Makalelerimiz

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2023

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2023

Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu ne demek?

Avukatlık Kanunu m. 35 e göre 8 Şubat 2008 yılından itibaren esas sermaye miktarının beş katı ( 250.000 TL ) veya daha fazla esas sermayesi olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır.

İlgili Makaleler

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu ne zaman başladı?

Anonim Şirketlerde zorunlu avukat bulundurmaya ilişkin bu yasal yükümlülük ilk olarak 2001 tarihinde getirilmiş, daha sonra 2008 yılında birtakım değişiklikler geçirmiş ve 2011 yılı sonu itibari ile de Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararı kapsamında uygulaması netlik kazanmıştır.

Anonim şirketlerde avukat zorunlu mu?

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 2023

Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler yani sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan A.Ş ‘ler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN

AVUKATLIK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

..……., …./…../….

İş Sahibinin (Müvekkilin)

Unvanı :

(Vergi Dairesi / No : ………/…………… ) – (Mersis No : ……………………)

Yetkilisi : ………………………………….. (TCKN: ………………………….)

Adresi : ……………………

Avukatın

Adı-Soyadı : ………………………… (T.C. Kimlik No : ……………………)

Adresi : …………………………………..

Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Avukatlık ve Danışmanlık Ücret Sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi (MÜVEKKİL) ve işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak isimlendirilmiştir.

Madde 1-) Avukatın üzerine aldığı iş : Hukuki sözlü ve yazılı danışmanlık, müvekkil lehine dava ve icra takiplerinin başlatılması ve yürütülmesi ile müvekkil aleyhine başlatılan dava ve icra takiplerinin vekil sıfatı ile takip edilmesidir.

Avukat müvekkilin hukuk danışmanlığını yapacaktır. Bu görevini bürosunda veya gerektiğinde müvekkilin işyerine giderek yerine getirecektir.

Bu danışmanlık görevi içinde hukuki konularda sözlü ve yazılı danışmaları mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıtlamak, ihtarname, ihbarname, sözleşme ve belgeleri istem halinde düzenlemek ve mahkemelerdeki davaları ve icra takiplerini yürütmek girer.

Madde 2-) Avukata …………..TL (…………..Türk Lirası) aylık hukuki danışmanlık hizmet ücreti ödenecektir. Bu ücrete stopajlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Stopajlar ve Katma Değer Vergisi müvekkil tarafından ödenecektir. Yine söz konusu ücret, sadece aylık hukuki danışmanlık hizmeti için ödenmektedir.

Müvekkil tarafından danışılan husus ile ilgili olsa dahi, müvekkil lehine açılacak her dava, icra takibi, ihbarname, ihtarname, sözleşme vs. ile müvekkil aleyhine açılmış olan her dava ve icra takibinin takibi için avukat tarafından ayrı vekalet ücreti / hizmet ücreti talep edilecektir.

Madde 3-) Müvekkil adına açılacak her dava ve icra takibinde müvekkilin alacağının %15 ‘ine tekabül eden ücret, vekalet ücreti olarak iş sonunda müvekkil tarafından avukata nakden ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Avukatın müvekkil adına yürüteceği iş ve işlemlerde doğacak her türlü masraf avukatın ilk isteminde müvekkilce ödenecektir.

Söz konusu masraf ödemesinin avukata zamanında yapılmaması durumunda doğabilecek zararlardan avukat sorumlu olmayacaktır. Müvekkil tarafından söz konusu bu hususlar işbu sözleşme ile dava başında herhangi bir tereddütte yer olmaksızın kabul edilmiştir.

Madde 4-) Avukatın yürüttüğü dava ve takiplerle ilgili karşı taraf ve 3. şahıslardan hak edilen maktu ve nisbi vekalet ücretleri ve fer’ileri müvekkil tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin en kısa süre içerisinde avukata ödenecektir.

Bu avukatlık ücretleri net olup, tahakkuk edecek stopajlar ve Katma Değer Vergisi müvekkile aittir.

Madde 5-) Avukat işi yasalar ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Bu görevi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka avukatlarla işbirliği yaparak sözleşmeye konu işi takip edebilecektir.

Ancak bu durumda müvekkilden ek ücret istenemeyecektir. Tevkil verdiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zararlardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen, hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Avukat görevini yasalar, meslek kuralları ve bu sözleşme hükümleri uyarınca kendisinden beklenecek özene uygun olarak yapacaktır.

Madde 6-) İşin yapılması için gerekli yol ve konaklama, resim harç, gider avansı vs. gibi mahkeme giderleri ve işin diğer tüm giderleri müvekkile ait olup, ilk istemde eksiksiz ve kendisine belirtildiği tarihler içerisinde avukata veya merciine ödenecektir. Buna ilişkin belge ve suretleri avukata ibraz edilecektir.

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir istemlerinde mahkemece takdir edilecek teminatlar banka teminat mektubu, nakit yada benzeri (mahkemece kabul edilecek şekilde) derhal avukata teslim edilecektir. Bu sözleşme kapsamında avukata verilen her iş sonuçlandığında hesabı cari ilişkisi bu iş için 1 hafta içinde kapatılacak olup, her işin hesabı ayrıca tutulacaktır. İş için yolculuk gerektiğinde, müvekkilin yolculuk ve geçici oturma giderlerini karşılayacaktır.

Madde 7-) Avukat, müvekkil talep ettiğinde sözlü olarak iş ve işler hakkında bilgi vereceği gibi, talep halinde uygun bir süre içerisinde yazılı olarak da müvekkil bilgilendirilecektir.

Madde 😎 Müvekkil yukarıda yazılı adresini yasal yerleşim yeri olarak kabul etmiş olup, bu adrese avukat tarafından gönderilecek bütün ihbar ve tebligatların şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.

Müvekkil adresini değiştirdiği takdirde, yeni adresini avukata derhal yazılı olarak noter aracılığı ile bildirmek zorundadır.

Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir.

Bu ihbar, iş sahibine telefon, fax, e-mail, whatsapp ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

Madde 9-) Müvekkil işten feragat eder, arabuluculukta anlaşır, karşı tarafla sulh olur, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse ya da avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerden birini yerine getirmezse avukat; işbu sözleşmede belirlenen ücretin tamamına hak kazanacaktır.

Ayrıca o ana kadar avukat tarafından yapıldığı belirtilen tüm masraflar, müvekkil tarafından avukata ödenecektir. Yapılan masraflar yönünden avukatın beyanı esas alınacaktır. İş sahibi tarafından söz konusu hususlar dava başında herhangi bir tereddütte yer olmaksızın kabul edilmiştir.

Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları teşrik etmesi veya başka bir avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia veya savunma için gerekli bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle güçleştirmesi, dava veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen

vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne surette olursa olsun engellendiği durumlarda avukat işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Bu durumda, sözleşme haklı nedenle feshedildiği için; avukatın işbu sözleşme kapsamında hak ettiği ücretin tamamı, avukatın ilk isteminde eksiksiz ve nakden bir defada ödenecektir. Bu husus, müvekkil tarafından en başta herhangi bir itiraz olmaksızın kabul ve taahhüt edilmiştir.

Madde 10-) Avukatla iş sahibi arasında imzalanan işbu sözleşme bir Eser Sözleşmesi niteliğine haiz olmadığından, avukatın iş sahibine işbu sözleşme ile bir sonucu garantilemesi söz konusu değildir.

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2023

Buna göre bu sözleşmeye dayanarak avukatın iş sahibinden ücret almaya hak kazanması; avukatın iş sahibi adına yaptığı bütün hukuki başvurulardan olumlu sonuç alacağı ya da müvekkil adına ikame edeceği bir davanın muhakkak kazanılacağı anlamına gelmez.

Avukatın işbu sözleşmeyle yüklendiği yükümlülük ve hak kazandığı ücretin sebebi; yüklenicisi olduğu işi kanunlar ve meslek kuralları çerçevesinde, büyük bir titizlikle, iş sahibinin haklarını en üst düzeyde koruyarak ve arayarak takip etmesidir.

Madde 11-) Avukat kendisinden istenilen işi, Avukatlık Kanunu, meslek kuralları ve ahlakına uygun düşecek şekilde yürütecektir. Aksi takdirde müvekkile işbu sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

Madde 12-) Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 13-) Bu sözleşme …./…../…. ile …./…../…. tarihleri arasında geçerlidir. Taraflar arasında noter aracılığı ile yazılı olarak feshi ihbar yapılmadığı taktirde, işbu sözleşme bitimi tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yenilenmiş kabul edilir.

İşbu sözleşme kapsamında her yıl hukuki danışmanlık hizmet bedeline %10 oranında ücret artışı uygulanacaktır.

Madde 14-) Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme üç sayfa on dört maddeden oluşmakla birlikte iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca okunmuş, tüm maddeler üzerinde mutabık kalınmış ve tarafların iradelerini sakatlayan hiçbir neden olmaksızın imza altına alınmıştır. …./……/…….

İş Sahibinin (Müvekkilin) Avukatın

Unvanı : Adı-Soyadı :

Yetkilisi : İmzası :

İmzası :

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu 2023

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu