Makalelerimiz

Kişisel Verilerin Korunması Avukatı

Kişisel Verilerin Korunması Avukatı

Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu doğrultuda, bir bilginin kişisel bilgi olarak kabul edilebilmesi için verinin gerçek bir kişiye ilişkin olması ve kişiyi belirli kılması gerekmektedir.

KVKK NEDİR?

İlgili Makaleler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel hayatın gizliliğini esas alarak kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasına ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Verilerin Korunması Avukatı

KVKK AMACI NEDİR?

Günümüzde iletişim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ve hızlı dijitalleşme neticesinde hassas verilerin kolay erişilebilir ve kötü niyetli kullanıma açık hale gelmesi sebebiyle KVKK ile kişisel verilerin, belirli standartlar çerçevesinde işlenmesi ve koruma altına alınması, kuralsız ve sınırsız bir biçimde yetkisiz kişilerce amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

AÇIK RIZA NEDİR?

Açık rıza, belirli bir konuda yapılan bilgilendirme neticesinde; kişinin yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradesiyle ve sadece söz konusu işlemle sınırlı kalmak kaydıyla onay açıklamasında bulunmasıdır. KVKK kapsamında açık rıza metni; kişinin yeterli bilgi sahibi olarak ve özgür iradesiyle işlenmesine izin verdiği kişisel verinin kapsamını, aktarılmasını ve gerçekleştirilme biçimini belirlediği, kişisel verilerinin işlenmesine izin ve onay verdiği yazılı metindir.

AYDINLATMA METNİ NEDİR?

Veri sahibi gerçek kişinin, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yeterince bilgilendirildiğini ve bu doğrultuda veri sorumlusunun, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispat eder nitelikte açık, anlaşılabilir ve terminolojiden uzak sade bir dil ile hazırlanan metindir.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesini ve işleme amacını, işlenecek kişisel veri türlerini, işlenen kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağını, kimlerin kişisel verilerinin işleneceğini, kişisel verilerin paylaşımını ve paylaşılacak kişileri, kişisel verilerin saklama süresini, ilgili kişilerin erişim hakkı ve diğer haklarının uygulanmasına ilişkin hususları belirleyen kişidir.

KVKK’nın 12. maddesi kapsamında veri sorumlusunun yükümlülükleri;

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almak zorundadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME USULÜ NEDİR?

Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerek ancak,

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  •  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  •  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
    muhafaza edilme.

şartı ile işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Avukatı

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Halinde kişisel veriler kişinin rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Avukatı

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu