Makalelerimiz

Hukukun Evrensel İlkeleri

Hukukun Evrensel İlkeleri

Hukukun evrensel ilkeleri, uluslararası sözleşmeler, anayasalar ve diğer mevzuat ile koruma altına alınmıştır. Bu ilkeler, tüm devletlerin bu evrensel kurallara uygun hareket etmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Özellikle özel hukukta birçok ilkenin kökeni Roma Hukuku’na dayanmaktadır.

 

 

İlgili Makaleler

Aşağıda bu evrensel ilkelerden bazılarına değinilmektedir:

 1. İnsan Haklarına Bağlılık İlkesi: Devletlerin tüm organlarının insan haklarına sadık kalmaları gerekmektedir.
 2. Anayasa’nın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü: Anayasa, tüm yasal organları bağlayan temel bir hukuk belgesidir.
 3. Yaşam Hakkının Korunması: Her bireyin yaşam hakkı yasal olarak korunmalıdır.
 4. Mülkiyet Hakkının Dokunulmazlığı: Bireylerin mülkiyet ve miras haklarına saygı gösterilmelidir.
 5. İşkence Yasağı ve İnsan Onurunun Korunması: Hiç kimse işkenceye maruz bırakılamaz.
 6. Ayrımcılık Yasağı: Dil, ırk, renk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrımcılık yapılamaz.
 7. Hukuki Güvenlik ve İdari İstikrar: Bireylerin hukuki güvence içerisinde olmalarını sağlamak için devletin her türlü işlem ve eylemi yargı denetimine açık olmalıdır.
 8. Adil Yargılanma İlkesi: Her bireyin adil bir şekilde yargılanma hakkı bulunmaktadır.
 9. Kanun Önünde Eşitlik: Her birey, kanun önünde eşit olarak kabul edilmelidir.
 10. Özel Yaşamın Dokunulmazlığı: Bireylerin özel ve aile hayatlarına saygı gösterilmelidir.
 11. Kanunun Geriye Yürümemesi: Kanunlar, yürürlükte oldukları zamanda meydana gelen olaylara uygulanır.
 12. Kuvvetler Ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerinden bağımsız olmalıdır.
 13. Hukuk Devleti İlkesi: Devlet, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumalıdır.
 14. Sözleşme Özgürlüğü: Bireylerin ve grupların sözleşme yapma özgürlüğü bulunmaktadır.
 15. Hak Arama Hürriyeti: Her bireyin yargı mercileri önünde hak arama hürriyeti bulunmaktadır.
 16. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi: Bir fiil için ceza verilebilmesi için o fiilin kanunla suç olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
 17. Masumiyet Karinesi: Bir bireyin suçlu olduğu, mahkeme kararıyla kesinleşmedikçe suçlu sayılamaz.
 18. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı: Mahkemeler, yasama ve yürütme erklerinden bağımsız olmalıdır.
 19. Kesin Hüküm İlkesi: Mahkeme kararlarına kesinlik vasfı verilmelidir.

Bu ilkeler, hukukun evrensel değerlerini yansıtan ve her bireyin haklarını koruyan temel prensiplerdir. Her devletin bu ilkelere uygun hareket etmesi, uluslararası toplumun duyarlılığı ile sağlanabilir.

 

Hukukun Evrensel İlkeleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu