İçeriğe geç

Tapu İptali ve Tescili Davası

Tapu İptali ve Tescili Davası

Tapu iptal ve tescili davası, tapu kütüğünde yer alan bir taşınmazın mülkiyetinin gerçek sahibine verilmesini sağlayan bir dava türüdür. Bu dava, tapu kaydının hukuka aykırı bir şekilde düzenlendiğini iddia eden kişi tarafından açılabilir.

Tapu iptal ve tescili davasının açılabilmesi için, davacının taşınmazın mülkiyet hakkına sahip olduğunu ispat etmesi gerekir. Bu ispat, tapu kaydının yanı sıra, diğer delillerle de yapılabilir. Örneğin, taşınmazın davacı tarafından uzun süredir malik sıfatıyla kullanıldığına dair deliller, davacının mülkiyet hakkını ispatlamak için kullanılabilir.

Tapu iptal ve tescili davasının açılabilmesi için, davacının tapu kaydındaki mülkiyet sahibine karşı dava açması gerekir. Bu kişi, taşınmazın mülkiyetini davacıdan devralan kişi veya kişiler olabilir.

Tapu iptal ve tescili davasının sonuçlanması, taşınmazın mülkiyetinin gerçek sahibine verilmesini sağlar. Bu sayede, mülkiyet hakkı ihlal edilen kişinin hakkı korunmuş olur.

Tapu İptali ve Tescili Davasının Hukuktaki Yeri

Tapu iptal ve tescili davası, mülkiyet hakkının korunması için önemli bir araçtır. Mülkiyet hakkı, Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel bir haktır. Tapu iptal ve tescili davası, bu hakkın ihlal edildiği durumlarda, mağduriyetin giderilmesini sağlar.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, her devletin vatandaşının mülkiyet hakkını korumakla görevli olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle, mülkiyet hakkı ihlali yapıldığında, öncelikle iç hukuk yolları tüketilmelidir.

İlk derece mahkemesinde açılan tapu iptal ve tescili davasında, davanın kabul edilmesi durumunda, tapu kaydında değişiklik yapılır ve taşınmazın mülkiyeti gerçek sahibine verilir. Davacının talebi doğrultusunda, bu değişiklik tapu kaydına tescil edilir.

İlk derece mahkemesinin kararı, istinaf mahkemesinde temyiz edilebilir. İstinaf mahkemesi, davanın esasına girmeden, sadece hukuka uygunluk yönünden inceleme yapar. İstinaf mahkemesinin kararı, temyiz yolu açık ise, temyiz mahkemesine taşınabilir.

Temyiz mahkemesi, davanın esasına girmeden, sadece hukuka uygunluk yönünden inceleme yapar. Temyiz mahkemesinin kararı, kesindir.

İç hukuk yolları tüketildiği takdirde, mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilir.

Sonuç olarak, tapu iptal ve tescili davası, mülkiyet hakkının korunması için önemli bir araçtır. Bu dava, tapu kaydının hukuka aykırı bir şekilde düzenlendiğini iddia eden kişinin, taşınmazın mülkiyetinin gerçek sahibine verilmesini sağlar.

Tapu İptali ve Tescili Davası

Tapu İptal Davasını kimler Açabilir?

Tapu kayıtları alenidir. İlgili herkes inceleyebilir. Bir tapu kaydı usule ve kanuna aykırı olarak oluşmuş ise, o kaydın iptalinde kendisinin bir menfaati olan herkes tapu iptal davası açabilir.

Tapu kaydının iptali davasının sonuç ve isteminde genelde tescil istemi de olmak durumundadır. Aksi takdirde kaydı iptal edilen taşınmazın malik hanesi boş kalmış olur. Tescil talebi aynı zamanda davayı açan kişinin davayı açmaktaki hukuki yararına da delalet eder. Bu nedenle tapu iptal davaları aslında “tapu iptal ve tescil davası” olarak açılmalıdır. Bir taşınmazın tapusunu iptal ettirmek ilgisini tek başına bir menfaat kazandırmaz, bu nedenle kendisi adına, muris adına veya alacaklı olduğu borçlusunun veya hak sahibi her kimse onun adına tapuda tescilini talep etmek önemlidir. Hak sahibi kim ise tescil talebi onun adına yapılmak durumundadır.

Miras olarak kalan bir gayrimenkulün mirasçıların hepsinin birlikte açması zorunludur. Tek bir mirasçı veya birkaç mirasçı tarafından açılan tapu iptal ve muris adına tescili davası dinlenemez. Bu tür bir dava dilekçesini alan mahkeme, eksiklik nedeniyle davayı hemen reddetmek yerine, Yargıtay kararları çerçevesinde, davayı açan kişi ya da kişilere diğer tüm mirasçıların da davada davacı olarak yer almasını sağlaması veya açılan davaya icazet verdiklerini belgelendirmesi ve giderilebilecek eksikliği tamamlaması için süre tanıması, eksiklik giderilmezse davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.

Tapu İptal Davası Türleri Nelerdir?

Hukukumuzda en çok karşılaşılan dava türleri tapu iptal ve tescil davalarıdır.

Aşağıda bunların uygulamada en çok karşılaşılanları yazılmıştır.

Zilyetlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, (Olağan ve olağanüstü zamanaşımı),
Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
Taşınmaz satış vaadine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Önalım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Gabin, hata, hile, ikraha dayalı tapu iptal ve tescil davası,
İnançlı işleme dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Ehliyetsizlik nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Sahtecilik nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Vekalet görevinin kötüye kullanılmasına dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Ölünceye kadar bakam sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Yükleniciden/Arsa sahibinden daire alımına dayalı tapu iptal ve tescil davası,
Aile konutu nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası,

Asal Hukuk müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Taşınmaz tazminatı davaları,
Müdahalenin men-i davaları,
İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar,
İstihkak davaları,
Ortaklığın giderilmesi davaları,
İpotek davaları,
Kamulaştırma davaları,
Tapu iptal ve tescil davaları,
Kira bedeli tespit davaları,

Tahliye davaları,
Şüfa davaları,
Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları,
Kişiler arasındaki dava takibi,
Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi,
İnşaat Gayrimenkul Avukatı Danışmanlık Hizmetleri,
Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı,
Gayrimenkul değerleme hizmeti,
Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi,

Gayrimenkul satış ve kiralama,
Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık,
Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri,
İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
İpotek ve rehin tesisi işlemleri,
İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
Kira sözleşmelerinin denetlenmesi,

Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık,
Tapu işlemleri,
Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri,
Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri,
Yazılı ve sözlü danışmanlık,

Gayrimenkul Hukuku

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir.

Gayrimenkul hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Genel olarak; gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, kat irtifakı sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bina yönetimi ve site yönetimi sözleşmesi, proje yönetimi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gibi pek çok sözleşmenin düzenlenmesini, gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesini, yatırım ortaklıklarına ilişkin işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.

Bu anlamda açılmış veya açılacak olan ön alım davası, istihkak davası, kamulaştırma davası, el atmanın önlenmesi davası, izale-i şüyu davası, kira bedelinin belirlenmesi için açılacak dava ile tapu iptal ve tescil davalarında gayrimenkul hukukuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.