Makalelerimiz

Sınır Dışı Etme

Sınır Dışı Etme (Deport) Nedir?

Sınır Dışı Etme
Sınır Dışı Etme

Sınır dışı etme, bir yabancının Türkiye’den çıkışının bir kamu otoritesi tarafından zorunlu olarak yaptırılmasıdır. Sınır dışı etme, bir yaptırım önlemi olup, bir yabancının Türkiye’de bulunmasının kabul edilemez olduğu durumlarda uygulanır.

“Sınır dışı etme” veya “deport” işlemi, bir yabancı kişinin bir ülkeden, bu durumda Türkiye’den, zorla çıkarılması anlamına gelir. Bu işlem genellikle, bir kişinin ülkede kalışının yasalara aykırı olduğu veya başka nedenlerle kabul edilemez bulunduğu durumlarda uygulanır.

Sınır dışı etmek, genellikle göçmenlik yasalarını ihlal eden kişilere karşı uygulanan bir yaptırım olarak görülür ve genellikle bir kamu otoritesi, örneğin içişleri bakanlığı veya göç idaresi tarafından gerçekleştirilir.

İlgili Makaleler

Bu işlem, kişinin ülkeyi terk etmesini gerektirir ve bazen gelecekteki girişleri üzerinde de kısıtlamalar getirebilir.

Sınır Dışı Etme Kararının Alınması

Sınır Dışı Etme Kararının Alınması
Sınır Dışı Etme Kararının Alınması

Sınır dışı etme kararı, İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. Geri gönderme kararının verilmesi için, yabancının aşağıdaki hallerden birine girmesi gerekir:

 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal etmesi,
 • Türkiye’de yasal kalış süresini aşması,
 • İkamet izninin iptal edilmesine neden olan bir suç veya kabahat işlemesi,
 • Türkiye’nin güvenliği veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturması,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedildikten sonra Türkiye’de kalmaya devam etmesi.

Sınır dışı etme kararı, yabancıya tebliğ edilir. deport kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, Ankara İdare Mahkemesi’ne yapılır.

Türkiye’de deport kararı, belirli koşullar altında İçişleri Bakanlığı tarafından alınır. Bu karar için yabancının aşağıdaki durumlardan birine girmesi gerekmektedir:

Türkiye’ye Giriş veya Çıkış Kurallarını İhlal Etme: Ülkeye giriş veya çıkışla ilgili kurallara uymayan kişiler sınır dışı edilebilir. Bu, vize ihlalleri veya geçersiz belgelerle giriş yapma gibi durumları içerebilir.

Yasal Kalış Süresini Aşma: Türkiye’de belirli bir süre için verilen vize veya ikamet izninin süresini aşan yabancılar için uygulanabilir.

İkamet İzninin İptaline Neden Olan Suç veya Kabahat İşleme: İkamet izninin iptaline yol açacak suçlar veya kabahatler işleyen yabancılar sınır dışı edilebilir.

Türkiye’nin Güvenliği veya Kamu Düzeni Açısından Tehdit Oluşturma: Ülkenin güvenliğini veya kamu düzenini tehdit eden davranışlarda bulunan yabancılar için sınır dışı kararı verilebilir.

Uluslararası Koruma Başvurusunun Reddedilmesi Sonrasında Kalma: Uluslararası koruma veya iltica başvurusu reddedildikten sonra Türkiye’de kalmaya devam eden kişiler için geçerli olabilir.

Sınır dışı etme kararı, ilgili yabancıya resmi olarak bildirildikten sonra, bu karara karşı 15 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, Ankara İdare Mahkemesi’ne yapılır. Bu süreç, yabancının Türkiye’deki hukuki haklarını kullanmasına olanak tanır ve adil bir yargı sürecinin işlemesine yardımcı olur.

Sınır Dışı Etme Kararının İcrası

Sınır Dışı Etme Kararının İcrası
Sınır Dışı Etme Kararının İcrası

geri gönderme kararının icrası, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır. deportkararı, yabancının kendi ülkesine veya transit gidebileceği bir ülkeye gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Sınır dışı etme kararının icrası, Türkiye’de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu süreç, aşağıdaki adımları içerir:

Kararın Uygulanması: Deport kararı alındıktan sonra, Göç İdaresi Başkanlığı bu kararı uygulamaya koyar. Bu, kararın yabancıya bildirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını içerir.

Yabancının Ülkesine Gönderilmesi: Sınır dışı etme genellikle yabancının kendi ülkesine gönderilmesiyle gerçekleştirilir. Bu, ilgili kişinin pasaport veya diğer seyahat belgelerinin düzenlenmesi ve uçuş veya diğer ulaşım yöntemlerinin organize edilmesini gerektirebilir.

Transit Ülkeye Gönderilme: Eğer yabancının kendi ülkesine doğrudan gönderilmesi mümkün değilse, transit olarak gidebileceği bir ülkeye gönderilmesi alternatif bir seçenek olabilir. Bu durum, özellikle yabancının kendi ülkesiyle ilgili siyasi veya güvenlik sorunları nedeniyle gerçekleşebilir.

Uygulama Süreci: Sınır dışı etme süreci, ilgili kişinin güvenliği ve insan haklarına saygılı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Göç İdaresi Başkanlığı, bu süreci uluslararası hukuk ve insan hakları standartlarına uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

Lojistik Düzenlemeler: Süreç, ayrıca yabancının Türkiye’den ayrılmasına kadar geçecek süre zarfında kalacak yer, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasını da içerebilir.

Sınır dışı etme süreci, hem ulusal yasaları hem de uluslararası hukuku dikkate alarak titizlikle yürütülmelidir. Bu, yabancının haklarının korunması ve sürecin adil bir şekilde işlemesini sağlamak için önemlidir.

Sınır Dışı Etme Kararının Ertelenmesi

Sınır Dışı Etme Kararının Ertelenmesi
Sınır Dışı Etme Kararının Ertelenmesi

Sınır dışı etme kararının icrası, aşağıdaki hallerde ertelenebilir:

 • Yabancının sağlık durumu,
 • Yabancının hamileliği veya doğum yapması,
 • Yabancının küçük çocuğu olması,
 • Yabancının öğrenim görmesi veya mesleki eğitim alması,
 • Yabancının aile birliğine saygı gösterilmesi.

Sınır dışı etme kararının ertelenmesi, talebin ilgili makama yapılmasından itibaren 48 saat içinde karara bağlanır.

Türkiye’de sınır dışı etme kararının ertelenmesi, belirli durumlarda mümkündür. Bu durumlar genellikle yabancının kişisel koşullarına bağlıdır ve şu halleri içerebilir:

Yabancının Sağlık Durumu: Ciddi sağlık sorunları olan yabancılar için sınır dışı etme işlemi ertelenebilir. Bu, hastalık veya tedavi gerektiren tıbbi durumlar için geçerli olabilir.

Yabancının Hamileliği veya Doğum Yapması: Hamile yabancılar veya yeni doğum yapmış olanlar için sınır dışı etme işlemi ertelenebilir. Bu, annenin ve bebeğin sağlık ve refahını korumak amacıyla yapılır.

Yabancının Küçük Çocuğu Olması: Yabancının bakmakla yükümlü olduğu küçük çocukları varsa, bu durum sınır dışı etme işleminin ertelenmesine neden olabilir.

Yabancının Öğrenim Görmesi veya Mesleki Eğitim Alması: Türkiye’de eğitim veya mesleki eğitim alan yabancılar için sınır dışı etme işlemi, eğitim süreçlerini etkilemeyecek şekilde ertelenebilir.

Yabancının Aile Birliğine Saygı Gösterilmesi: Aile birliğinin korunması gerektiğinde, özellikle yabancının ailesinin diğer üyeleri Türkiye’de yasal olarak bulunduğunda, sınır dışı etme işlemi ertelenebilir.

Sınır dışı etme kararının ertelenmesi talebi, ilgili makama yapıldıktan sonra 48 saat içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Bu süreç, yabancının ve ailesinin haklarının korunmasını amaçlar ve özellikle zorlayıcı kişisel durumlar göz önünde bulundurulduğunda önemlidir. Bu tür erteleme kararları, kişinin durumunu dikkate alarak adil ve insani koşullar çerçevesinde alınır.

Sınır Dışı Etme Kararının İptali

Sınır Dışı Etme Kararının İptali
Sınır Dışı Etme Kararının İptali

Türkiye’de sınır dışı etme kararının iptali, bazı durumlarda mümkün olabilir. Bu durumlar genellikle hukuki temellere dayanır ve şu halleri içerir:

Deport Kararının Hukuka Aykırı Olması: Eğer sınır dışı etme kararı, mevcut yasalara veya uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde alındıysa, bu, kararın iptali için geçerli bir sebep oluşturabilir.

Geri Gönderme Kararının Temelinde Bulunan Şartların Ortadan Kalkması: Sınır dışı etme kararına neden olan koşulların (örneğin, yabancının yasal statüsündeki bir değişiklik, suçlamaların düşmesi vb.) değişmesi veya ortadan kalkması durumunda, bu karar iptal edilebilir.

Deport Kararının Uygulanmasının Hakkaniyete Aykırı Olması: Eğer kararın uygulanması, adil olmayan veya insan haklarına aykırı bir duruma yol açıyorsa, bu da kararın iptal edilmesi için bir gerekçe olabilir.

Sınır dışı etme kararının iptali için başvuru, kararı veren makama veya Ankara İdare Mahkemesi’ne yapılabilmektedir. Bu süreç, yabancının hukuki yolları kullanarak karara itiraz etmesine olanak tanır. İptal başvurusu yapılırken, kararın iptal edilmesi için gerekli hukuki ve faktörel gerekçeler detaylı bir şekilde sunulmalıdır.

Bu süreç, yabancıların haklarının korunmasını amaçlar ve adil bir yargı sürecinin işlemesine yardımcı olur. Her deport kararı, bireysel durumların dikkate alınarak ve hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmelidir.

Sınır Dışı Etme Kararının Etkileri

Sınır Dışı Etme Kararının Etkileri
Sınır Dışı Etme Kararının Etkileri

geri gönderme kararının verilmesi, yabancının Türkiye’de yasal olarak kalmasına engel olur. Sınır dışı edilen yabancı, Türkiye’ye yeniden giriş yapmak için vize veya ikamet izni almak zorundadır.

deport kararı, yabancının Türkiye’de bulunan mallarına da uygulanabilir. Sınır dışı edilen yabancının Türkiye’de bulunan malları, kamu malı olarak değerlendirilerek müsadere edilebilir.

Türkiye’de deport kararının alınması, yabancı kişiler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu etkiler şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye’de Yasal Olarak Kalmanın Engellenmesi: Geri gönderme kararı alınan bir yabancı, bu karardan sonra Türkiye’de yasal olarak kalamaz. Bu durum, kişinin mevcut statüsünü geçersiz kılar ve ülkede kalmasını yasadışı hale getirir.

Türkiye’ye Yeniden Giriş İçin Vize veya İkamet İzni Gerekliliği: Sınır dışı edilen kişi, Türkiye’ye tekrar giriş yapmak istediğinde, normal prosedürleri izlemek zorundadır. Bu, vize başvurusu yapmayı veya ikamet izni almayı gerektirebilir. Ayrıca, deport kararı, kişinin gelecekteki vize veya ikamet izni başvurularını etkileyebilir.

Türkiye’de Bulunan Malların Müsadere Edilmesi: Sınır dışı edilen yabancının Türkiye’de bulunan malları, bazı durumlarda kamu malı olarak değerlendirilip müsadere edilebilir. Ancak bu durum, genellikle yalnızca ciddi suçlarla ilişkili olgularda uygulanır ve yabancının suçlu bulunduğu veya yasalara aykırı faaliyetlerde bulunduğunun kanıtlanması gerekir.

Bu etkilerin her biri, yabancının kişisel ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilir ve bu nedenle deport kararları dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve hukuka uygun olmalıdır. Geri gönderme kararları, ilgili yabancının haklarını ve Türkiye’nin ulusal hukukunu dikkate alarak alınmalıdır. Bu süreçlerin her adımında, ilgili yabancının hukuki hakları ve insan hakları standartları gözetilmelidir.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Başvuru Yolları

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Başvuru Yolları
Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Başvuru Yolları

Deport kararı, aşağıdaki yollarla iptal edilebilir:

İtiraz: geri gönderme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Bu itiraz süreci, kararın hukuka uygunluğunun ve adil bir şekilde alınıp alınmadığının değerlendirilmesini sağlar. İtiraz başvurusunda, kararın neden hukuka aykırı veya haksız olduğuna dair argümanlar ve kanıtlar sunulmalıdır.

Dava: Eğer deport kararının hukuka aykırı olduğuna inanılıyorsa, kararın verildiği tarihten itibaren 6 ay içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açılabilir. Bu süreç, daha detaylı bir hukuki inceleme ve değerlendirme imkanı sunar. Dava sürecinde, kararın iptali için daha geniş kapsamlı bir hukuki mücadele yürütülebilir.

Yargıtay Kararı: Ankara İdare Mahkemesi’nin verdiği karar temyiz edilebilir ve bu durumda Yargıtay tarafından incelenir. Yargıtay’ın kararı kesindir ve bu, sürecin son aşamasıdır. Yargıtay, daha önceki mahkeme kararlarını gözden geçirerek, hukuka uygunluk ve adil yargılanma hakları açısından son kararı verir.

Bu başvuru yolları, deport kararına tabi tutulan bireyler için hukuki koruma sağlar ve Türkiye’deki yargı sisteminin bir parçası olarak, adil bir yargılama sürecinin işlemesine olanak tanır. Bu süreçler, kişisel durumların dikkate alınarak ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmelidir.

Sınır Dışı Etme Kararının Eş Anlamlı Kelimeleri

 • Deport
 • Ülke Dışına Çıkarma
 • Ülkeden Uzaklaştırma
 • Ülkeden Kovma
 • Sınır Kapısına Gönderme

Deport kararı için kullanılan eş anlamlı ifadeler ve terimler şunlardır:

Deport: Genellikle uluslararası alanda kullanılan bir terimdir ve bir kişinin bir ülkeden zorla çıkarılmasını ifade eder.

Ülke Dışına Çıkarma: Bir kişinin, genellikle yasal olmayan durumlar ya da belirli sebepler nedeniyle bir ülkeden çıkarılmasını ifade eder.

Ülkeden Uzaklaştırma: Bir kişinin, çeşitli sebeplerle, özellikle hukuki veya güvenlik gerekçeleriyle bir ülkeden uzaklaştırılmasını tanımlar.

Ülkeden Kovma: Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin bir ülkeden zorla ve genellikle acilen çıkarılmasını belirtir.

Sınır Kapısına Gönderme: Bu terim, sınır dışı edilen kişinin ülke sınırlarına doğru yönlendirilmesini ve oradan çıkarılmasını ifade eder.

Bu terimler, genellikle göçmenlik hukuku ve uluslararası ilişkiler bağlamında kullanılır ve bir kişinin bir ülkeden zorla çıkarılmasını ifade eden genel bir kavramın farklı yönlerini yansıtır. Her biri, geri gönderme işleminin farklı yönlerine veya algılanış şekillerine vurgu yapabilir.

Sonuç

Sınır dışı etme, bir yabancının Türkiye’den çıkışının bir kamu otoritesi tarafından zorunlu olarak yaptırılmasıdır. Deort kararı, bir yaptırım önlemi olup, bir yabancının Türkiye’de bulunmasının kabul edilemez olduğu durumlarda uygulanır.

Özetlemek gerekirse, geri gönderme , Türkiye’de bir yabancının ülkeden zorunlu olarak çıkarılması işlemidir ve kamu otoriteleri tarafından uygulanır. Bu işlem, genellikle bir yabancının Türkiye’de bulunmasının yasalara aykırı veya kabul edilemez olduğu durumlarda bir yaptırım önlemi olarak kullanılır.

Bu durumlar arasında vize ihlali, yasal kalış süresinin aşılması, suç işleme, ülkenin güvenliği veya kamu düzeni için tehdit oluşturma ve uluslararası koruma başvurusunun reddedilmesinin ardından ülkede kalmaya devam etme gibi sebepler bulunabilir.

Geri gönderme kararı, İçişleri Bakanlığı tarafından verilir ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından icra edilir. Karara itiraz ve iptal başvuruları, Ankara İdare Mahkemesi’ne yapılabilir.

Deport kararının alınması, yabancının Türkiye’deki yasal statüsünü etkiler ve yeniden ülkeye giriş yapabilmek için vize veya ikamet izni alınmasını gerektirir. Bu süreç, ilgili kişinin hukuki hakları ve insan hakları standartlarına uygun bir şekilde yürütülmelidir.

Sınır Dışı Etme ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: Bir yabancının Türkiye’den sınır dışı edilmesi için hangi şartlar gerekir?

Cevap: Bir yabancının Türkiye’den sınır dışı edilmesi için, aşağıdaki şartlardan en az birinin bulunması gerekir:

 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal etmesi
 • Türkiye’de yasal kalış süresini aşması
 • İkamet izninin iptal edilmesine neden olan bir suç veya kabahat işlemesi
 • Türkiye’nin güvenliği veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturması
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedildikten sonra Türkiye’de kalmaya devam etmesi

Soru 2: Geri gönderme kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilebilir?

Cevap: Sınır dışı etme kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.

Soru 3: Deport kararının iptali için hangi başvuru yolları vardır?

Cevap: Sınır dışı etme kararının iptali için aşağıdaki başvuru yolları vardır:

 • İtiraz: Geri gönderme kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.
 • Dava: Deport kararının hukuka aykırı olması halinde, kararın verildiği tarihten itibaren 6 ay içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açılabilir.
 • Yargıtay Kararı: Ankara İdare Mahkemesi’nin kararının temyiz edilmesi halinde, Yargıtay tarafından incelenir. Yargıtay kararı, kesindir.

Soru 4: Sınır dışı etme kararının ertelenmesi için hangi şartlar gerekir?

Cevap: Deport kararının ertelenmesi için aşağıdaki şartlardan en az birinin bulunması gerekir:

 • Yabancının sağlık durumu
 • Yabancının hamileliği veya doğum yapması
 • Yabancının küçük çocuğu olması
 • Yabancının öğrenim görmesi veya mesleki eğitim alması
 • Yabancının aile birliğine saygı gösterilmesi

Soru 5: Sınır dışı etme kararının ertelenmesi talebi ne kadar sürede sonuçlanır?

Cevap: Deport kararının ertelenmesi talebi, ilgili makama yapıldıktan sonra 48 saat içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Soru 6: Sınır dışı etme kararının iptali halinde, yabancının Türkiye’ye yeniden giriş yapabilmesi için neler yapması gerekir?

Cevap: Deport kararının iptali halinde, yabancının Türkiye’ye yeniden giriş yapabilmesi için vize veya ikamet izni alması gerekir.

Soru 7: Sınır dışı edilen yabancının Türkiye’de bulunan mallarına ne olur?

Cevap: Sınır dışı edilen yabancının Türkiye’de bulunan mallarına, aşağıdaki hallerde müsadere edilebilir:

 • Geri gönderme kararının hukuka aykırı olması halinde
 • Sınır Dışı kararının temelinde bulunan şartların ortadan kalkması halinde
 • Deport kararının uygulanmasının hakkaniyete aykırı olması halinde

Soru 8: Sınır dışı etme kararının hukuka aykırı olması halinde, yabancının hangi hakları ihlal edilmiş olur?

Cevap: Deport kararının hukuka aykırı olması halinde, yabancının aşağıdaki hakları ihlal edilmiş olur:

 • Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • Seyahat özgürlüğü hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Adalet hakkı

Soru 9: Sınır dışı etme kararının uygulanmasının hakkaniyete aykırı olması halinde, yabancının hangi hakları ihlal edilmiş olur?

Cevap: Geri gönderme kararının uygulanmasının hakkaniyete aykırı olması halinde, yabancının aşağıdaki hakları ihlal edilmiş olur:

 • Adil yargılanma hakkı
 • İnsan onuru hakkı
 • Aile birliği hakkı

Soru 10: Sınır dışı etme kararının iptali için hangi hukuki gerekçeler ileri sürülebilir?

Cevap: Deport kararının iptali için ileri sürülebilecek hukuki gerekçeler, aşağıdaki gibidir:

 • deport kararının hukuka aykırı olması
 • geri gönderme kararının temelinde bulunan şartların ortadan kalkması
 • Sınır dışı kararının uygulanmasının hakkaniyete aykırı olması

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu