Makalelerimiz

Tapu Satışı Hangi Hallerde Bozulur 2023

Tapu Satışı Hangi Hallerde Bozulur 2023

En İyi Tapu İptali Davası Avukatı

Tapu iptali davasında en iyi avukat, davaya müdahil olan kişinin ihtiyaçlarına ve durumuna en uygun olan avukat olacaktır. Tapu iptali davası, özellikle özel yargıda çok kompleks bir dava türüdür ve katılımcıların her biri, konuyla ilgili özel becerilere ve deneyime sahip olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok deneyime sahip olan bir avukatın seçilmesi önerilir. Bu avukatlar, tapu iptali davalarının tüm aşamaları hakkında ilgili yasaları ve kararları iyi bir şekilde bilmelidir. Ayrıca, davaya müdahil olan kişinin ihtiyaçlarını anlayan ve ona en iyi hizmeti verebilen bir avukat bulmak da önemlidir.

İlgili Makaleler

Tapu iptal davası, bir kişinin, tapu kaydına kayıtlı mülkiyet hakkının kendisine ait olmayan bir kişinin elinde olduğunu iddia ederek açtığı bir dava türüdür. Tapu iptal davası, mülkiyet hakkına yönelik geçersiz bir tapu kaydının iptal edilmesini talep eder. Bu tür davalarda, taraflar, davacı tarafından tarafına ait olmayan bir mülkiyet hakkının, davalı tarafında kayıtlı olduğunu iddia ederek açılan davada karşı taraf olarak yer alır.

İddialar genellikle, davalı tarafın mülkiyet hakkının geçersiz olduğu, davacı tarafın mülkiyet hakkının geçerli olduğu ve davalı tarafın mülkiyet hakkının davacı tarafına devredilmesi gerektiği şeklindedir. Tapu iptal davaları, mülkiyet hakkının geçersiz olduğuna dair kanıtların sunulmasını gerektirir. Bu kanıtlar, davalı tarafın mülkiyet hakkına sahip olmadığını, davacı tarafın mülkiyet hakkına sahip olduğunu veya davalı tarafın mülkiyet hakkının davacı tarafına devredilmesi gerektiğini göstermelidir. Tapu iptal davasının sonucunda, davacı tarafın mülkiyet hakkının geçerli olduğu kabul edilir ve davalı tarafın mülkiyet hakkının kaydı iptal edilir.

Tapu Satışı Hangi Hallerde Bozulur 2023

Davanın açılabilmesi için gereken nedenlerin tamamı usulsüz tescil işlemine işaret etmektedir. Aşağıda bahsi geçen nedenlerden dolayı hak sahibine uğrayan kişiler avukatlık hizmeti almak suretiyle iptal davası açma hakkına sahiptirler:

Hukuki ehliyetsizlik
Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma)
Vekalet yetkisinin kötüye kullanımı
İmar uygulaması kaynaklı hak kaybı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Aile konutu
Kazandırıcı zaman aşımı ve zilyetlik

Tapu iptali hangi durumlarda yapılır?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Ve Tescil Davası Açılabilir? Mirastan mal kaçırma, ehliyetsizlik, vekaletin kötüye kullanılması, çeşitli imar uygulamaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, aile konutu, zaman aşımı ve zilyetlik nedeniyle oluşan mülkiyet haklarının ihlali gibi hallerde tapu iptal davası açılır.

Hangi durumlarda tapu iptal davası açılamaz?

Hangi Durumlarda Tapu İptal ve Tescil Davası Açılamaz

Tescil işleminden sonraki 10 sene boyunca, elindeki taşınmazın tapusunu herhangi bir özel veya tüzel kişiye devretmeden kesintisiz bir şekilde elinde bulunduran kişi aleyhinde; tescil işleminde usulsüzlük tespit edilse dahi iptal davası açılamaz.

Tapu iptal davası açma süresi ne kadar?

Tapu iptal davasının zamanaşımı süresi dayandığı hukuki sebebe ve kanuna göre değişir. Genel olarak 10 yıldır. Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları ise, Kadastro Kanunu’nda yer alan “hak düşürücü süre” nedeniyle 10 yıl içinde açılmak zorundadır.

Tapu satışı hangi hallerde bozulur?

Bu haller 8049 sayılı Medeni Kanun’da miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mahkeme kararları olarak sayılmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı olarak da tapu iptali mümkündür.

Tapu iptal davasında keşif nasıl yapılır?

Mahkemece doğru sonuca varılabilmesi için üç kişilik yerel bilirkişi kurulu, taraf tanıkları, tespit bilirkişileri, bozma ilamından önce dinlenen tanık ve yerel bilirkişilerin katılımı ile taşınmazların başında yeniden keşif yapılmalıdır.

Tapu İptal Davası Neden Açılır?

Tapu iptal davası niçin açılır sorusunun cevabı tek değildir. Tapu iptal davası birçok nedenden ötürü mülkün bulunmuş olduğu zeminin asliye hukuk mahkemelerinde açılabilir.

2023 Tapu İptal Davası İstanbul Avukatı

Bu nedenler şunlardır:

Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle açılabilir,

Yolsuz tescil sebebiyle açılabilir,

Kişiye verilen vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle açılabilir,

İmar hukukundan meydana gelen sebepten ötürü açılabilir,

Aile konutu uyuşmazlığı nedeniyle tapu iptal davası açılabilir,

Ölünceye kadar bakma` sözleşmesinin geçersiz olduğu iptali istemiyle açılabilir,

Kadastro standardize hataları yada yanlış kayıt sebebiyle kadastrodan önceki sebeplere dayanılarak açılabilir,

Zeminde kullanılan yer ile tapuda kayıtlı parselin birbirini tutmaması ve sair teknik yanlışlar sebebiyle açılabilir.

Bir başkası adına senetsiz olarak tescil edilmiş tapu kaydının reel durumu yansıtmadığı sebebi öne sürülerek açılabilir,

Sınır uyuşmazlıkları, tapu kaydının düzeltmesi davası kanalıyla giderilemeyecek miktar fazlalıkları yada noksanlıkları sebebiyle açılabilir,

Mirastan mal kaçırma amacına matuf olup, gerçekte bağış amacını taşıyan sadece satış yapılmadığı şekilde tapuda satış şeklinde yayınlanan işlemlerin iptali istemiyle açılabilir,

Kıyı Kanunu yada Orman Kanunu ve sair mevzuat dolayısıyla sebebiyle, tapuya hususi mülk olarak kaydedilemeyecek arazilerin kişiler adına kaydının iptali talebiyle gömü yada alakalı idarelerce açılabilir,

Tapu iptali için zamanaşımı

Tapu iptali için zamanaşımı yasal dayanağa ve kanuna göre değişir. Genellikle 10 yıl.
Kadastro kanununda yer alan “amortisman süresi” nedeniyle, kadastroya dayalı tapu iptal ve tescil işlemlerinin 10 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir. Kadastro esasına göre yapılan tapu kaydının oluşturulmasından itibaren 10 yıl geçtikten sonra, tapunun gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla kadastro öncesi gerekçelerle işlem yapılamaz.
Miras hukuku söz konusu olduğunda, yasa farklı süreler belirleyebilir. Ancak, mirasçının sözleşmesine dayanan malın iptali davaları (kaçırılan, satılan, mirasçıdan onu yaşamı boyunca yetiştirme vaadi nedeniyle hediye edilen mal vb.) zamanaşımına tabi değildir. zamanaşımı.

Ayrıca 6098 sayılı TBK 39.maddesi bir yıllık zamanaşımı süresi öngörmüştür, maddeye göre bir yıl içinde dava açılmazsa tescil geçerli olur. ‘Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır.

Tapu iptali ve tescili davasında kime yapılır?

Tapu kütüğünde taşınmazın maliki olarak gösterilen kişi aleyhine tapu iptal davası açılır. Tapuda kayıtlı malik ölürse malikin varisleri dava edilebilir.

Kimler arşiv davası açabilir?

Tapu Kaydı halka açıktır. İlgilenen herkes bakabilir. Bir tapu kanuna aykırı ve usulüne uygun olarak oluşturulmuşsa, kaydını geçersiz kılmakla ilgilenen herkes tapu iptal davası açabilir.

Tapu iptali için yetkili mahkemeler nelerdir?

HMK numarası 6100. 2/1 Maddeye göre görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
HMK No: 6100. 12/1 sayılı Yargıtay, Gayrimenkul bulunduğu yerdeki mahkeme olup, tek ve nihai yetkilidir.

Tapu İptali Davası Avukatı

Bir tapu iptali davasının avukatı, tapu iptali ile ilgili yasaları çok iyi bilen ve bunları davalının lehine kullanmayı bilen bir avukat olmalıdır. Avukat, davalının iddialarını yargıda başarıyla savunabilmek için dava dosyasını detaylı bir şekilde araştırmalı ve mevcut kanunlarının uygulanması gereken durumlarını analiz etmelidir. Avukat, davalıya aynı zamanda tüm yasal prosedürleri anlaması ve neler yapılabileceği hakkında tavsiyelerde bulunmalıdır.

Avukat, davayı savunmak için gerekli olan tüm belgeleri toplayacak, duruşmalara katılacak ve gerekli görüldüğünde tahkim davası açmayı da düşünebilecektir. Tapu iptali davasının belirli zorlukları olabilir, bu nedenle avukatınızın davasınız ile ilgili güncel tüm yasaları ve kuralları takip etmesi önemlidir. Bu nedenle, avukat seçiminizi özenle düşünmeniz ve daha önce dava açmış başarılı avukatlar aramaktan kaçınmamanız önerilir.

Tapu Satışı Hangi Hallerde Bozulur 2023

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu