Makalelerimiz

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

Koruma Tedbiri Kararı

Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı 6284 kapsamında verilen hızlı ve etkili bir önlemdir. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca birtakım tedbirlerin alınması mümkündür.

6284 yasa kapsamında sayılan ve şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan her kişi, şikayet ve ihbar mercilerine müracaat ederek 6284 sayılı yasa kapsamında öngörülen tedbirleri talep edebilir. Kanun koyucu bu yasa kapsamında alınabilecek tedbirleri koruyucu ve önleyici tedbirler olarak ikiye ayırmış, koruyucu tedbirlerin mülki amir ve hakim tarafından verilmesi, önleyici tedbirlerin ise hakim tarafından verilmesi ilkesini benimsemiştir.

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

“Koruma Tedbiri Kararı” nedir?

6284 sayılı yasa kapsamında temel olarak iki farklı koruma tedbiri kararı söz konusudur. Bunlardan birisi koruyucu tedbiri kararı diğeri ise önleyici tedbir kararıdır. Kararı veren makamlar bakımından da koruma tedbiri kararları ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki mülki idari amir (vali veya kaymakam) diğeri ise aile mahkemeleri (aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri) tarafından verilen koruma tedbiri kararlarıdır. İdari koruma tedbiri kararlarında esas yetki mülki idari amirinde olsa da bazı kararlar bakımından -gecikmesinde sakınca olan hallerde- kolluk amirinin de koruma tedbiri kararı verebileceği düzenlenmiştir.

Mülki idari amir tarafından verilebilen koruyucu tedbir kararları nelerdir?

Başvuran kimsenin kendisine ve çocuklara barınma yeri veya kreş sağlanması.

Geçici maddi yardım yapılması.

Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Hayati tehlikenin bulunması durumunda geçici koruma altına alınması.

Mahkemeler tarafından verilebilen koruyucu tedbiri kararları nelerdir?

İşyerinin değiştirilmesi.

Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması durumunda kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri | Simya Hukuk Bürosu

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

Mahkemeler tarafından verilebilecek önleyici koruma tedbiri kararlar nelerdir?

Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

Korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etme.

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Koruma tedbiri kararının ihlalinin sonuçları nelerdir?

Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi halinde, 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yaptırımına karar verilecektir. Ayrıca ihlalin her tekrarından verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar uzatılacaktır.

KORUMA TEDBİRİ VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

AİLE 

Türk Hukuku’na göre aile kan veya mukabele ile birbirine bağlanmış, aralarındaki hukuki münasebet medeni hukuk ile düzenlenmiş topluluktur. Aile, en önemli sosyal kurumlardan biridir ve bilinen bütün toplumlarda mutlaka bir şekilde bulunan bir kurumdur.

Aile içi şiddet ise toplumun temeli kabul edilen aile birliğini temelden sarsmakta ve  bu ortamda yetişen bireylerin toplumda faydalı, sağlıklı bireyler olmalarını engellemektedir.

ŞİDDET

Şiddet, hayatın her alanında karşılaşabildiğimiz, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet bedensel zarar verici olabileceği gibi psikolojik olarak da gerçekleşebilir. Tecavüz, enseste ya da fuhuşa zorlamak gibi cinsel şiddet ya da çalışmaya izin vermemek, paranın elinde alınması gibi ekonomik şiddet de söz konusu olabilir.

Şiddete uğrayan aile bireyi veya buna tanık olan diğer kişiler konu ile ilgili şikâyet ve ihbar başvurusunda bulunarak koruma kararı alabilir. Bu başvuru polis merkezine, jandarma karakoluna, cumhuriyet savcılığına veya aile mahkemesi hâkimliğine yapılabilir. Aile mahkemesi yoksa dilekçe sulh hukuk mahkemesine verilmelidir.

KORUMA TEDBİRİ KARARI NEDİR?

6284 sayılı yasa kapsamında;

Başlıca iki farklı koruma tedbiri kararı vardır. Biri koruyucu tedbir kararı diğeri ise önleyici tedbir kararıdır. Kararı veren makamlar bakımından da koruma tedbiri kararları ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki mülki idari amir tarafından verilen koruma tedbir kararları diğeri ise aile mahkemeleri  tarafından verilen koruma tedbiri kararlarıdır.

Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararında süreç nasıl işler?

1-)  Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.

2-)  Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

3-)  Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

4-)  Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

Mülki idari amir tarafından verilebilen koruyucu tedbir kararları nelerdir?

Başvuran kimsenin kendisine ve çocuklara barınma yeri veya kreş sağlanması.

Geçici maddi yardım yapılması.

Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Hayati tehlikenin bulunması durumunda geçici koruma altına alınması.

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

Mahkemeler tarafından verilebilen koruyucu tedbiri kararları nelerdir?

İşyerinin değiştirilmesi.

Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması durumunda kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Mahkemeler tarafından verilebilecek önleyici koruma tedbiri kararlar nelerdir?

Mahkemeler tarafından verilebilen önleyici tedbiri kararları nelerdir?

Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

Korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etme.

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ VE UZATILMASI 

Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

  KORUMA TEDBİRİ KARARININ İHLALİNİN SONUÇLARI NEDİR? 

Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi halinde, 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yaptırımına karar verilecektir. Ayrıca ihlalin her tekrarında verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar uzatılacaktır. Fakat toplamda en fazla 6 ay zorlama hapis cezası verilebilmektedir.

Uzaklaştırma Süresi Ve Uzatılması

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu