit davalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, zaman aşımı süreleridir. Türk hukukunda, çeşitli dava türleri için belirlenmiş zaman aşımı süreleri bulunmaktadır. Kira tespit davalarında bu süreler, davanın konusuna ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, kira sözleşmesinin bitiminden veya tartışmalı durumun ortaya çıkmasından itibaren belirli bir süre içinde dava açılması gerekmektedir. Bu süreler içinde dava açılmazsa, dava hakkı zaman aşımına uğrayabilir.

Davanın Açılma Zamanı ve Önemi konusunda, dava zamanlamasının doğru yapılması, tarafların haklarını koruma altına alır ve adil bir çözüme ulaşılmasını kolaylaştırır. Bu, hem kiracının hem de mülk sahibinin menfaatine olan bir durumdur ve hukuki sürecin sağlıklı işleyişi için elzemdir. Bu nedenle, kira tespit davası gibi hukuki süreçlerde zamanlamaya ve kanuni sürelere dikkat edilmesi büyük önem taşır.

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kira tespit davası açma süreci, adım adım takip edilmesi gereken yasal prosedürleri içerir. Bu süreç, dava dilekçesi hazırlamaktan, avukat danışmanlığı alarak mahkemeye sunmaya ve sonrasında mahkeme sürecini takip etmeye kadar uzanır. Aşağıda, kira tespit davası açma sürecine dair adımlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

 1. Avukat ile Danışmanlık: Kira tespit davası açmadan önce, konusunda uzman bir avukatla danışmanlık yapmak önemlidir. Avukat, davanın nasıl ve ne zaman açılacağı konusunda rehberlik eder, gerekli belgelerin toplanmasına yardımcı olur ve dava dilekçesinin doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Ayrıca, avukatınız dava sürecinde sizin adınıza hareket ederek, hukuki işlemleri kolaylaştırır ve hakkınızı en iyi şekilde savunur.
 2. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Kira tespit davası açmak için öncelikle detaylı bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçe, davacının (kiracı veya mülk sahibi) kimlik bilgileri, taraflar arasındaki kira sözleşmesine dair detaylar, kira bedelinin tespiti talebi, kira bedelinin tespit edilmesi için talep edilen miktar ve talebin hukuki gerekçelerini içermelidir. Ayrıca, dava dilekçesine, kira sözleşmesi, ödeme kayıtları gibi davanın delillerini teşkil eden belgeler eklenmelidir.
 3. Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra, belgeler ilgili mahkemeye sunulur. Türkiye’de kira tespit davaları, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Bu nedenle, dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine veya görevli mahkemeye başvurularak açılır.
 4. Mahkeme Süreci: Mahkeme, dava dilekçesini ve eklenen belgeleri inceledikten sonra dava sürecini başlatır. Taraflar mahkemeye çağrılır ve gerekirse tanıklar dinlenir. Mahkeme, genellikle bir bilirkişi atayarak, taşınmazın kira değerinin tespiti için inceleme yapılmasını sağlar. Bilirkişi raporu, mahkemenin kira bedelini belirleme sürecinde önemli bir rol oynar.
 5. Karar ve İtiraz Süreci: Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporu ışığında bir karar verir. Taraflar, mahkemenin verdiği karara belirli bir süre içinde itiraz edebilirler. İtiraz süreci, davanın temyiz edilmesiyle devam eder ve Yargıtay tarafından son karar verilir.

Kira tespit davası açma süreci, hukuki prosedürlere ve yasalara uygun şekilde titizlikle yürütülmelidir. Bu süreçte avukat danışmanlığı almak, hem davanın doğru şekilde yönetilmesini sağlar hem de davanın lehinize sonuçlanma ihtimalini artırır.

Davada Gerekli Belgeler ve Hazırlık

Kira tespit davası açarken, davanın başarılı bir şekilde yönetilmesi ve mahkemede güçlü bir pozisyon elde edilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz ve düzenli bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır. Bu süreçte, davacının (kiracı veya mülk sahibi) sunması gereken resmi belgeler, kira kontratı ve diğer delil sunumuna dair bir liste aşağıda detaylandırılmıştır:

 1. Kira Kontratı: Davanın temelini oluşturan en önemli belge, taraflar arasında imzalanmış olan kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesi, kira bedelinin başlangıç miktarını, ödeme koşullarını, kira süresini ve tarafların hak ve yükümlülüklerini içerir.
 2. Ödeme Kayıtları: Kiracının kira ödemelerine dair banka dekontları, makbuzlar veya kira ödeme kayıtları gibi belgeler, ödeme disiplininin ve tutarlarının kanıtı olarak sunulmalıdır.
 3. İhtarname ve Yazışmalar: Kira bedelinin tespiti veya artış oranı konusunda yapılan yazılı müzakereler, ihtarname ve diğer yazışmalar, taraflar arasındaki iletişimin ve yapılan taleplerin kanıtı olarak mahkemeye sunulabilir.
 4. Bilirkişi Raporu Talebi: Davanın konusuna göre, davacı tarafından bir bilirkişi incelemesi talep edilebilir. Bu, özellikle kira bedelinin piyasa değerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.
 5. Tanık Beyanları: Kira bedeli veya sözleşme koşulları üzerine tanıkların ifadeleri, davaya ilişkin önemli bilgiler sunabilir. Tanık beyanları, özellikle anlaşmazlığın doğasını ve tarafların iddialarını desteklemek için kullanılabilir.
 6. Emsal Kira Kontratları: Bölgedeki benzer özelliklere sahip taşınmazların kira kontratları ve bedelleri, kira bedelinin piyasa koşullarına uygunluğunu göstermek için delil olarak kullanılabilir.
 7. Gayrimenkulün Fotoğrafları ve Değerleme Raporları: Taşınmazın mevcut durumunu ve özelliklerini gösteren fotoğraflar ve varsa değerleme raporları, kira bedelinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Davada Gerekli Belgeler ve Hazırlık aşamasında, sunulan belgelerin güncel, doğru ve yasalara uygun olması gerekmektedir. Bu belgeler, davanın seyrini doğrudan etkileyebilir ve mahkemenin karar verme sürecinde kritik bir rol oynar. Bu nedenle, dava sürecine başlamadan önce tüm belgelerin eksiksiz ve düzenli bir şekilde hazırlanması, davacının hukuki pozisyonunu güçlendirir.

Kira Tespit Davası Süreci

Kira Tespit Davasında Yargıtay Kararları
Kira Tespit Davasında Yargıtay Kararları

Kira tespit davası süreci, başvurudan kararın çıkmasına kadar bir dizi adımdan oluşur. Bu süreç, mahkeme aşamaları, duruşma süreleri ve karar aşaması gibi önemli bölümleri içerir. İşte bu sürecin detaylı bir açıklaması:

1. Başvuru ve Dava Açılması

 • Başvuru: Davacı, dava dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte ilgili mahkemeye başvurur.
 • Dava Açılması: Mahkeme, başvuruyu kabul eder ve dava dosyası oluşturulur. Bu aşama, davanın resmi olarak kayıtlara geçtiği ve sürecin başladığı noktadır.

2. Ön İnceleme

 • Dosyanın İncelenmesi: Mahkeme, sunulan belgeleri ve dava dilekçesini inceleyerek davaya ilişkin bir ön değerlendirme yapar.
 • Bilirkişi Atanması: Gerekli görülmesi halinde, mahkeme konuyla ilgili uzman bir bilirkişiyi atayabilir. Bilirkişi, kira bedelinin piyasa değerini tespit etmek üzere taşınmazın değerlendirmesini yapar.

3. Duruşma Süreci

 • Duruşma Tarihlerinin Belirlenmesi: Mahkeme, duruşma tarihlerini belirler ve tarafları duruşmaya çağırır.
 • Tanık Dinlenmesi ve Delillerin Sunulması: Duruşmalarda, taraflar ve tanıklar dinlenir, ek deliller sunulabilir.
 • Bilirkişi Raporunun Sunulması: Atanan bilirkişi, hazırladığı raporu mahkemeye sunar. Bu rapor, davanın sonucunu büyük ölçüde etkileyebilir.

4. Karar Aşaması

 • Mahkemenin Değerlendirmesi: Mahkeme, duruşmalarda elde edilen bilgi ve belgeleri, tanık ifadelerini ve bilirkişi raporunu değerlendirir.
 • Kararın Verilmesi: Mahkeme, tüm delilleri dikkate alarak kira bedelinin ne olması gerektiğine dair bir karar verir. Bu karar, kira bedelinin adil bir şekilde tespit edilmesini amaçlar.

5. Kararın Tebliği ve İtiraz Süreci

 • Kararın Tebliği: Mahkemenin verdiği karar, taraflara tebliğ edilir.
 • İtiraz Hakkı: Taraflar, karara belirli bir süre içinde üst mahkemeye (örneğin, Yargıtay) itiraz edebilirler. İtiraz süreci, davanın yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.

Kira Tespit Davası Süreci, genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Bu süre, davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne ve olası itirazlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Davanın başarılı bir şekilde yönetilmesi ve adil bir sonuca ulaşılması için, tarafların süreç boyunca profesyonel hukuki destek almaları önerilir.

Kira Tespit Davasının Maliyeti

Kira Tespit Davası Nedir
Kira Tespit Davası Nedir

Kira tespit davasının maliyeti, birkaç farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu maliyetler genellikle dava masrafları, avukat ücretleri ve çeşitli ek masrafları kapsar. Her birinin kira tespit davasının toplam maliyetine etkisi aşağıda detaylandırılmıştır:

1. Dava Masrafları

 • Harçlar: Mahkemeye dava açılırken ödenen resmi ücretlerdir. Bu harçlar, davanın türüne ve iddianın maddi değerine göre değişiklik gösterir.
 • Bilirkişi Ücretleri: Eğer dava sürecinde bir bilirkişi atanırsa, bilirkişinin çalışması için bir ücret ödenir. Bu ücret, bilirkişinin incelemesinin kapsamına göre değişebilir.
 • Tanık Masrafları: Duruşmalarda tanık olarak dinlenen kişilerin yol ve konaklama giderleri, yasal olarak belirli sınırlar dahilinde talep edilebilir.

2. Avukat Ücretleri

 • Danışmanlık Ücretleri: Avukatınızla dava öncesinde yapılan görüşmeler ve danışmanlık hizmetleri için ödenen ücretler.
 • Vekalet Ücreti: Avukatın, dava sürecindeki temsilcilik hizmetleri için talep ettiği ücrettir. Bu ücret, avukat ile müvekkil arasında imzalanan vekalet sözleşmesine göre belirlenir ve genellikle davanın maddi değeri veya avukatın mesleki deneyimi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
 • Başarı Ücreti: Bazı avukatlar, dava lehine sonuçlandığında ek bir başarı ücreti talep edebilir. Bu, avukat ile müvekkil arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

3. Ek Masraflar

 • Yazışma ve Tebligat Ücretleri: Dava sürecinde yapılan yazışmalar ve tebligatlar için posta giderleri.
 • Fotokopi ve Çoğaltma Giderleri: Dava dosyası için gerekli olan belgelerin fotokopilerinin çekilmesi ve çoğaltılması giderleri.
 • Uzman Görüşü ve Rapor Ücretleri: Davanın doğası gereği, özel bir uzmanlık alanına giren konularda uzman görüşü veya rapor alınması gerekebilir. Bu hizmetler için uzmanlara ödenen ücretler ek masraflar arasındadır.

Kira Tespit Davasının maliyeti, davacının ve davalının karşılaşacağı bu masrafların toplamından oluşur. Maliyet, davanın karmaşıklığına, süresine ve yerel uygulamalara göre büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, dava sürecine başlamadan önce tüm potansiyel masrafların detaylı bir şekilde hesaplanması ve buna göre bir bütçe planlaması yapılması önemlidir.

Dava Sonrası Süreç ve Kararın Uygulanması

Kira Tespit Davası Harç ve Masraflar
Kira Tespit Davası Harç ve Masraflar

Kira tespit davası sonuçlandıktan sonra, davanın sonucuna bağlı olarak izlenmesi gereken adımlar ve kararın uygulanma süreci önem taşır. Bu süreç, kararın tebliği, uygulama adımları ve itiraz hakkını içerir. İşte bu sürecin detayları:

1. Kararın Tebliği

 • Kararın İlanı: Mahkeme tarafından verilen karar, davanın taraflarına resmi olarak tebliğ edilir. Bu tebliğ, kararın yasal olarak taraflara bildirilmesi ve kararın uygulanabilir hale gelmesi için gereklidir.
 • Tebliğ Süresi: Kararın tebliği genellikle kararın verildiği tarihten itibaren kısa bir süre içinde yapılır. Tebliğin yapılma şekli, mahkemenin iç prosedürlerine ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

2. Uygulama Adımları

 • Kararın Uygulanması: Kararın tebliği ile birlikte, kararda belirtilen kira bedelinin ödenmesi, kira sözleşmesinin güncellenmesi gibi uygulamalar yapılır. Bu aşamada, taraflar mahkeme kararına uygun hareket etmelidir.
 • Resmi İşlemler: Kararın uygulanması sırasında, yeni kira bedelinin kira sözleşmesine işlenmesi, gerekirse tapu kayıtlarının güncellenmesi gibi resmi işlemlerin yapılması gerekebilir.

3. İtiraz Hakkı

 • İtiraz Süreci: Taraflar, mahkeme tarafından verilen karara belirli bir süre içinde itiraz edebilirler. İtiraz, kararın hukuka uygunluğu, delillerin değerlendirilmesi veya hukuki prosedürlere uyulmaması gibi konularda yapılabilir.
 • Üst Mahkemeye Başvuru: İtiraz sürecinde, karara itiraz eden taraf, kararın gözden geçirilmesi için üst mahkemeye (örneğin, Yargıtay) başvurabilir. Bu aşama, davanın yeniden değerlendirilmesi ve kararın onanması veya değiştirilmesi süreçlerini içerir.
 • İtirazın Sonuçları: İtirazın kabul edilmesi durumunda, mahkeme kararı değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İtirazın reddedilmesi durumunda ise, ilk mahkemenin verdiği karar kesinleşir ve uygulanır.

Dava Sonrası Süreç ve Kararın Uygulanması, davanın adil ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması için önemli adımlardır. Tarafların, kararın tebliğinden itiraz haklarının kullanılmasına kadar olan süreçte, hukuki prosedürlere uygun hareket etmeleri ve gerekirse uzman hukuki yardım almaları önerilir. Bu süreç, kararın doğru ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlar ve tarafların haklarının korunmasına yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular

 1. Kira Tespit Davası Nedir?

  Kira tespit davası, kiracı ve mülk sahibi arasında kira bedelinin ne kadar olması gerektiği konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözümlendiği hukuki bir süreçtir. Mahkeme, piyasa koşulları, mülkün durumu ve benzer kriterlere göre adil bir kira bedeli belirler.

 2. Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılmalı?

  Kira tespit davası, genellikle kira sözleşmesinin yenilenme dönemi öncesinde veya mevcut kira dönemi içinde, taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğunda açılmalıdır. Yasal süreler ve dava açma zamanlaması konusunda yerel hukuk kurallarına başvurmak önemlidir.

 3. Kira Tespit Davasının Maliyeti Nedir?

  Davanın maliyeti, dava masrafları, avukat ücretleri ve olası ek masraflar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Maliyet, davanın karmaşıklığına ve süresine göre farklılık gösterebilir.

 4. Kira Tespit Davası Süreci Nasıl İşler?

  Dava süreci, başvurudan kararın çıkmasına kadar bir dizi adımı içerir: Dava dilekçesinin hazırlanması, mahkemeye sunulması, duruşma süreçleri, bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi ve nihayetinde mahkemenin karar vermesi.

 5. Kira Tespit Davasında Bilirkişi Raporu Neden Önemlidir?

  Bilirkişi raporu, mülkün piyasa değerini, bölgesel kira bedellerini ve mülkün durumunu objektif bir şekilde değerlendirir. Mahkeme, adil bir kira bedeli belirlerken bu raporu temel alır.

 6. Kira Tespit Davası Kararı Ne Zaman Uygulanır?

  Karar, taraflara tebliğ edildikten sonra yasal olarak belirlenen süre içinde uygulanmaya başlar. Tarafların, kararın uygulanması için gerekli işlemleri zamanında yapmaları gerekmektedir.

 7. Kira Tespit Davasına İtiraz Edebilir miyim?

  Evet, taraflar mahkeme kararına belirli bir süre içinde üst mahkemeye itiraz edebilirler. İtiraz süreci ve koşulları hakkında detaylı bilgi için bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

 8. Kira Tespit Davası Sonucu Kira Sözleşmesini Nasıl Etkiler?

  Dava sonucunda belirlenen kira bedeli, taraflar arasındaki mevcut kira sözleşmesine işlenir ve yeni kira dönemi için geçerli olur.

 9. Kira Tespit Davası Açmadan Önce Ne Yapmalıyım?

  Anlaşmazlık durumunda öncelikle tarafların müzakere yoluyla çözüm araması önerilir. Anlaşmazlık çözümlenemezse, konusunda uzman bir avukatla görüşerek hukuki süreç hakkında bilgi alınmalıdır.

 10. Kira Tespit Davası, Kiracı ve Mülk Sahibinin Haklarını Nasıl Korur?

  Kira tespit davası, her iki tarafın da adil bir kira bedeli üzerinde anlaşmasını sağlayarak, kiracının fazla kira ödemesini ve mülk sahibinin piyasa değerinin altında kira geliri elde etmesini önler. Bu süreç, hukuki bir zeminde hakların korunmasını sağlar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu