Makalelerimiz

Sulh Hukuk Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Sulh Hukuk Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Bu mahkemenin görev alanına giren bir uyuşmazlık varsa öncelikle o uyuşmazlığa bakmaya yetkili yer mahkemesi tespit edilir. Bunun üzerine yetkili mahkemeye verilecek bir dava dilekçesi ile dava açılır.

Sulh Hukuk Mahkemesinde Nasıl Dava Açılır?

Bu mahkemenin görev alanına giren bir uyuşmazlık varsa öncelikle o uyuşmazlığa bakmaya yetkili yer mahkemesi tespit edilir. Bunun üzerine yetkili mahkemeye verilecek bir dava dilekçesi ile dava açılır.

SULH HUKUK MAHKEMESİ HANGİ DAVALARA BAKAR:

Sulh hukuk mahkemesi, aşağıda yazılı bazı özel hukuk davalarına bakmakla görevlidir:

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Sulh hukuk mahkemesi, dava konusunun değer veya tutarına bakmaksızın aşağıdaki uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir (6100 sayılı HMK m.4):

Arabuluculuk faaliyeti neticesinde tanzim edilen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi,

Arabuluculuk bürosunun yetkisine yapılan itiraz hakkında karar vermek (7036 sayılı Kanun m.3/9),

Arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar. Arabuluculuk bürosunun olmadığı yerlerde büronun görevinin sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından hakimin gözetimi ve denetimi altında yerine getirilir (7036 sayılı Kanun m.28/3),

Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar,

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar,

Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar,

6100 sayılı HMK ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davalar.

Aralarındaki bağlantı nedeniyle birlikte açılan davalarda bir kısım dava arkadaşları veya talepler yönünden özel mahkeme, bir kısmı yönünden de genel mahkeme görevli ise davaya bakmaya tümüyle özel mahkeme görevlidir. Davanın diğerine tabi olarak tümüyle özel mahkemede görüleceği ilkesi, yargısal uygulamalarda kararlılıkla kabul edilip sürdürülmektedir. (Yargıtay HGK – Karar: 2015/1232).

Davada bir kısım dava arkadaşları veya talepler yönünden farklı özel mahkemeler görevli ise davanın açıldığı mahkeme bu özel mahkemelerden biri ise davaya o mahkemede bakılmalıdır. Dava genel mahkemede açılmış ancak birden fazla özel mahkeme görevli ise ağırlıklı hukuki ilişkiye göre görevli mahkeme olan özel mahkemede dava görülmek üzere görevsizlik kararı verilmelidir. Davadaki talepler hem asliye hukuk mahkemesinin hem de sulh hukuk mahkemesinin görevine girmekte ise dava tümüyle asliye hukuk mahkemesinde görülmelidir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakmakla Görevlidir?

Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar,
Arabuluculuk uygulamasında icra edilebilirlik şerhi verilmesi,
Kira sözleşmesinin iptali,
Miras ortaklığına temsilci atanması,

Mirasçılık belgesinin iptali,
İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası,
Kiralananın tahliyesi davası,
Kira ilişkisinden kaynaklanan tespit davası,
Kira bedelinin uyarlanması davası,
Mirasın reddi davası,

Çocuk mallarının korunması davası.
Terekenin borca batık olduğunun tespiti davası,
Mirasçılık belgesinin iptali,
Kayyım atanması ve kayyımlık ile ilgili diğer davalar,
Vasi atanması veya vasinin görevinden çekilmesi davası,
Vasiyetnamenin açılması,
Tek başına açılan zilyetliğin korunması davası, (Zilyetliğin tespiti ile birlikte açılırsa Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir).

 

Sulh Hukuk Mahkemesi nereye bağlı?

Türkiye’deki sulh hukuk mahkemeleri, Türkiye’de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. Asliye hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini oluştururlar. Her iki hukuk mahkemesi de bulundukları il veya ilçenin adı ile adlandırılır.

Sulh Hukuk Mahkemesi kaç liraya kadar olan davalara bakar?

17.830.00 TL altındaki bir parasal karar kesindir ve üst mahkemeye başvurulamaz. İstinaf aşamasını geçmiş bir hukuk mahkemesi kararı 238.730.00 liranın altındaysa kesindir. İcra mahkemelerinde kararı istinaf ettikten sonra üst mahkemeye başvurabilmek için kararın 238.730.00 TL liranın üstünde olması gerekir.

Sulh hukuk Mahkemesinde savcı olur mu?

Sulh ceza hâkimlikleri soruşturma aşamasında sadece tutuklamaya sevk durumunda şüphelinin sorgusu için duruşma yapar. Sorgu duruşmalarında Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Sulh ceza hâkimlikleri tek hâkimlidir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Nasıl Kurulur?

İlgili kanunun 5. maddesi hukuk mahkemelerinin kuruluşunu belirtmektedir. Buna göre; sulh hukuk mahkemesi kurulacağı yerin coğrafi durumu ve yoğunluğu dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşünün alınmasının ardından Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 5. maddesinde düzenlenmiştir.

5235 sayılı bu maddeye göre;

Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.
Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu