Makalelerimiz

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları
Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul davaları, taşınmaz mallarla ilgili hukuki uyuşmazlıkları içeren davalardır. Bu tür davalarda genellikle mülkiyet hakları, kira anlaşmazlıkları, komşuluk ilişkileri, imar mevzuatına uygunluk, ipotek ve rehinle ilgili konular ele alınır. Gayrimenkul davaları, arazi ve binalar gibi taşınmaz malların satışı, kullanımı, kiralanması ve bu mallar üzerindeki hak iddiaları ile ilgili olabilir.

Bu davalarda, tarafların mülkiyet hakları, taşınmazın kullanımı ve yönetimi, tapu kayıtları ve taşınmazın fiziksel durumu gibi konular mahkemeler tarafından incelenir. Gayrimenkul hukuku, hem yerel hem de ulusal yasalarla düzenlenmiş olup, gayrimenkul davaları genellikle bu yasal çerçeveler içinde çözümlenir.

Mülkiyet Hakları

 • Tanımı ve Kapsamı: Mülkiyet hakkı, bir kişinin taşınmaz üzerindeki en geniş yetki ve hakları ifade eder. Bu hak, kullanma, yararlanma ve taşınmazı devretme yetkilerini içerir.
 • Mülkiyet Hakkının Sınırları: Mülkiyet hakkı, kamu yararı, komşuluk hukuku ve diğer kanunlar tarafından belirlenen sınırlar içerisinde kullanılabilir.
 • Mülkiyet Hakkının Devri: Satış, miras ve bağış yoluyla mülkiyet hakkının nasıl devredilebileceği.

Kira Hukuku

Kira Hukuku
Kira Hukuku
 • Kira Sözleşmeleri: Kiracı ve ev sahibi arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen sözleşmeler.
 • Kiracının ve Ev Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri: Kiracının kullanım hakları, kira ödeme yükümlülükleri; ev sahibinin bakım ve onarım sorumlulukları.
 • Kira Anlaşmazlıkları ve Çözüm Yolları: Kira bedeli, tahliye talepleri ve diğer anlaşmazlıkların çözümü için hukuki süreçler.

İpotek ve Rehin

 • İpotek Nedir? Taşınmazın, borç karşılığında teminat olarak gösterilmesi.
 • Rehin Nedir? Taşınır veya taşınmaz bir malın borç karşılığında alacaklıya teminat olarak bırakılması.
 • İpotek ve Rehinin Hukuki Sonuçları: İpotek ve rehinin alacaklı ve borçlu üzerindeki hukuki etkileri ve yükümlülükleri.

Taşınmaz Mülkiyeti ve Devir İşlemleri

“Taşınmaz Mülkiyeti ve Devir İşlemleri” konusu, gayrimenkul hukukunun en önemli ve teknik yönlerinden birini oluşturur. Bu alan, taşınmazların (arazi, bina gibi) nasıl el değiştirdiğini, bu süreçlerdeki yasal prosedürleri ve gereklilikleri kapsar. İşte bu konu başlığı altında ele alınabilecek temel noktalar:

İlgili Makaleler

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri

 • Mülkiyet Devri Süreci: Taşınmaz mülkiyetinin nasıl ve hangi şartlar altında devredildiğini açıklar. Genellikle satış, miras yoluyla intikal, veya bağış gibi yöntemlerle gerçekleşir.
 • Sözleşme Hazırlığı ve Şartları: Taşınmazın devri için gerekli olan sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve yasal gereklilikleri.

Tapu Kayıtları

 • Tapu Sicili ve İşlemleri: Tapu sicilinin ne olduğu, tapu kayıtlarının nasıl tutulduğu ve güncellendiği.
 • Tapu Devir İşlemleri: Tapu devri sırasında yapılması gereken işlemler, gerekli belgeler ve sürecin yasal yönleri.

Satış Vaadi Sözleşmeleri

 • Tanım ve Önemi: Taşınmaz satışında, satışın gerçekleşeceğine dair taraflar arasında yapılan ön anlaşma.
 • Sözleşmenin Hukuki Geçerliliği: Sözleşmenin yasal şartları, geçerlilik koşulları ve hukuki sonuçları.

Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yasal Uygunluk: Devir işlemlerinin mevzuata uygun yapılması, vergi yükümlülükleri ve diğer yasal zorunluluklar.
 • Riskler ve Korunma Yöntemleri: Yanıltıcı bilgi, dolandırıcılık gibi risklere karşı alınması gereken önlemler.

Kira Hukuku ve Anlaşmazlıklar

Kira Hukuku ve Anlaşmazlıklar
Kira Hukuku ve Anlaşmazlıklar

Kira Hukuku ve Anlaşmazlıklar” başlığı, kira sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıkların ele alındığı önemli bir konuyu içerir. Bu başlık altında, kira hukukuna ilişkin temel kavramlar ve anlaşmazlık çözümü süreçleri detaylandırılabilir. İşte bu konunun ana hatları:

Kira Sözleşmeleri

 • Kira Sözleşmesinin Tanımı: Kira sözleşmesi nedir, hangi unsurları içerir ve hangi koşullarda yapılır?
 • Kiracı ve Ev Sahibi Hakları: Kiracı ve ev sahibinin sahip olduğu haklar, yükümlülükler ve sorumluluklar nelerdir?
 • Sözleşme Türleri: İşyeri kira sözleşmeleri, konut kira sözleşmeleri gibi farklı kira sözleşmesi türleri ve bunların özellikleri.

Kira Bedelleri ve Artışları

 • Kira Bedelinin Belirlenmesi: Kira bedelinin nasıl belirlendiği, artışları ve düzenlemeleri.
 • Kira Bedeli Ödemeleri: Kiracının kira bedelini ne zaman ve nasıl ödemesi gerektiği, gecikmeler ve cezalar.

Kira Anlaşmazlıkları ve Çözüm Yolları

 • Anlaşmazlıkların Kaynakları: Kira sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların nedenleri (örneğin, tahliye, kira artışı, onarımlar gibi).
 • Hukuki Süreçler: Anlaşmazlıkların mahkeme süreçleri, dava açma prosedürleri ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm yolları.
 • Hakem Kararları: Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların hakem kararı ile çözülmesi.

Komşuluk Hukuku

“Komşuluk Hukuku” başlığı altında komşuluk ilişkileri ve komşular arasındaki hukuki düzenlemeler ele alınır. Bu alandaki hukuki kavramlar ve düzenlemeler, komşuların birbirlerine saygılı bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla önemlidir. İşte bu konunun ana hatları:

Komşuluk İlişkileri

 • Komşuluk Hukukunun Amacı: Komşuluk hukukunun temel amacı nedir? Komşular arasında nasıl bir uyum sağlanması hedeflenir?
 • Ortak Duvarlar ve Alanlar: İkinci bir mülkiyete sınır olan duvarlar ve ortak kullanım alanlarının hukuki durumu ve paylaşımı.
 • Ağaç ve Bitkiler: Komşular arasında ağaç, bitki dikimi ve bu tür bitkilerin sınırlara olan etkileri.

Gürültü ve Rahatsız Edici Faaliyetler

 • Gürültü Kirliliği: Komşular arasında gürültü şikayetleri, yasal düzenlemeler ve gürültü kirliliğinin sınırlanması.
 • Rahatsız Edici Faaliyetler: Komşuların birbirlerini rahatsız eden faaliyetler (örneğin, inşaat, partiler) ve bunların hukuki sonuçları.

Hukuki Çözüm Yolları

 • Mahkeme ve Arabuluculuk: Komşuluk anlaşmazlıklarının mahkeme süreçleri, dava açma prosedürleri ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm yolları.
 • Hakem Kararları: Komşuluk anlaşmazlıklarının hakem kararı ile çözülmesi ve hakem kararlarının uygulanması.

İmar Hukuku ve Yapı Kullanım İzinleri

“İmar Hukuku ve Yapı Kullanım İzinleri” başlığı altında, taşınmazların kullanımını ve inşasını düzenleyen hukuki düzenlemeler ve bu konuda önem taşıyan kavramlar ele alınır. İmar hukuku, şehir planlaması, yapı kullanma izinleri ve inşaat denetimi gibi konuları içerir. İşte bu konunun temel noktaları:

İmar Planları

 • İmar Planlarının Tanımı: İmar planlarının ne olduğu, şehir planlamasının temel bileşeni.
 • Plan Hiyerarşisi: Çeşitli düzeylerdeki imar planları (şehir, bölge, mahalle), planların hiyerarşisi ve birbirleriyle ilişkileri.
 • Değişiklik ve Revizyonlar: İmar planlarının zaman içinde nasıl değiştirilebileceği ve güncellenebileceği.

Yapı Kullanma İzinleri

 • Yapı Kullanma İzinlerinin Tanımı: İnşaatın başlamadan önce ve inşaat tamamlandıktan sonra alınması gereken izinlerin anlamı ve önemi.
 • İnşaat Ruhsatı: İnşaatın başlamadan önce alınması gereken ruhsat, başvuru süreci ve yasal gereklilikler.
 • Kullanma İzni: İnşaatın tamamlandıktan sonra alınması gereken kullanma izni, başvuru süreci ve yasal gereklilikler.

İmar Mevzuatına Aykırılıklar

 • Aykırılıkların Tanımı: İnşaatın, imar planlarına veya mevzuata aykırı olarak yapılması durumu.
 • Hukuki Sonuçları: İmar mevzuatına aykırı inşaatın hukuki sonuçları, yıkım kararları ve cezalar.

Yapı Denetimi

 • Denetim Kuruluşları: Yapı denetiminin nasıl gerçekleştiği, yetkilendirilmiş denetim kuruluşları ve denetim süreci.
 • Denetim Sonuçları: Denetim sonuçlarına göre alınabilecek hukuki önlemler ve düzeltici işlemler.

Gayrimenkul Davalarında Delil Toplama ve İspat Yükü

“Gayrimenkul Davalarında Delil Toplama ve İspat Yükü” başlığı altında, gayrimenkul davalarında delil toplama süreçleri, ispat yükünün kimde olduğu ve mahkemelerde delillerin nasıl değerlendirildiği hukuki açıdan ele alınır. Bu konu, bir davada haklılığın kanıtlanması ve hukuki süreçlerin nasıl işlediğinin anlaşılması açısından büyük öneme sahiptir. İşte bu başlığın ana hatları:

Delil Toplama Süreçleri

 • Delil Nedir? Delil kavramının tanımı ve farklı delil türleri (belge, tanık, bilirkişi raporu vb.).
 • Delil Toplama Yöntemleri: Davalarda kullanılabilecek delillerin nasıl toplandığı ve hangi yolların izlendiği.
 • Delil Koruma: Delillerin korunması, delil tahrifatı ve delil karartma gibi konular.

İspat Yükü

 • İspat Yükü Nedir? İspat yükünün tanımı ve hangi tarafın neyi ispatlamakla yükümlü olduğu.
 • İspat Yükünün Değişimi: İspat yükünün davanın farklı aşamalarında nasıl değişebileceği.

Delillerin Değerlendirilmesi

 • Mahkemelerde Delillerin Değerlendirilmesi: Mahkemelerin delilleri nasıl değerlendirdiği, delilin sahihliği ve delilin mahkemeye sunulması.
 • Delilin İspat Gücü: Delilin hangi şartlarda daha güçlü veya zayıf olduğu ve mahkeme kararlarına etkisi.

Bilirkişi Raporları

 • Bilirkişi Nedir? Bilirkişi kavramı ve bilirkişi raporlarının nasıl hazırlandığı.
 • Bilirkişi Raporlarının Etkisi: Mahkemelerde bilirkişi raporlarının nasıl değerlendirildiği ve kararlara etkisi.

Yargı kararları ve örnek davalar

Yargı kararları ve örnek davalar, gayrimenkul hukuku alanında daha iyi anlayış sağlamak için oldukça önemlidir. Bu tür kararlar ve davalar, uygulamada nasıl kararlar alındığını, hangi hukuki prensiplerin önemli olduğunu ve benzer durumlarda nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini gösterir. İşte gayrimenkul hukuku alanında öne çıkan bazı yargı kararları ve örnek davalar:

 1. Hak Tecavüzü Davaları: Komşuluk ilişkileri çerçevesinde, bir komşunun diğerinin mülkiyet hakkına tecavüz etmesi durumunda açılan davalar. Bu tür davalar, mülkiyet sınırlarının ihlali, ağaç dalları, çitler ve duvarlar gibi unsurların kullanımıyla ilgili olabilir.
 2. İmar Planı İhlali Davaları: İnşaat projelerinin imar planlarına uygunluğunu denetlemek ve ihlalleri durdurmak amacıyla açılan davalar. İnşaatın mevcut imar planlarına aykırı olduğu iddiaları bu tür davaların temelini oluşturabilir.
 3. Kira Anlaşmazlıkları: Kiracı ve ev sahibi arasında kira bedeli, tahliye süreleri, onarımlar ve diğer kira sözleşmesi unsurlarıyla ilgili anlaşmazlıkları içeren davalar. Bu tür davalar, kira hukukunun uygulanmasını ve kiracı ve ev sahibi haklarını inceleyebilir.
 4. İpotek ve Rehin Davaları: İpotek veya rehin sözleşmelerine dayalı olarak açılan davalar. Borçlu tarafından taşınmazın değerinin düşük gösterilmesi veya alacaklı tarafından taşınmazın haczedilmesi durumlarını içerebilir.
 5. Tapu İptali ve Tescil Davaları: Tapu kayıtlarının yanlışlıkla veya hileli olarak düzeltilmesi veya taşınmazın sahibinin değiştirilmesiyle ilgili davalar. Tapu kayıtlarının düzeltilmesi veya taşınmazın sahibinin belirlenmesi amacı taşır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu