Makalelerimiz

Mavi Kart 2023

Mavi Kart 2023

Doğum yoluyla Türk vatandaşı olan fakat daha sonra çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere ve birlikte işlem gören çocuklarına, talep etmeleri durumunda yurt dışında dış temsilciliklerimiz, yurt içinde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince Mavi Kart düzenlenir.

Mavi kart sahipleri, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin herhangi bir tehlike oluşturmadıkları takdirde Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.

Ancak mavi kart sahibi olan kişilerin askerlik yükümlülüğü olmadığı gibi seçme ve seçilme / kamu görevlerine girme ve araç ya da ev eşyası ithal etme hakları bulunmamaktadır.

Söz konusu kişilerin sosyal güvenlikle ilgili kazanılmış hakları varsa saklanmakta ve kanunlardaki hükümlere bağlı olarak kullanılabilmektedir.

Bu kişilerin Türkiye’deki seyahat, çalışma, oturum, yatırım, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ve ticari faaliyet ile ilgili konuları, ilgili kurum ve kuruluşlarca Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart 2023

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet eden yabancılar,

Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve en az üç yıldan beri evliliği devam eden yabancılar,

Millî güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartıyla;

Türkiye’ye sanayi tesisi temin edilmesini sağlayan ya da ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, bilimsel, teknolojik, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği ile ilgili kanı uyandıran ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca oturum izni alanlar ve Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı çocukları,

Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar,

Göçmen olarak kabul edilen yabancılar,

Millî güvenlik bakımından tehlike oluşturacak bir durumu olmaması şartıyla Türkiye’de ikamet ettiği süreye bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecekler;

Çıkma izni alarak vatandaşlık hakkını kaybedenler ile vatandaşlıktan ıskat edilmiş kişiler

Anne ya da babaları nedeniyle vatandaşlığı kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme haklarını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler,

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni için bir tehlike oluşturmuyorsa, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Soy bağından ya da doğum yerinden dolayı;

Türkiye içinde ya da dışında olduğu fark etmeksizin Türk vatandaşı anne – babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anadan doğan çocuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları Nelerdir?

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, kanun kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığı kazanabilir:

-En az 2 Milyon ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
-En az 1 Milyon ABD Doları tutarında taşınmaz satın alarak tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
-En az 100 kişilik istihdam oluşturan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu durumu tespit edilen yabancılar,
-En az 3 Milyon ABD Doları tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatıran ve 3 yıl boyunca tutma şartı koyan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancılar,
-En az 3 Milyon ABD Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarından satın alan ve üç yıl tutmak şartı koyan, Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar,
-En az 1,5 Milyon ABD Doları tutarında girişim sermayesi yatırım fonu ya da gayrimenkul yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancılar,

 

Vatandaşlığımızı kazanılması için yurt içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine ve istisnai olarak İçişleri Bakanlığına, yurt dışında ise temsilciliklerimize müracaat edilmelidir. Bizzat veya özel vekaletname ile bu işlemler başlatılır.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

VATANDAŞLIĞA MÜRACAATTA İŞLEM SAFAHATLARI NELERDİR?

-Dosya açılması ( form dilekçe düzenlenmesi)
-İstenen evrakların incelenmesi ve varsa eksikliklerin tamamlanması ( sağlık raporu, ikamet süre yazısı, adli sicil kaydı, pasaport fotokopisi, doğum belgesi, fotoğraf, geçim belgesi, yabancının ülkesinden getirdiği belgeler, harç makbuzu vb. gibi)
-Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tahkikata ilişkin rapor ve parmak izlerinin alınması,
-Vatandaşlık inceleme komisyon toplantısına bizatihi iştirak,( eş dolayısıyla müracaatlarda eşlerin ikisi de katılmaktadır)
-Toplantı neticesi dosyanın tamamlanması ve komisyonun görüşüyle birlikte Nüfus vatandaşlık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
-Kararın gelmesi ve yabancıya tebliği.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA USULLERİ YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde Bakanlığımızın kararı ile Türkiye uyruklu vatandaşlığımızı kazanabilir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olursanız, eşinizin vatandaşlık durumunda herhangi bir değişiklik olmaz.

Ebeveynlerinden birinin vatandaşlığı kazandığı tarihte velayet hakkına sahip olduğu çocukları diğer eşin de muvafakat etmesiyle Türk vatandaşlığını kazanır.

Diğer ebeveynin muvafakat etmemesi halinde ebeveynlerde birinin yerleşim yerindeki hakim kararına göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ebeveynlerin çocukları da vatandaşlığı kazanmış olur.

Ebeveynlerin kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasına dair madde hükümleri uygulanır.

Aranan şartları taşımak Türk vatandaşlığının kazanılması için kişilere mutlak bir hak sağlamamaktadır.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

TÜRK VATANDAŞLIĞININ GENEL OLARAK KAZANILMASI

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı kişiler, aşağıdaki şartları taşıdıkları takdirde bakanlık kararı ile vatandaşlık sahibi olabilirler.

a) Başvuracak kişi vatandaşı olduğu ülkenin kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır,

b) Başvuracak kişi başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmelidir. Vatandaşlığımızı kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler ikamet süreleri içinde değerlendirilir.

Türk vatandaşlığı almak için talepte buluna bir yabancı başvuru için aranan oturum süresi içinde toplam 6 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir veya ikametinde kesinti yapabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler/kesinti yapılan süreler ikamet süreleri içinde değerlendirilir. Ayrıca ikamet izninin veriliş amacı da önemlidir. Ülkemizde turizm amaçlı kalan yabancılar ile öğrenim amaçlı kalan yabancıların vatandaşlık talepleri alınmamaktadır. Bu kriterler Nüfus vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiği için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden takip edilmelidir)

c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmelidir. (Türkiye’de ev almak, yatırım yapmak, iş kurmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma izni ile bir iş yerinde çalışmak ya da Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak gibi)

ç) Genel sağlık bakımından tehlike oluşturacak bir hastalığı bulunmamalıdır,

d) İyi ahlak sahibi olmalıdır (Toplum içinde davranışları ile çevresine güven vermeli, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamalıdır),

e) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmeli,

f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmalıdır,

g) Millî güvenlik ve kamu düzenini tehlikeye sokabilecek bir hali bulunmamalıdır.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Millî güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehlike oluşturmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a) Türkiye’ye sanayi tesisi temin edilmesini sağlayan ya da ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, bilimsel, teknolojik, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar,

b) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca oturum izni alanlar ve Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı çocukları,

c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar,

d) Göçmen olarak kabul edilen yabancılar (Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca göçmen olarak kabul edilen yabancılardır)

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir. İstisnai vatandaşlığa başvurma ve buna istinaden Türk vatandaşlığını kazanma işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞI OLMAK

Bir Türk vatandaşı ile evlenen bir yabancı, doğrudan Türk vatandaşı olamaz. Bunun için en az 3 yıl boyunca bir Türk vatandaşı ile evli olmalı ve evliliği devam ediyor olmalıdır. Bu şartları taşıyan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde yaşama şartı,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama şartı,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni için tehlike oluşturabilecek bir durumunun olmaması şartı aranmaktadır.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölmesi durumu mevcutsa aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLAT EDİNİLME YOLUYLA KAZANILMASI

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinile ergi olmayan kişi, kamu düzeni ve milli güvenlik için herhangi bir tehlike oluşturacak durumu bulunmamak kaydıyla, evlat edinilme kararı tarihi itibari ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Mavi Kart

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan KKTC vatandaşları, bu isteklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanırlar.

KKTC vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında yetkili makam kararı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması için istenen şartlar aranır.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mavi Kart

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu