Makalelerimiz

Anonim Şirketi Nasıl Kurulur ?

Anonim Şirketi Nasıl Kurulur ?

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket; sermaye şirketi olmanın bütün özelliklerini üzerinde barındıran, büyük hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla kurulan, tüm ekonomik faaliyetlerde yer alabilen kurullar ile çoğunluk esasıyla yönetilen, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymet çıkarabilen bir şirket türüdür.

İlgili Makaleler

Türk Ticaret Kanunu‘na göre; bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından ötürü yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirketlere anonim şirket denir.

Türk Ticaret Kanunu‘nun 329. maddesine göre, pay sahiplerinin şirkete karşı sorumlulukları yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıdır.

Anonim şirketi ilkeleri;

Çoğunluk ilkesi,
Mal varlığının korunması ilkesi,
Teknik kadrolarca dışarıdan yönetme ilkesi,
Kuruluş,
İşleyiş,
Devletin ilgilenme yetkisi,
Sona erme ilkesi gibi ilkeler ile yönetilir.

Anonim Şirketin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Anonim şirketi kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar;
Öncelikle anonim şirketi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle kurulur.
Şirketin kuruluşundan itibaren 30 gün içinde, şirketin bulunduğu ofisin yer ticaret siciline tescili gerçekleştirilir.
Ardından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde bu işlemin ilan edilmesi gerekir.

Anonim Şirketi Nasıl Kurulur ?

Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Anonim şirketin Ortaklar sermaye oranı,
Şirketin varsa ortaklarının bilgileri ve hisse tutarları,
Şirketin merkez adresi,
Şirketin genel müdürü,
Şirkete ait sermayenin %25’i peşin ödenmişse geriye kalan %75’inin ne zaman ödeneceği,
Sermaye konusu gibi bilgiler önem kazanır.

Anonim Şirketlerin Vergisel Durumu Nedir?

Anonim şirketler kurumlar vergisi ile mükelleftirler.
Tüm beyannameler elektronik ortamda verilir.
Kurumlar vergisi, vergi matrahının %20’si oranındadır.
Şirket çalışanları, gerçek kişilerden aldıkları serbest meslek hizmetleri ve kiraladıkları iş yerleri için muhtasar beyanname verir, gelir vergisi stopajı öderler.

Muhtasar beyanname çalışan sayısına göre farklı periyotlarda verilebilir. Çalışan sayısı 10 kişinin altında kalıyor ise üç ayda bir beyanname verilebilirken; daha çok çalışan sayısına sahip olunması halinde ayda bir beyanname verilebilir.

Anonim şirket her ay Katma Değer Vergisi beyannamesi verir.
3 ayda bir Geçici Kurumlar Vergisi beyannamesi verir.
Her ay Damga Vergisi beyannamesi verir.
Anonim şirketlerde dağıtılan kar payı üzerinden %15 oranında Gelir Vergisi stopajı yapılır.
Anonim şirketler verdikleri beyannamelerde maktu damga vergisi ödemekle yükümlü olurlar.

Anonim şirket özellikleri nedir?

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Anonim şirket en az kaç kişi ile kurulabilir?

Anonim şirket, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulabiliyor olup, ortak sayısı en az 1 kişi olabiliyor. Ortak sayısı için maksimum bir sınır bulunmuyor. Eğer ortak sayısı 500’ü geçerse, şirketler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi tutuluyor.

Anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Amaçları nelerdir: Anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Anonim şirketlerde sermaye unsurunu sahip olduğu özellikler nelerdir?

Anonim şirket sermayesinin özelliklerinden birisi de paylara bölünmüş olmasıdır.

Örneğin şirket sermayesi 50.000,00 TL ise ve 5000 paya bölünmüş ise her bir payın değeri 10,00 TL olacaktır.

Bu durum, anonim şirketleri diğer şirketlerden ayıran bir durumdur.

Yeni TTK anonim şirketin birden fazla kişi tarafından kurulması ancak sonradan pay sahibi sayısının bire düşürülmesine de izin vermektedir.

TTK ile getirilen bu imkana karşılık, anonim şirket, tek ortağı kendisi olacak şekilde, tek ortaklı bir şirket olarak tescil edilemez.

Anonim Şirket kurmanın maliyeti ne kadar?

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmayan her türlü ekonomik ve ticari mevzuların gerçekleşmesi amacıyla kurulabilir. Anonim şirketin, asgari 50.000 TL sermaye ile kurulması gerekir. (Bu tutarın dörtte biri kuruluş aşamasında bankaya bloke edilir. Kuruluş işlemlerinden sonra bloke kaldırılır.)

ANONİM ŞİRKET & YAPI KOOPERATİFLERİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun’un 329. Maddesi ile değiştirilen 35/III Madde düzenlemesinde, bazı anonim şirketler ile yapı kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Getirilen bu düzenlemeyle ilişkin usul ve esaslar ise Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmaması halinde yüklü

miktarda idarî para cezalarının öngörülmesi, anonim şirketler ile yapı kooperatifleri yöneticileri açısından önem arz etmektedir.

Kanunda belirtilen şartları sağlayan anonim şirketler ile yapı kooperatiflerinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, Türk Ticaret Kanunu veya Kooperatifler Kanunu ile değil, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir yükümlülüktür.

Avukat Bulundurma Zorunluluğu Olan Şirketler
Avukat Bulundurma Zorunluluğu Olan Şirketler

Hangi Anonim Şirketler & Yapı Kooperatifleri Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorundadır?

Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL’nin altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000-TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise,

sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda (TTK md. 456/f.4, md. 355/f.1) doğar.

Bu yükümlülüğe uymayan anonim şirket ve yapı kooperatiflerine, sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için brüt asgari ücretin 2 (iki) katı tutarında idari para cezası verilmektedir.

Mezkur Kanuni düzenlemenin mefhumu muhalifi dikkate alındığında; esas sermaye miktarı 250 bin TL’nin altında kalan anonim şirketler ile ortak sayısı yüzün altında olan yapı kooperatifleri için ise sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

İşverene İş Akdi İle Bağlı ve Sigortalı Çalışan Avukatlar Değil Sözleşmeli Avukatlar Bulundurulacaktır.

Mezkûr madde düzenlemesinde özellikle “sözleşmeli bir avukat” tan bahsedilmiştir. Dolayısıyla anonim şirket bünyesinde İş Kanunu’na göre sigortalı olarak çalışan avukatlar bu kapsama girmeyecektir.

Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun ve yazılı olarak sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesinin düzenlenmesi halinde bu yükümlülük yerine getirilmiş olacaktır.

Sürekli Avukatlık hizmetlerinde uygulanacak esaslara ilişkin açıklamaların yapıldığı, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği md. 73/A, 73/B düzenlemelerinde yapılacak sözleşmede bulunması gereken hükümle belirtilmiştir.

Hukuki Destek Ve Avukatlık Danışmanlığı İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu