Makalelerimiz

İzale-i Şuyu Davasında Hissedarın Alış Önceliği

İzale-i Şuyu Davasında Hissedarın Alış Önceliği

İzale-i Şuyu Davasında Hissedarın Alış Önceliği, Türk hukukunda, birden fazla kişiye ait ortak mülkiyetteki taşınmazın satılması durumunda, bu taşınmaza sahip olan diğer ortaklara öncelikli satın alma hakkı tanıyan bir ilkedir. Yani, bir taşınmaz ortaklar arasında paylaşılamıyor ve satılması gerekiyorsa, bu taşınmazın öncelikle diğer ortaklara satış teklif edilmesi gerekmektedir. Bu ilke, ortak mülkiyetin sona erdirilmesi sırasında ortakların haklarının korunmasını amaçlar ve ortaklar arasındaki adil bir paylaşımı sağlamak için tasarlanmıştır. İzale-i şuyu davası, genellikle taşınmazın satışı yoluyla ortak mülkiyetin sonlandırılması amacıyla açılır ve bu süreçte hissedarların alış önceliği hakkı gözetilir.

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Davası Nedir
İzale-i Şuyu Davası Nedir

İzale-i Şuyu Davası, Türk hukukunda, birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde bulunan taşınmazın, ortaklardan bir veya birkaçının talebi üzerine mahkeme aracılığıyla satışa çıkarılmasını ve elde edilen gelirin paylaştırılmasını amaçlayan bir dava türüdür. Bu dava, genellikle ortak mülkiyetin sonlandırılmasını ve ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesini hedefler.

İzale-i Şuyu Davasının Tanımı ve Hukuki Temelleri:

 1. Tanımı:
  • İzale-i şuyu, Arapça kökenli bir terim olup, “ortaklığın giderilmesi” anlamına gelir. Bu dava, taşınmazın ortak sahipleri arasında paylaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, taşınmazın mahkeme kararıyla satışa çıkarılmasını ve elde edilen gelirin ortaklar arasında paylaştırılmasını içerir.
 2. Hukuki Temelleri:
  • Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler, ortak mülkiyetin sonlandırılmasına ve ortaklığın giderilmesine yönelik usul ve esasları belirler.

Ortak Mülkiyet ve Bu Tür Davalara Neden Olan Durumlar:

 1. Ortak Mülkiyetin Oluşumu:
  • Ortak mülkiyet; miras yoluyla, ortak yatırım, evlilik gibi sebeplerle veya diğer yasal yollarla birden fazla kişinin aynı taşınmaz üzerinde hak sahibi olması durumunda ortaya çıkar.
 2. Davalara Neden Olan Durumlar:
  • Anlaşmazlıklar: Ortaklar arasında taşınmazın kullanımı, yönetimi veya gelirinin paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanması.
  • Paylaştırmanın Mümkün Olmaması: Fiziki olarak taşınmazın bölünememesi veya bölünmesinin pratik olmaması.
  • Satış Talebi: Ortaklardan birinin ya da birkaçının, mülkiyetin sonlandırılması ve taşınmazın satışı yönünde talepte bulunması.

İzale-i şuyu davası, ortak mülkiyetten kaynaklanan sorunların adil ve hukuki bir şekilde çözülmesi için önemli bir araçtır. Bu dava sonucunda, taşınmazın satışından elde edilen gelir, ortakların payları oranında paylaştırılır.

İlgili Makaleler

Hissedarların Alış Önceliği İlkesi

İzale-i Şuyu davası
İzale-i Şuyu davası

Hissedarların Alış Önceliği İlkesi“, hisse senetlerinin satışında hissedarların sahip olduğu öncelik hakları ile ilgilidir. Bu ilke genellikle şirketlerin anasözleşmesinde veya ilgili yasal düzenlemelerde belirtilir ve hissedarların şirket içindeki hisse satışlarında öncelikli satın alma hakkına sahip olmalarını sağlar. Bu hakkın amacı, hissedarların kontrol ve dengelerini korumak ve şirketin kontrolünün istenmeyen taraflara geçmesini önlemektir.

 1. Hukuki Dayanak ve Yasal Düzenlemeler: Hissedarların alış önceliği ilkesi, genellikle şirketler hukuku ile ilgili yasal düzenlemelerde ve şirketin anasözleşmesinde yer alır. Bu düzenlemeler, hissedarların hisselerin dışarıya satışında öncelikli satın alma haklarını tanımlar ve bu hakların kullanım koşullarını belirler. Bu düzenlemeler, şirketin yapısına ve faaliyet gösterdiği yargı bölgesinin yasalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 2. Ortakların Satın Alma Hakkının Sınırları ve Koşulları: Hissedarların alış önceliği hakkı, genellikle belirli sınırlar ve koşullar dahilinde uygulanır. Bu koşullar, hisselerin satış fiyatını, satışın yapılacağı zamanı, diğer hissedarların haklarını kullanma süresini ve prosedürü içerebilir. Örneğin, bir hissedar hisselerini satmak istediğinde, önce diğer ortaklara bu hisseleri satma fırsatı sunmak zorunda olabilir. Bu süreç genellikle belirli bir süre içinde tamamlanmalıdır ve eğer diğer hissedarlar bu hakkı kullanmazsa, hisseler dışarıya satılabilir.

Hissedarların alış önceliği ilkesi, şirketin istikrarını korumak ve hissedarların haklarını güvence altına almak için önemli bir araçtır. Bununla birlikte, bu ilkenin uygulanması şirketin büyüklüğüne, yapısına ve faaliyet gösterdiği hukuk sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

izale i şuyu davada hissedarın alis önceliği
izale i şuyu davada hissedarın alis önceliği

İzale-i Şuyu davalarında hissedarların alış önceliği ilkesiyle ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını ele alırken, davalarda ortaya çıkan zorluklar, anlaşmazlıklar ve bu konulara yargı kararları ve içtihatlar çerçevesinde nasıl yaklaşıldığını incelemek önemlidir.

 1. Davalarda Karşılaşılan Zorluklar ve Anlaşmazlıklar:
  • Değer Belirleme Sorunları: İzale-i Şuyu davalarında en sık rastlanan sorunlardan biri, gayrimenkulün piyasa değerinin belirlenmesidir. Değer tespitinde çeşitli metodolojik zorluklar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir.
  • Hissedarların Satın Alma Kapasitesi: Bazen, hissedarların mali kapasiteleri, öncelikli satın alma haklarını kullanmalarını engelleyebilir. Bu durum, özellikle değerli gayrimenkuller söz konusu olduğunda önemli bir sorun teşkil eder.
  • Anlaşmazlıklar ve İletişim Sorunları: Ortakların arasındaki iletişim eksiklikleri ve anlaşmazlıklar, sürecin uzamasına ve daha karmaşık hale gelmesine neden olabilir.
 2. Yargı Kararları ve İçtihatlar Çerçevesinde Analiz:
  • Yargı Kararlarının Rolü: Mahkeme kararları, özellikle değer tespiti ve hissedarların haklarının korunması konusunda önemli bir yol gösterici olmaktadır. Yargı kararları, benzer durumlarda standart bir uygulama oluşturarak, gelecekteki davalarda rehberlik eder.
  • İçtihatların Etkisi: Yüksek mahkeme içtihatları, izale-i şuyu davalarında karşılaşılan sorunların çözümünde kilit rol oynar. Özellikle hissedarların alış önceliği hakkının nasıl uygulanacağına dair içtihatlar, hukuk pratiğinde önemli bir referans noktasıdır.

Bu konuların derinlemesine analizi, izale-i şuyu davalarında hissedarların alış önceliği hakkının daha etkili ve adil bir şekilde uygulanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, sürecin daha şeffaf ve anlaşılır hale gelmesi için hukuki düzenlemelerin ve yargı kararlarının sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Karşılaştırmalı Hukukta Benzer Uygulamalar

izale i şuyu satış prosedürü
izale i şuyu satış prosedürü

Karşılaştırmalı hukukta, Türk hukukundaki izale-i şuyu davaları ve hissedarların alış önceliği ilkesi benzer uygulamalarla birçok ülkede mevcuttur. Bu uygulamalar, ortak mülkiyetin sonlandırılmasını ve hissedarların mülkiyet üzerindeki haklarını düzenler. Farklı ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarını Türk hukuku ile karşılaştırarak analiz etmek, bu alanın küresel çapta nasıl işlediğine dair değerli içgörüler sunar:

 1. ABD ve İngiltere:
  • ABD ve İngiltere’de, ortak mülkiyetin sonlandırılması genellikle ‘partition’ (bölünme) süreci aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreç, mülkiyetin fiziksel olarak bölünmesini (partition in kind) veya satışını ve gelirin paylaşılmasını (partition by sale) içerebilir.
  • Hissedarların alış önceliği, genellikle özel anlaşmalar ve şirket anasözleşmeleri ile düzenlenir. Bu, Türk hukukundaki gibi yasal bir hak olmaktan ziyade, taraflar arasında kararlaştırılan bir husustur.
 2. Almanya:
  • Alman hukukunda, ‘Miteigentum’ (ortak mülkiyet) kavramı benzer bir yapıdadır. Ortak mülkiyetin sonlandırılması, genellikle mahkeme kararıyla gerçekleşir ve ‘Teilungsklage’ (bölünme davası) adı verilir.
  • Alış önceliği hakkı, Alman hukukunda da özel düzenlemelere tabi olabilir ve genellikle hissedarlar arasındaki anlaşmalarla belirlenir.
 3. Fransa:
  • Fransız hukukunda, ‘indivision’ (bölünmemiş mülkiyet) süreci, ortak mülkiyetin sonlandırılmasında kullanılır. Bu süreç, mülkiyetin paylaşımını veya satışını içerebilir.
  • Hissedarların alış önceliği hakları, Fransız hukukunda da genellikle anlaşmalarla düzenlenir ve yasal bir hak olarak tanımlanmaz.

Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Analiz:

 • Türk hukukundaki izale-i şuyu davaları, genellikle gayrimenkulün mahkeme kararıyla satışı ve gelirin paylaşılması esasına dayanır. Bu, ABD ve İngiltere’deki ‘partition by sale’ sürecine benzer.
 • Türk hukukunda hissedarların alış önceliği, yasal bir hak olarak tanımlanır ve genellikle ortak mülkiyetin sonlandırılmasında dikkate alınır. Bu, özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkelerde daha çok özel anlaşmalarla belirlenen bir uygulama ile karşılaştırıldığında farklılık gösterir.

Bu karşılaştırmalı analiz, farklı hukuk sistemlerinde ortak mülkiyetin sonlandırılmasının ve hissedarların haklarının nasıl ele alındığını göstermektedir. Her ülkenin yaklaşımı, yerel hukuk gelenekleri ve mülkiyet hakkının algılanışı ile şekillenir. Bu analiz, Türk hukukunun bu konuda diğer ülkelerden nasıl farklılaştığını ve ortak noktalarını da ortaya koyar.

Sonuç ve Öneriler

izale şuyu davası
izale şuyu davası

İzale-i Şuyu davaları ve hissedarların alış önceliği ilkesiyle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulamaların değerlendirilmesi, bu alanda karşılaşılan sorunların çözümü ve daha etkin bir hukuki çerçevenin oluşturulması için önemlidir. Bu bağlamda, sonuç ve öneriler şu şekilde sıralanabilir:

Sonuçlar:

 1. Etkinlik ve Adalet: Mevcut uygulamalar, hissedarların haklarını koruma ve ortak mülkiyetin adil bir şekilde sonlandırılmasını hedefler, ancak bazen uzun süren mahkeme süreçleri ve değer tespitindeki anlaşmazlıklar etkinliği azaltabilir.
 2. Yasal Belirsizlikler: Hissedarların alış önceliği ile ilgili yasal belirsizlikler, anlaşmazlıklara yol açabilir ve süreci karmaşıklaştırabilir.
 3. Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifi: Diğer ülkelerin uygulamaları, farklı yaklaşımlar ve çözümler sunarak, Türk hukuk sistemine yeni perspektifler kazandırabilir.

Öneriler:

 1. Değerleme Sürecinin Standartlaştırılması: Değer tespit sürecinin daha şeffaf ve standart hale getirilmesi, anlaşmazlıkları azaltabilir. Bağımsız değerleme firmalarının kullanımı ve değerleme yöntemlerinin standartlaştırılması önerilebilir.
 2. Yasal Düzenlemelerin Güncellenmesi: Hissedarların alış önceliği ile ilgili yasal belirsizlikleri gidermek için mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekebilir. Bu, hukuki süreçlerin daha net ve anlaşılır olmasını sağlayacaktır.
 3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri: Mahkeme süreçlerinin uzunluğu ve maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi faydalı olabilir.
 4. Karşılaştırmalı Hukuk Uygulamalarından Öğrenme: Diğer ülkelerin benzer hukuki durumlarla nasıl başa çıktığına dair bilgiler, Türk hukuk sistemine entegre edilebilir. Özellikle hissedarların alış önceliği konusunda, diğer ülkelerin anlaşmazlıkları nasıl minimize ettiği ve süreçleri nasıl hızlandırdığı incelenebilir.
 5. Hukuki Eğitim ve Bilinçlendirme: Hissedarlar ve ilgili taraflar için hukuki süreçler ve haklar hakkında daha fazla bilgilendirme ve eğitim sağlanması, sürecin daha verimli ve sorunsuz işlemesine katkıda bulunabilir.

Bu önerilerin uygulanması, izale-i şuyu davaları ve hissedarların alış önceliği ilkesiyle ilgili süreçlerin daha adil, şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca, hukuki çerçevenin güncellenmesi ve alternatif çözüm yollarının teşvik edilmesi, bu alandaki anlaşmazlıkları azaltabilir ve taraflar arasında daha uyumlu bir ilişki kurulmasına olanak tanıyabilir.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu