Makalelerimiz

Tasarruf İptal Davası Nasıl Açılır ?

Tasarruf İptal Davası Nasıl Açılır ?

Tasarruf iptal davasi nedir?

Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruf işlemlerinin(örneğin gayrımenkulün devri) alacaklıları tarafından geçersizliğini sağlamak üzere açılır.

Davanın amacı tasarrufun geçersizliğine hükmettirmektir. Alacaklı, taşınmaz kaydının tashihine gerek olmadan haciz ve satışı isteyebilir.

İlgili Makaleler

Tasarrufun iptali davaları ne kadar sürer?           

K. 278/2 hükmüne göre iki yıllık süreye tabiidir. Yani davanın açıldığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde yapılan bağışlarla, yasa gereği bağış hükmünde olan tasarruflar iptal davasına konu edilebilir.

IIK 277 nedir?

Tasarrufun iptali davası İİK 277. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu dava yolu ile borçlunun alacaklılardan mal kaçırma saiki ile yapmış olduğu işlemler hükümsüz sayılarak, borçlunun elden çıkardığı mal varlıkları üzerinde alacaklıya cebri icra yolu ile alacağını elde etmesi sağlanmaktadır.

Tasarrufun iptali nasıl açılır?

Tasarrufun iptali davalarında yetkili mahkeme 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun genel hükümlerine göre borçlu ya da üçüncü kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

Tasarrufun iptali kararının kesinleşmesi gerekir mi?

Tasarrufun iptali kararı kesinleşmeden satış yapılabilir.

Başka bir deyişle «aciz belgesi» ne dayanarak açtığı iptâl davasını kazanan alacaklının, dava konusu malın haciz ve satışını isteyebilmesi için, yeni bir takip yapmasına ve İİK. mad. 143/III’deki bir yıllık süreye uymasına gerek yoktur.

Tasarrufun iptali davası hak düşürücü süre ne zaman başlar?

İİK 280. maddesince, borçlu tarafından alacaklıya zarar verme kastıyla yapılan tasarruflara karşı dava açma hak düşürücü süresi; tasarruf işlemin alacaklı tarafından bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde bu tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine iptal davası açılabilir.

Tasarrufun iptali davası sonucunda ne olur?

Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırma amacıyla 3. kişilere yönelik yapmış olduğu tasarrufların iptalini talep etmiş olduğu davadır. Dava sonucunda alacaklı, taşınmazın yeniden tashihine gerek olmadan malın haczini veya satışını talep edebilecektir,

Tasarrufun iptali davası taşınmazın aynına ilişkin midir?

Tasarrufun iptali davası, taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığından ve HMK gereğince genel yetki kuralının geçerli olduğundan cevap süresi içinde itiraz eden tüm davalıların yetki itirazlarının incelenmesi gerekir. Dava, tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Hangi tasarruflar iptale tabidir?

İİK m. 278 uyarınca, mutad (alışılmış) hediyeler hariç olmak üzere, borçlunun hacizden veya iflasın açılmasından geriye doğru son 2 yıl içinde yapmış olduğu tüm bağışlamalar ve ivazsız (karşılıksız) tasarruflar iptale tâbidir.

Aciz vesikası olmadan tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

Aciz belgesi tasarrufun iptali davası bakımından özel bir dava şartıdır. Bu nedenle iptal davasına bakan mahkeme alacaklının aciz belgesine sahip olup olmadığını kendiliğinden gözetmekle yükümlüdür. Aciz belgesinin ibraz edilememesi halinde iptal davası dava şartı yokluğundan reddedilecektir.

Tasarrufun iptali davası zamanaşımını keser mi?

İİK’nun 105. maddesinde şekil bulan geçici aciz vesikasına dayanılarak açılan tasarrufun iptali davaları TTK’nun 662. maddesinde belirtilen davalardan olmadığından, zamanaşımını kesmez.

Tasarruf İptal Davası Nasıl Açılır ?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu