Makalelerimiz

Sigorta Himayesi Nedir

Sigorta Himayesi Nedir

Sigortacının sigortalıya, zararın gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir.

Sigorta poliçesini kim düzenler?

İlgili Makaleler

Sigorta poliçesisigorta şirketleri tarafından ya da yetkili acenteler tarafından düzenlenmeli ve imzalanmalıdır.

Sigorta sözleşmesinde tarafların sorumlulukları nelerdir?

  • Beyan Yükümlülüğü,
  • Prim Ödeme Yükümlülüğü,
  • Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü,
  • Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü,
  • Sigorta Poliçesi Düzenlemek,
  • Verilen Teminatları Belirtmek,
  • Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek,
  • Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü,

Sigorta himayesi ne zaman başlar?

Sigorta koruması veya sigortacının sorumluluğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği kural olarak, primin veya ilk taksidinin ödenmesiyle başlar.

Yani sigorta sözleşmesinin etkisi kural olarak ileriye yöneliktir. Kural böyle olmak birlikte, sigorta sözleşmesinin tarafları bunun aksini kararlaştırabilirler.

Sigorta ettiren ve sigortalı hangi hallerde ayrı kişiler olabilir?

Bazı sigorta sözleşmelerinde sigorta ettirensigortalı ve lehdar (sigortadan yararlanan kişi) aynı kişi olmakta, bazı sigorta sözleşmelerinde ise sigortacının karşısında taraf olarak üç ayrı kişi bulunabilmektedir.

Diğer bir deyişle sigorta ettirensigortalı ve lehdar ayrı ayrı kişiler olabilmektedir

Müşterek sigorta nedir ne demek?

Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır.

 Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortalının üzerinde tutmasıdır.

Sigorta tazminatı ne zaman muaccel olur?

(2) Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde 1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur.

Can sigortaları için bu süre on beş gündür.

Sigorta himayesi nedir?

Geçici sigorta himayesisigorta şirketinin müşterilerine, sigorta sözleşmesiyle ilgili talepte bulunulmasıyla birlikte hemen sigorta himayesi sağlanması ihtiyacından hasıl olmuş bir kurumdur.

Geçici sigorta himayesiyle sigorta ettirene bu himaye, talebin incelenmesi esnasındaki sigortadan mahrum süre için sağlanır.

Sigorta Teminatı

Sigorta ettiren ne demektir?

DASK sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, tapuda ismi olan kişi ya da kişilerdir.

Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir.

Sigorta rücu hakkı nedir?

Kökeni Arapça olan rücu kelimesi, Türk Dili Kurumu’na göre “sözünü geri alma, cayma, tersinme” anlamına geliyor.

Özellikle sigorta hukukunda karşılaştığımız bu kavram, sigorta şirketlerine, tazminat ödedikleri oranda hukuken sigortalının yerine geçerek kusurlu üçüncü şahıslara rücu etme hakkı kazanmasıdır

Tecditname ne demek?

Sigorta poliçeleri yıllık olarak düzenlenmektedir. Sigortalı yıllık poliçenin bitim tarihinde aynı şirket nezdinde yeni poliçesini yaptırdığında, tecditname yani yenileme poliçesi ismini alır. Prim ve teminatlar doğrultusunda sigortalı istediği sigorta şirketini seçmekte özgürdür.

Muallak tutarı nedir?

Muallak hasar karşılığı, bir sigorta şirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemiş hasarlarına karşılık ayırdığı teknik karşılık.

Böylece, henüz ödenmek için bekleyen hasarlar sayesinde sigorta şirketinin kârının olduğundan daha yüksek görünmesi önlenmiş olur.

Müşterek sigorta nedir ne demek?

Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır.

Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortalının üzerinde tutmasıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu