Makalelerimiz

Ticaret Sanayi Odasına Kayıtlı Olma

Ticaret Sanayi Odasına Kayıtlı Olma

Danıştay 13. Daire Kararı E. 2017/1026 – Ticaret ve/veya Sanayi Odasına Kayıtlı Olma

T.C.

İlgili Makaleler

DANIŞTAY

Onüçüncü Daire

Esas No: 2017/1026

Karar No: 2017/2185

-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına Kayıtlı Olma,

-Yeterlik Başvurusu,

-İlk İlan Tarihi,

-İhale Tarihi

Özeti: İhaleye katılacak tüzel kişi isteklilerden kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

tüzel kişiliğin Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge istenilmesinin zorunlu olduğu;

ihale sürecinde davacı şirketin yeterlik başvurusu kapsamında “tüzel kişiliğin ticaret/sanayi odasına kayıtlı olduğuna”

ilişkin sunduğu belgeler mevzuat ve şartnamede öngörülen nitelikleri taşımadığından,

davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Kamu İhale Kurumu

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : … Engineering Corporation

İstemin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 14.03.2017 tarih ve E:2016/3449, K:2017/657 sayılı kararının;

davacı şirkete ait teklif dosyasında Çin mevzuatı uyarınca tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge olarak işletme ruhsatı adı altında bir belgenin sunulduğu, belgenin 18.01.2015 tarihinde düzenlendiği,

ihale ilam ve ihale tarihlerinin ise 2016 yılında olduğu, belgenin ihale ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde alınmadığı,

bu belge ile yeterlik kriterlerinin karşılanmadığı, ayrıca,

şirketin Ankara Şubesine ilişkin Ankara Ticaret Odası tarafından 07.04.2016 tarihinde düzenlenen oda kayıt belgesi ve

faaliyet belgesinin ihale ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alındığı, ancak,

yeterlik kriterinin karşılanabilmesi için istekli davacı şirkete ait belgenin sunulması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:

Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Semih KARADENİZ’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve

dosyadaki belgeler incelendikten sonra,

dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığınca 12.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen

Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulu’nun

27.07.2016 tarih ve 2016/UY.II-1878 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış

İdare Mahkemesince, davacı şirketin Çin mevzuatı gereği faaliyet gösterdiğine yönelik 18.11.2015 tarih ve BC1502885 numaralı “İşletme Ruhsatı” adlı bir belgenin sunulduğu,

söz konusu belgede çalışma döneminin 26.10.1992-10.09.2058 olarak belirtildiği, ihale ilan tarihinin 16.03.2016,

ihale tarihinin ise 12.04.2016 olduğu dikkate alındığında andan istekli tarafından sunulan işletme ruhsatı adı altındaki belgenin ihale ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içerisinde alınmadığı, bu doğrultuda bahsi geçen belge de söz konusu yeterlik kriterinin karşılanmadığı,

ancak davacı tarafından teklif dosyası kapsamında ……………. Engineering Corporation

(Merkezi Çin Halk Cumhuriyeti) Türkiye Ankara Şubesine ait 07.04.2016 tarihli Ankara Ticaret Odası faaliyet belgesi de oda kayıt belgesinin sunulduğu,

söz konusu belgelerin ihale ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olduğu

şubelerin merkezden ayrı bir yapı olarak değerlendirilmemesi gerektiği,

şubenin ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle şubece gerçekleştirilen her işlemden merkezin sorumlu olduğu,

dolayısıyla şubenin merkeze bağımlı olması gerektiği kriterinden harekede şubenin faaliyetlerinin devamının merkezin de faaliyetlerinin devamına karine oluşturabileceği,

…………….. Engineering Corporation (merkezi Çin Halk Cumhuriyeti) Türkiye Ankara şubesine ait Ankara Ticaret Odası faaliyet belgesi ile

oda kayıt belgesinin yeterlik kriterinin karşılanmasında kabul edilebilir nitelikte olduğu anlaşıldığından,

itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş,

bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 10. maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi için

isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin istenebileceği;

37. maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nin 38. maddesinin birinci fıkrasında (ihale tarihi itibarıyla yürürlükte olan hâliyle), ihalelerde aday veya isteklilerden,

tüzel kişi olması hâlinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin istenilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

personel programı

İdarî Şartname’nin 7. maddesinde, istekli tüzel kişilerin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin

ihaleye katılabilmeleri için yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerektiği,

yabancı istekliler tarafından ihaleye başvuruda bulunulması/teklif verilmesi hâlinde,

isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, ihalede, isteklilerin ön yeterlik değerlendirilmesi neticesinde davacı şirketin başvurusunun,

başvuru dosyası kapsamında sunduğu ticaret odası faaliyet belgesinin işin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmadığı ve

başvuru mektubunda istekli olan davacı şirkete ait kaşenin bulunmadığından bahisle yeterli bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine,

Kamu İhale Kurulu tarafından dava konusu işlem ile ticaret odası faaliyet belgesinin işin ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmadığı kısmı yönünden başvurunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Aktarılan düzenlemeler uyarınca, ihaleye katılacak tüzel kişi isteklilerden kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge istenilmesi zorunludur.

Öte yandan, ihaleye ilişkin idari şartnamede,

yabancı istekliler tarafından ihaleye başvuruda bulunulması/teklif verilmesi hâlinde,

isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerektiği belirtilerek,

yabancı isteklilerin kendi ülke mevzuatlarına göre düzenlenmiş belgeleri ihale kapsamında sunmaları gerektiği kurala bağlanmıştır.

Uyuşmazlıkta, ihale ilan tarihinin 16.03.2016, ihale tarihinin 12.04.2016 olduğu, yabana istekli olan davacı tarafından ise

Çin mevzuatı gereği tüzel kişiliğin oda, sicil ve faaliyet bilgilerini gösteren belge olarak 18.11.2015 tarihli “işletme ruhsatı” adlı bir belgenin sunulduğu anlaşılmaktadır.

İhale ilan tarihi ve ihale tarihi 2016 olmakla birlikte, davacının sunduğu işletme ruhsatının 2015 yılında alınmasına göre,

mevzuatta öngörüldüğü şekilde belgenin ihale ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde alınmadığı ve

bahsi geçen belgenin yeterlik kriterini karşılamadığı görülmektedir.

Diğer taraftan, idari şartnamede yabancı isteklilerin kendi ülkelerinde düzenlenmiş belgelerle ihaleye katılabilecekleri belirtilmiş olup,

davacının Çin mevzuatı uyarınca düzenlenen işletme ruhsatının değerlendirmeye alınacağı tabiidir.

Diğer taraftan, ihale teklif dosyası kapsamında sunulması istenen belgelerin

sunulmaması/belgelerin mevzuata ve dokümana uygun olmaması hâlinde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı da açıktır.

Bu durumda, ihale sürecinde davacı şirketin yeterlik başvuru kapsamında “tüzel kişiliğin ticaret/sanayi odasına kayıtlı olduğuna”

ilişkin sunduğu belgeler mevzuat ve şartnamede öngörülen nitelikleri taşımadığından,

davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık,

dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 14.03.2017 tarih ve

E:2016/3449, K2017/657 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine, ayrıntısı aşağıda gösterilen 220,50-TL ilk derece yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

278,50-TL temyiz yargılama gideri de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.510,00-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak

davalı idareye verilmesine, posta giderleri avansından artan tutarın taraflara iadesine,

istemi hâlinde kullanılmayan 51,70-TL yürütmeyi durdurma harcının davalı idareye iadesine,

dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca

kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 30.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Linki

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu