İçeriğe geç

Vergi Kaçakçılığında Suç Sayılan Haller

Vergi Kaçakçılığında Suç Sayılan Haller

Vergi kanunlarına göre tutulması, düzenlenmesi, saklanması ve ibraz edilmesi zorunlu olan belge, kayıt ve defterler vardır. Bu defter, belge ve kayıtlar kanundaki usul ve esaslara uygun olmalıdır.

Tutulan defter, kayıt ve belgeler de tahrifat yapılması, yok edilmesi, değiştirilmesi veya hile yapılması vergi kaçakçılığı suçuna neden olur.

Vergi Kaçakçılığı Suçu Hangi Hallerde Oluşur?

  • Defter, Kayıt ve belgelerin tahrif edilmesi: Vergiye ilişkin bilgileri içiren defterdeki yazıların silinmesi, rakamların karalanması ile matrahın tespit edilmesinin zorlaştırılması veya imkansızlaştırılması halinde vergi kaçakçılığı suçu meydana gelir.
  • Defter, Kayıt ve belgeleri gizleme: Vergi incelemesi yapılırken tespit edilmiş defter ve belgelerin yetkili kişilere ibraz edilmemesi halinde suç oluşur.
  • Defter, Kayıt ve belgeleri yanıltıcı şeklinde düzenleme ve bu belgelerle işlem yapma: Vergi ile ilgili durumun belgelenmesi sırasında bilgilerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ve bunların kullanılması halinde vergi kaçakçılığı suçu oluşur.
  • Muhasebe ve hesap hileleri yapma: Gerçek matrahın ortaya çıkmaması için defter kayıtlarındaki rakamlarda oynama yapılması halidir. Böylece daha az vergi ödenmesi sağlanır.
  • Gerçeğe aykırı hesap açma: Örneğin olmayan bir müşteri için hesap açarak, bu kişiye mal veya hizmet satımı yapılmış gibi gösterilmesi.
  • Çift defter tutma: Kanuna göre tutulması zorunlu olan defter, kayıt ve belgeler vardır. Bu kayıtlar sayesinde kişiye vergilendirme yapılır. Kişi ticari hesap ve işlemlerini gizlemek için özel bir defter tutması halinde vergi kaçakçılığı suçu meydana gelir. Örneğin kişinin alacak ve borçlarını kaydettiği veresiye defteri.
  • Defter, Kayıt ve belgelerde sahtecilik: Defter, kayıt ve belgelerin yok edilmesi, sayfalarının değiştirilmesi, farklı sayfalar eklenmesi gibi fiillerdir.

 

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Şikayet ve Uzlaşma 

Vergi kaçakçılığı suçu uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir. Aynı zamanda suç, şikayete tabi de değildir. Ancak dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre içerisinde soruşturması ve kovuşturması yapılması gerekir.

Vergi Kaçakçılığı Suçu | Vergi Avukatı

Vergi Kaçakçılığı Suçunun Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Vergi kaçakçılığı suçunda verilen ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez. Çünkü vergi kaçakçılığı suçunda verilen ceza miktarı 1 yılı aşmaktadır.

 

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebilir Mi?

Bu kararın verilebilmesi için bazı şartların varlığı aranır. Bu karar ile kişiye 5 yıllık denetim süresi verilir. Denetim süresi içerisinde kasten başka bir suç işlenmemesi halinde verilen ceza kararı hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kalkar. Vergi kaçakçılığı suçunda verilen hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

 

Sahte Fatura Düzenleme 

Sahte fatura bir diğer ismi ile naylon faturadır. Gerçekte olmayan bir hukuki ilişki için varmış gibi düzenlenen belgeye sahte fatura denir. Sahte fatura düzenlemenin amacı; kişinin daha az veya hiç vergi ödemeyerek haksız kazanç sağlamaya çalışmasıdır. Örneğin gerçekte bir mal veya hizmet satın alınmadığı halde alınmış gibi fatura düzenlenmesidir.

Belgenin tamamında sahtecilik yapılabileceği gibi bir kısmında da yapılabilir. Tamamen sahtecilik; gerçekte olmayan vergi olayının varmış gibi gösterilmek suretiyle belgeye yansıltılmasıdır. Kısmen sahtecilik ise; gerçek durum ve muamelelerin yanında gerçek olmayanlarında yer almasıdır.

 

Yargıtay Kararı 

  • Vergi İncelemesi Vergi Usul Kanuna Göre Yapılır. 

CMK’nın 116 ve devamı maddelerinde “arama ve elkoyma” işlemine dair usul ve esaslar düzenlenmiş ise de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki suçlar yönünden anılan Kanun’un 142 ve devamı maddelerinde aramanın usul ve şartları ayrıca hükme bağlanmıştır. Buna göre vergi kaçırıldığına delalet eden emarelerin bulunması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, arama yapılmasını gerekli kılan bir yazıyla sulh ceza hâkiminden talepte bulunacak, arama kararının verilmesi halinde de, arama işlemi genel kolluk görevlileri tarafından değil, vergi inceleme elemanlarınca gerçekleştirilecektir.

VUK’nın 147. maddesinde, “bu bölümde açıkça yazılı olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun arama ile ilgili bulunan hükümlerinin uygulanacağı”nın belirtilmesinden maksat, bu Kanun’un aramaya ilişkin 142-146. maddelerinde açıkça düzenlenen konularda bu hükümlerin, açıkça düzenlenmeyen konularda ise CMK hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasıdır.

 

  • Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. Ancak İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. 

Dosyada mevcut vergi suçu ve vergi inceleme raporlarında sanığın yetkilisi olduğu şirketin faaliyetine devam ettiğinin belirtilmesi, defter ve belgelerin ibrazı için çıkartılan yazının işyeri adresinde çalışanına tebliğ edilmiş olması sebebiyle faaliyetini sürdürdüğü anlaşılan sanığa 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 139/2. maddesinde öngörülen istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı cihetle, yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Vergi Kaçakçılığında Suç Sayılan Haller

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir