Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin kişisel verilerini korumak için çalışıyoruz.

Sitemizin ve mobil uygulamamızın Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikası’nın amacı, ASAL HUKUK DANIŞMANLIK tarafından yönetilmekte olan http://www.asalhukukdanismanlik.com/ adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında üyeleri/kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından büromuz ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleşmesi
 • Avukatlık mesleğinin yerine getirilmesi
 • Veri sahibinin sorduğu soru, istek ve taleplerinin cevaplanması
 • Pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yapılması
 • Portal üzerinden sunulan hizmetin iyileştirilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, – Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Veri Sahibinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eleştiri/önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Hukuk bürosunun ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyumun sağlanması,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımının önlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve tarafınıza alternatifler sunabilmek,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ASAL HUKUK DANIŞMANLIK adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, sizden gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, hukuki faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Portal’ın hizmetlerini yürütebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK, kişisel verileri; kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında ASAL HUKUK DANIŞMANLIK bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Çağrı Merkezi ses kayıtları 5 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun Çerezler En fazla 540 gün (siteyi son ziyaret ettiği tarihten itibaren) Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 10 yıl 5651 Sayılı Kanun İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv’ler 5 yıl Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun Avukatlık Kanunu ve mesleğinin gerektirdiği kişisel veriler Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü süre Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler 2 hafta

Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz ASAL HUKUK DANIŞMANLIK kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. ASAL HUKUK DANIŞMANLIK Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması 

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • Veri Sahibinin kişisel verileri ve bazı bilgi ve belgelerin teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile,
 • Veri Sahibinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda tercih, beğeni ve alışkanlıkları gözlemlenerek kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcı ile,
 • Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Veri Sahibi ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
 • Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Veri Sahibinin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.
 • Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Veri Sahibine ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
 • Avukatlık mesleğinin yerine getirilmesi amacı ile resmi ve özel kurumlar ve gerçek kişilerle paylaşılmaktadır. Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. ASAL HUKUK DANIŞMANLIK kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile https://asalhukukdanismanlik.com/ adresi üzerinden Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu’na iletebilecektir. ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder. Ancak Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, ASAL HUKUK DANIŞMANLIK uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler ASAL HUKUK DANIŞMANLIK işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. ASAL HUKUK DANIŞMANLIK Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz? Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal “https://www.asalhukukdanismanlik.com/” adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde ASAL HUKUK DANIŞMANLIK herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini de“https://www.asalhukukdanismanlik.com/” adresine yazılı olarak iletebilecektir. Veri Sahibi ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da yine belirtilen adres üzerinden ulaşılmak suretiyle talep edebilir.

Başa dön tuşu