Makalelerimiz

Vergisi Ödenmeden Veya Eksik Ödenerek Yurda Sokulan Eşyalar

Vergisi Ödenmeden Veya Eksik Ödenerek Yurda Sokulan Eşyalar

T.C.

DANIŞTAY

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2015/285

Karar No : 2015/280

Anahtar Kelimeler : Gümrük İdaresi, Vergi Ziyaı Cezası, Ceza Kesme Yetkisi

İlgili Makaleler

Özeti :Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya

eksik alınmış katma değer vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre

işlem yapılması gerektiğinden katma değer vergisinin gümrük idarelerince tahakkuk ettirilmesi yerinde ise

de gümrük idarelerinin katma değer vergisine bağlı olarak vergi ziyaı cezası kesme yetkilerinin bulunmadığı hakkında.

Temyiz Eden : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Halkalı Gümrük Müdürlüğü

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : … Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Davacı adına tescilli 20.12.2002 tarih ve 165533 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi de

yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin olarak,

teşvik şartlarının ihlal edildiğinden bahisle tahakkuk ettirilen katma değer vergisi üzerinden kesilen vergi ziyaı cezasının iptali istemiyle dava açılmıştır.

Dava konusu cezayı idari karar olarak nitelendirmek suretiyle verdiği merciine tevdi kararının

Danıştay Yedinci Dairesinin, 06.04.2009 gün ve E:2008/2252, K:2009/1803 sayılı kararıyla;

idari itiraza tabi olmayan işlemin doğrudan dava konusu edilebileceği gerekçesiyle bozulması üzerine

İstanbul 6. Vergi Müzerineahkemesi 15.09.2010 gün ve E:2009/2802, K:2010/2187 sayılı kararıyla;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 2’nci maddesi de 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin l’inci fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca,

teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda teşvik şartlarının ihlali halinde

zamanında alınmayan vergilerin faiziyle birlikte tahsü edileceği ve ceza uygulanacağı ancak,

gümrüklerde tahsil edillen vergi ve fer’ilerinin gümrük idarelerince, tabi oldukları prosedüre göre

tahakkuk ve tahsil edileceği, gümrük vergileri hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığından

gümrük para cezası karan alınarak tahakkuk ve tahsil edilmesi gerektiği,

bu durumda,

gümrük idarelerince uygulanması mümkün olmayan 213 sayılı Kanun hükümlerine göre

kesilen vergi ziyaı cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle vergi ziyaı cezasını kaldırmıştır.

Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi,

08.05.2013 gün ve E:2010/10114,K:2013/2386 sayılı kararıyla;

olay tarihinde yürürlükte bulunan 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin (c) bendi, 4458 sayılı Kanun’un olay tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle,

3’üncü maddesinin 8’inci fıkrası, 3065 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin (d) bendinde

213 sayılı Kanun’un 341 ve 344’üncü maddeleri hükümlerine göre,

ilgililerce ithali gerçekleştirilen eşyayla ilgili olarak alınması gereken ithalat vergilerinin tarh,

tahakkuk ve tahsiline gümrük idarelerinin yetkili bulunduğu açık olup, vergi alınmasını gerektiren eyleme,

Kanun Koyucu tarafından, aynı zamanda yaptırım uygulanmasının hüküm altına alındığı hallerde,

andan yaptırımı uygulamaya yetkili idarenin,

vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetkili olan gümrük idareleri olduğu konusunda duraksamaya yer olmadığı,

yatırım teşvik mevzuatı koşullarına aykırı hareket edildiğinden bahisle, 3065 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin (d) bendinde yapılan gönderme uyarınca

213 sayılı Kanun’un 344’üncü maddesi uyarınca

kesilen vergi ziyaı cezasının dayanağı katma değer vergisinin, davacı tarafından gerçekleştirilen ithalat işleminden doğduğu hususu tartışmasız olup,

yukarıda sözü edilen mevzuatın vergi alınmasını gerektiren fide bağladığı bir yaptırım olan vergi ziyaı cezasının,

ithalat vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetkili olan gümrük idaresince

tahsili yoluna gidilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından,

diğer unsurları yönünden hukuka uygun olup olmadığı incelenmesi gereken dava konusu cezanın,

yetki unsuru yönünden hukuka aykırı bulunarak kaldırılması yolunda verilen kararda isabet görülmediği gerekçesiyle karan bozmuş;

davacının karar düzeltme istemini reddetmiştir.

İstanbul 6. Vergi Mahkemesi 18.11.2014 gün ve E:2014/840,

K:2014/2181 sayılı kararıyla; ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar etmiştir.

Davalı idare tarafından; gümrük müdürlüklerince gümrük vergileri üzerinden

vergi ziyaı cezası kesilebileceği ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: Selim GÜNDOĞDU

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Türk mîlleti adına

Vergisi Ödenmeden Veya Eksik Ödenerek Yurda Sokulan Eşyalar
Vergisi Ödenmeden Veya Eksik Ödenerek Yurda Sokulan Eşyalar

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin

18.11.2014 gün ve E:2014/840, K:2014/2181 sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve

gerekçe de Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup

temyiz dilekçesinde deri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

Bu nedenlerle, temyiz isteminin reddine, 27.05.2015 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz isteminin kabulü de ısrar kararının Danıştay Yedinci Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca

bozulması gerektiği oyu de karara katılmıyoruz.

Karar Linki 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu