Miras Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi Davası: Mülk Anlaşmazlıkları Çözümü

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası, Türkiye’de ortak mülkiyet altında bulunan gayrimenkul veya taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet haklarının bölünmesi veya sonlandırılması amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, genellikle miras yoluyla ortak mülkiyete konu olan mallar, ortak yatırımlar veya herhangi bir sebeple birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu durumlar için geçerlidir. Mülk anlaşmazlıkları yaşandığında, tarafların bir araya gelerek mülkü paylaşma konusunda anlaşamamaları halinde, ortaklığın giderilmesi için mahkemeye başvurulur. Bu süreç, mülkün adil bir şekilde taksim edilmesini veya gerektiğinde satışının yapılmasını ve elde edilen gelirin ortaklar arasında paylaştırılmasını amaçlar.

Türkiye’de Ortaklığın Giderilmesi Davasının Hukuki Temelleri

Ortaklığın Giderilmesi Davası
Ortaklığın Giderilmesi Davası

Türkiye’de Ortaklığın Giderilmesi Davası, Medeni Kanun çerçevesinde düzenlenmiş bir hukuki işlemdir. Bu süreç, özellikle mülkiyet hakkı ve ortak mülkiyete dair yasal düzenlemelere dayanır. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri, ortak mülkiyetin nasıl kurulabileceği, ortakların hak ve yükümlülükleri, ve ortaklığın giderilmesi süreçlerini detaylı bir şekilde düzenler.

Ortaklığın giderilmesi, esas olarak, her bir ortağın mülk üzerindeki haklarını bireysel olarak kullanma imkanını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu, ortakların mülkiyetten kendi paylarına düşen kısmı istemeleri veya mülkün tamamının satılarak gelirin paylaşılması şeklinde olabilir. Medeni Kanun, ortaklığın giderilmesini talep etme hakkını tüm ortaklara tanır ve bu süreçte mahkemenin rolü, taraflar arasında adil bir çözüm sağlamaktır.

Medeni Kanun’un ortaklığın giderilmesine ilişkin hükümleri, mülkün değerlendirilmesi, satışa çıkarılması ve elde edilen gelirin paylaşımı gibi konuları içerir. Kanun, ayrıca, eğer mülkün bölünmesi mümkünse, fiziksel olarak bölünmesine; eğer bu mümkün değilse, mülkün satılması ve gelirin paylaşılmasına olanak tanır. Bu süreçte, mahkeme, mülkün değerinin belirlenmesi için bir bilirkişi atanmasını da isteyebilir.

Yasal düzenlemeler, bu dava türünde, özellikle mülkün değerinin adil bir şekilde belirlenmesi, satış süreçlerinin şeffaf bir biçimde yürütülmesi ve tüm ortakların haklarının korunması açısından önemli bir rol oynar. Bu sürecin amacı, ortak mülkiyete konu olan mülk üzerindeki anlaşmazlıkları çözmek ve tarafların haklarını adil bir şekilde korumaktır.

Davanın Açılma Nedenleri

Miras Paylaşımı ve Miras Hukuku
Miras Paylaşımı ve Miras Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi Davası, çeşitli anlaşmazlık türlerinden kaynaklanabilir. Bu anlaşmazlıklar genellikle bölünemez mülk sahipliği veya miras kavgaları ile ilgilidir. Ortak mülkiyet durumlarında, mülk üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması, özellikle mülkün kullanımı, yönetimi veya gelirinin paylaşılması konularında fikir birliğine varılamaması durumunda ortaya çıkar.

 1. Anlaşmazlık: Ortaklar arasında mülkün kullanımı, bakımı, geliştirilmesi veya gelirinin nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu tür anlaşmazlıklar, ortakların birbirleriyle iş birliği yapma konusunda isteksiz olmaları durumunda dava açılmasına neden olabilir.
 2. Bölünemez Mülk: Bazı gayrimenkuller veya arsalar fiziksel olarak bölünemeyecek yapıdadır. Bu tür mülklerde, her bir ortağın mülkten adil bir pay alması veya mülkün kullanımının adil bir şekilde düzenlenmesi zor olabilir. Bölünemez mülklerde, ortakların haklarını tatmin edici bir şekilde çözümlemek için genellikle mülkün satılması ve gelirin paylaşılması gerekebilir.
 3. Miras Kavgaları: Miras yoluyla kazanılan ortak mülkiyetler sıkça ortaklığın giderilmesi davalarına konu olur. Miras bırakanın ardında birden fazla varis bırakması ve bu varislerin mülk üzerinde farklı planlara veya ihtiyaçlara sahip olmaları, anlaşmazlıklara yol açabilir. Mirasçılar arasında mülkün nasıl paylaşılacağı veya yönetileceği konusunda uzlaşma sağlanamazsa, ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Bu nedenler, ortak mülkiyetin sürdürülebilirliği ve ortaklar arasında adil bir çözüm bulunması açısından önemlidir. Ortaklığın giderilmesi davası, bu tür zorlukların üstesinden gelmek ve her bir ortağın haklarını korumak için hukuki bir yol sunar.

Dava Sürecinde İzlenen Adımlar

Gayrimenkul Değerleme
Gayrimenkul Değerleme

Ortaklığın Giderilmesi Davası sürecinde izlenen adımlar, dava dilekçesinin hazırlanmasından kararın verilmesine kadar bir dizi aşamayı içerir. Bu süreçte, dava dilekçesi, mahkeme süreci ve delil sunma gibi kritik adımlar bulunmaktadır.

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Sunulması:
  • Davacı, avukatı aracılığıyla, davanın açılmasına neden olan durumları, taleplerini ve ortak mülkiyetin giderilmesi için yasal dayanakları içeren bir dava dilekçesi hazırlar.
  • Dilekçede, mülkün tanımı, ortakların isimleri, mülk üzerindeki payları ve davacının talepleri detaylı bir şekilde belirtilir.
  • Hazırlanan dava dilekçesi, yetkili mahkemeye sunulur.
 2. Mahkeme Süreci:
  • Mahkeme, dava dilekçesini inceledikten sonra, dava sürecini başlatır ve taraflara davanın açıldığını bildirir.
  • Mahkeme, duruşma tarihlerini belirler ve tarafları mahkemeye çağırır.
  • Süreç içinde, mahkeme tarafların iddialarını, savunmalarını ve sundukları delilleri değerlendirir.
  • Gerekli görülmesi halinde, mahkeme bir bilirkişi atayarak mülkün değerlendirilmesini ve rapor hazırlanmasını talep edebilir.
 3. Delil Sunma:
  • Davanın her iki tarafı da, iddia ve savunmalarını desteklemek için deliller sunar.
  • Bu deliller, mülkün değeri, mülk üzerindeki hak iddiaları, mülkün kullanımıyla ilgili anlaşmazlıklar ve tarafların mülk üzerindeki paylarına dair kanıtlar olabilir.
  • Taraflar, tanık ifadeleri, mülk değerleme raporları, tapu kayıtları ve varsa önceki anlaşmazlıklara ilişkin belgeleri delil olarak sunabilirler.
 4. Kararın Verilmesi:
  • Mahkeme, dava sürecinde elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendirir.
  • Mahkeme, ortaklığın giderilmesi için en adil yöntemin ne olduğuna karar verir. Bu, mülkün satılması ve gelirin paylaştırılması ya da mülkün bölünerek ortaklara dağıtılması şeklinde olabilir.
  • Karar, taraflara tebliğ edilir ve kararın uygulanması için gerekli işlemler başlatılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası süreci, mahkemenin tarafların sunduğu delilleri ve iddiaları adil bir şekilde değerlendirerek mülk üzerindeki anlaşmazlığı çözüme kavuşturmasını amaçlar. Bu süreç, genellikle karmaşık ve zaman alıcı olabilir, ancak tarafların haklarının korunmasında önemli bir rol oynar.

Davada Uzman Görüşünün Önemi

Ortaklığın Giderilmesi Davası sürecinde uzman görüşü, çoğu zaman, davanın adil ve doğru bir şekilde çözümlenmesinde kritik bir role sahiptir. Bu süreçte, değerleme raporu, gayrimenkul uzmanı ve mülk değerlendirmesi gibi unsurlar ön plana çıkar.

 1. Değerleme Raporunun Önemi:
  • Bir değerleme raporu, mülkün piyasa değerini objektif bir şekilde belirlemek için hazırlanır. Bu rapor, mahkemenin mülkün değerini adil bir şekilde tespit etmesine ve mülkün nasıl paylaştırılacağına veya satışından elde edilecek gelirin nasıl bölüştürüleceğine karar vermesine yardımcı olur.
  • Rapor, mülkün konumu, büyüklüğü, nitelikleri ve piyasadaki benzer mülklerin değerleri gibi faktörlere dayanarak hazırlanır.
 2. Gayrimenkul Uzmanının Rolü:
  • Bir gayrimenkul uzmanı, mülkün değerini belirleme, mülkün kullanım potansiyellerini değerlendirme ve mülkün satışı veya bölünmesiyle ilgili önerilerde bulunma konusunda mahkemeye yardımcı olur.
  • Uzman, mülkün değerlendirilmesi sürecinde objektif bir bakış açısı sunar ve tarafların iddialarını destekleyecek veya çürütecek bilgiler sağlar.
 3. Mülk Değerlendirmesinin Dava Üzerindeki Etkisi:
  • Mülk değerlendirmesi, mülkün adil bir piyasa değerinin belirlenmesi ve taraflar arasında adil bir paylaşımın yapılabilmesi için temel bir adımdır.
  • Değerlendirme sonuçları, mahkemenin kararını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, mülkün değerinin düşük veya yüksek tespit edilmesi, paylaşım oranlarının veya satıştan elde edilecek gelirin dağılımını doğrudan etkiler.

Davada uzman görüşünün önemi, adil bir çözümün sağlanması ve tüm tarafların haklarının korunmasında yadsınamaz bir faktördür. Uzmanlar tarafından hazırlanan değerleme raporları ve sunulan bilgiler, mahkemenin mülk üzerindeki adil bir karar vermesini sağlar. Bu nedenle, ortaklığın giderilmesi davalarında doğru ve güvenilir uzmanların seçilmesi ve raporların titizlikle hazırlanması büyük önem taşır.

Ortaklığın Giderilmesi Kararları ve Çeşitleri

Ortaklığın Giderilmesi Davası sonucunda mahkeme, ortak mülkiyetin çözülmesi için çeşitli kararlar verebilir. Bu kararlar, satış yoluyla giderme, paylaştırma ve doğrudan mahkeme kararı ile mülkiyetin nasıl dağıtılacağına dair yönlendirmeler içerebilir. Her bir yöntem, mülkiyetin özelliklerine ve ortakların durumuna bağlı olarak farklı avantajlar ve dezavantajlar sunar.

 1. Satış Yoluyla Giderme:
  • Bu yöntem, ortak mülkiyetin piyasa değerinden satılmasını ve elde edilen gelirin ortaklar arasında paylaşılmasını içerir. Satış genellikle açık artırma yoluyla veya mahkemenin belirlediği bir yöntemle gerçekleştirilir.
  • Satış yoluyla giderme, özellikle mülkün bölünemeyecek nitelikte olduğu durumlarda tercih edilir. Bu yöntem, tüm ortakların mülkten adil bir pay almasını sağlamayı amaçlar.
  • Satış süreci ve gelirin dağıtımı mahkeme tarafından denetlenir, bu da işlemin şeffaflığını ve adil bir şekilde gerçekleşmesini garanti eder.
 2. Paylaştırma:
  • Mülkün fiziksel olarak bölünebilir olduğu durumlarda, mahkeme mülkü ortaklar arasında bölüştürebilir. Bu, her bir ortağa mülkün bir kısmının mülkiyetini vererek ortaklığı giderir.
  • Paylaştırma, özellikle ortakların mülkü bölüşmek istedikleri ve her bir parçanın bağımsız bir değere sahip olduğu durumlarda uygundur.
  • Mahkeme, mülkün adil bir şekilde bölüştürülmesini sağlamak için bir değerleme raporu ve uzman görüşüne dayanarak karar verir.
 3. Mahkeme Kararı:
  • Mahkeme, durumun özelliğine göre özel bir çözüm belirleyebilir. Bu, bazı ortakların diğerlerinden pay alması, mülkün belli bir ortağa devredilmesi veya özel bir yönetim planının oluşturulması gibi çeşitli şekillerde olabilir.
  • Mahkeme kararı, taraflar arasındaki özel durumları ve talepleri dikkate alarak özelleştirilmiş bir çözüm sunar. Bu karar, genellikle tarafların uzlaşmaya varması durumunda veya mülkün özgün nitelikleri göz önünde bulundurularak verilir.

Her bir karar türü, ortaklığın giderilmesi sürecinin adil ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlar. Mahkeme, mülkün değeri, ortakların talepleri ve mülkün özellikleri gibi faktörleri dikkate alarak, taraflar için en uygun çözümü belirler. Bu kararlar, tüm ortakların haklarının korunmasını sağlamak ve ortak mülkiyet üzerindeki anlaşmazlıkları sona erdirmek için kritik öneme sahiptir.

Kararın Uygulanması ve Sonrası

Ortaklığın Giderilmesi Davası sonucunda alınan kararın uygulanması ve sonrası, icra işlemleri, mülk devri ve kararın icrası gibi çeşitli adımları içerir. Bu süreç, mahkeme kararının pratikte uygulanmasını ve tarafların haklarının etkili bir şekilde korunmasını sağlamak için önemlidir.

 1. İcra İşlemleri:
  • Mahkeme kararının alınmasının ardından, kararın uygulanması için icra dairesine başvurulur. Bu, özellikle kararın, mülkün satışı veya paylaştırılması gibi finansal işlemleri içermesi durumunda gerekli bir adımdır.
  • İcra işlemleri, mahkeme kararının maddi olarak yerine getirilmesini sağlar. Örneğin, mülkün satılması ve elde edilen gelirin taraflar arasında paylaştırılması bu süreçte gerçekleşir.
 2. Mülk Devri:
  • Mülkün paylaştırılması veya belirli bir ortağa devredilmesi kararı alınmışsa, mülkün resmi olarak yeni sahiplerine devri gereklidir. Bu, tapu dairelerinde yapılacak resmi işlemlerle gerçekleştirilir.
  • Mülk devri sürecinde, tapu siciline kayıtlı mülk bilgilerinin güncellenmesi ve yeni mülk sahibi veya sahiplerinin resmi olarak tescil edilmesi sağlanır.
 3. Kararın İcrası:
  • Kararın icrası aşaması, mahkeme kararının tüm yönleriyle uygulanmasını içerir. Bu süreç, tarafların mahkeme kararına uygun hareket etmelerini ve kararın gerektirdiği işlemlerin tamamlanmasını gerektirir.
  • Kararın icrası sırasında, taraflar arasında ortaya çıkabilecek yeni anlaşmazlıkların çözümü için de hukuki mekanizmalar devreye girer. Eğer taraflardan biri mahkeme kararını uygulamaktan kaçınırsa, karşı tarafın haklarını korumak için ilave yasal işlemler başlatılabilir.

Mahkeme kararının uygulanması süreci, ortaklığın giderilmesi davasının sonlandırılması ve tarafların haklarının pratikte korunması açısından son derece önemlidir. Bu süreç, genellikle yasal ve idari işlemlerin karmaşık bir kombinasyonunu içerir. Kararın etkili bir şekilde uygulanması, tarafların mülk üzerindeki haklarının adil bir şekilde çözümlenmesini ve mülk anlaşmazlıklarının sona erdirilmesini sağlar.

Dava Masrafları ve Avukatlık Ücretleri

Ortaklığın Giderilmesi Davasında yargılama giderleri, avukatlık masrafları ve dava harçları, dava sürecinin mali yönlerini oluşturan önemli kalemlerdir. Bu maliyetler, davanın karmaşıklığına, süresine ve gerektirdiği işlemlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 1. Yargılama Giderleri:
  • Yargılama giderleri, dava sürecinde mahkemenin işleyişi ve dava işlemleri için yapılan masrafları kapsar. Bu giderler arasında, bilirkişi ücretleri, tebligat masrafları ve gerektiğinde mahkeme tarafından talep edilen diğer masraflar bulunur.
  • Bu giderler, genellikle dava sonunda kararla birlikte taraflara yükletilir. Mahkeme, yargılama giderlerinin nasıl paylaştırılacağına dair bir karar verir, bu genellikle davanın sonucuna göre belirlenir.
 2. Avukatlık Masrafları:
  • Avukatlık masrafları, davacı ve davalının avukatlarına ödenen ücretlerdir. Bu masraflar, avukatın tecrübesine, davanın karmaşıklığına ve avukatlık ücret tarifelerine göre değişkenlik gösterir.
  • Avukatlar genellikle dava başlamadan önce müvekkilleriyle bir ücret anlaşması yaparlar. Bu anlaşma, sabit bir ücret, saatlik ücret ya da dava sonucuna bağlı olarak değişen bir ücret yapısını içerebilir.
 3. Dava Harçları:
  • Dava harçları, davanın mahkemede işleme konulabilmesi için ödenmesi gereken devlet tarifeleridir. Bu harçlar, davanın türüne ve iddia edilen mülkün değerine göre belirlenir.
  • Dava harçları, dava açılırken ve bazı durumlarda dava sürecinde ek işlemler için ödenir. Bu harçlar, mahkemenin işleme koyma, karar verme ve belge düzenleme gibi hizmetlerinin karşılığıdır.

Dava Masrafları ve Avukatlık Ücretlerinin Ödemesi:

 • Genel olarak, dava masrafları ve avukatlık ücretleri, dava sonucunda mahkeme kararıyla karşı tarafa yükletilebilir. Ancak, bu durum mahkemenin takdirine ve davanın sonucuna bağlıdır.
 • Tarafların mali durumları ve davanın özellikleri, mahkemenin masrafların nasıl bölüştürüleceğine karar verirken dikkate aldığı faktörler arasındadır.
 • Davanın başında ve süreci boyunca bu mali yükümlülükler hakkında açık bir anlayışa sahip olmak, sürpriz mali yüklerden kaçınmak için önemlidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası sürecinde, maliyetlerin yönetimi ve bu masraflara ilişkin planlamalar, davanın etkili bir şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. Tarafların, potansiyel mali yükümlülükler hakkında avukatlarıyla açık bir iletişim içinde olmaları ve dava stratejilerini bu maliyetler doğrultusunda şekillendirmeleri önerilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

  Ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin ortak mülkiyetine sahip olduğu bir mülkün paylaşılmasını veya satılmasını talep etmek için açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, dava süreci ve mülk paylaşımı ile ilgili adımları kapsar.

 2. Dava Süreci Ne Kadar Sürer?

  Dava süresi, davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne ve tarafların anlaşmaya varıp varamamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

 3. Mülk Satılarak Paylaştırılabilir mi?

  Evet, mahkeme mülkün satılmasına ve elde edilen gelirin ortaklar arasında adil bir şekilde paylaştırılmasına karar verebilir. Bu genellikle, mülkün fiziksel olarak bölünemeyeceği durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

 4. Dava Masraflarını Kim Öder?

  Genellikle, dava masrafları ve avukatlık ücretleri dava sonucunda kaybeden tarafa yükletilir. Ancak, mahkeme masrafların nasıl paylaştırılacağına dair nihai kararı verecektir.

 5. Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

  Ortak mülkiyete sahip olan herhangi bir ortak, diğer ortakların rızası olmaksızın dava açma hakkına sahiptir. Bu, ortaklardan birinin mülkün paylaşılması veya satılması konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda kullanılabilir.

 6. Mülk Değerinin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

  Mülk değerinin belirlenmesi genellikle, mahkeme tarafından atanan bağımsız bir değerleme uzmanı veya bilirkişi tarafından yapılır. Bu değerlendirme, mülkün adil bir piyasa değerinin tespit edilmesini sağlar.

 7. Ortaklar Anlaşmazlığı Kendi Aralarında Çözebilirler mi?

  Evet, ortaklar mahkemeye gitmeden önce herhangi bir zaman anlaşmaya varabilirler. Bu tür bir anlaşma genellikle daha az maliyetli ve daha hızlıdır. Anlaşma, mahkeme tarafından onaylanarak resmi hale getirilebilir.

 8. Dava Sonrasında Mülk Nasıl Paylaştırılır?

  Dava sonucunda, mahkeme mülkün satılmasına, ortaklara bölünerek verilmesine veya özel bir paylaşım düzenlemesine karar verebilir. Karar, mülkün özelliklerine ve ortakların taleplerine bağlı olarak şekillendirilir.

 9. Mülk Satışından Elde Edilen Gelir Nasıl Paylaştırılır?

  Satıştan elde edilen gelir, genellikle ortakların mülkteki paylarına orantılı olarak paylaştırılır. Mahkeme, satış gelirinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak bir karar verir.

 10. Dava Açmadan Önce Ne Yapmalıyım?

  Dava açmadan önce, bir avukatla görüşmek ve mülkiyetinizi, ortaklık durumunuzu ve potansiyel çözüm yollarınızı değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, ortaklarınızla anlaşmaya varma olasılığını da göz önünde bulundurmalısınız.

A

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu