Makalelerimiz

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası, uluslararası özel hukuk alanında önemli bir yere sahiptir ve birçok ülke arasındaki hukuki işbirliğinin bir parçası olarak görülür. Bu dava türü, yabancı ülkelerde verilmiş boşanma kararlarının Türkiye’de hukuki geçerlilik kazanmasını sağlamak amacıyla açılır. Türkiye’deki mahkemeler, bu davaları değerlendirirken, uluslararası hukuk normlarına ve karşılıklı tanıma ilkesine dayanır. Bu süreç, globalleşen dünyada aile hukukunun sınırlar ötesi boyutunu vurgular ve farklı yargı sistemleri arasında uyum sağlamaya çalışır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davalarının temel amacı, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu süreç, evliliğin sonlandırılmasının yanı sıra, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda da önemlidir. Türkiye’de bu tür bir dava açılabilmesi için, yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması ve Türkiye’deki hukuk normlarına aykırı olmaması gerekmektedir. Ayrıca, kararın ilgili taraflara usulüne uygun tebliğ edilmiş olması ve yargı yetkisinin uygunluğu gibi hususlar da değerlendirilir.

Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması, milletlerarası özel hukuk kuralları ve Türk hukuk sisteminin ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bu süreç, bireylerin hukuki istikrarını ve uluslararası hukukun işleyişini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Türkiye’deki tanıma ve tenfiz işlemleri, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’deki hukuki etkilerini belirler ve bu kararların uygulanabilirliğini sağlar. Bu işlemler için belirlenen bazı temel koşullar ve prosedürler aşağıda detaylandırılmıştır:

Kesinleşmiş Karar Gerekliliği: Yabancı boşanma kararının, verildiği ülkede kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşme, kararın itiraz yollarının tükenmiş olması anlamına gelir. Bu, Türk mahkemelerinin, hâlâ tartışmalı veya değişebilecek kararlar yerine, son ve bağlayıcı kararları tanıması anlamına gelir.

Uluslararası Yetki: Yabancı mahkemenin, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yetkili olması gereklidir. Bu, genellikle tarafların o ülkedeki ikamet durumu, vatandaşlığı veya diğer bağlantılar gibi faktörlere dayanır.

Hukuka Aykırılık Testi: Yabancı mahkeme kararının Türkiye’nin kamu düzenine aykırı olmaması gerekir. Bu, kararın temel insan haklarına, Türk aile hukukunun temel prensiplerine ve genel ahlak anlayışına ters düşmemesi anlamına gelir.

Karşılıklılık İlkesi: Kararın tanınmasını talep edilen ülkenin, Türk mahkeme kararlarını tanıma konusunda Türkiye ile karşılıklı bir anlaşması olması gerekebilir. Bu ilke, uluslararası hukukta devletler arasında karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik eder.

Doğru Tebligat ve Savunma Hakkı: Davalının, yabancı mahkeme sürecinde usulüne uygun bir şekilde bilgilendirilmiş olması ve savunma hakkını kullanma fırsatına sahip olması gereklidir. Bu, adil yargılanma hakkının bir parçasıdır.

Mahkeme Kararı ve Belgelerin Çevirisi: Yabancı mahkeme kararının ve ilgili belgelerin, Türk mahkemelerinde sunulabilmesi için Türkçe’ye resmi ve noter onaylı olarak çevrilmesi gerekmektedir.

Bu koşulların sağlanması, yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanması için zorunludur. Bu süreç, uluslararası hukukun karmaşıklığı ve farklı yargı sistemleri arasındaki uyumu göstermesi açısından özel bir öneme sahiptir. Yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması, bireylerin hukuki güvencesini sağlarken, aynı zamanda uluslararası hukukun işleyişine de katkıda bulunur.

Tenfiz Süreci ve Gerekli Belgeler

Tenfiz Süreci ve Gerekli Belgeler
Tenfiz Süreci ve Gerekli Belgeler

Tenfiz süreci, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye’de hukuki geçerlilik kazanmasını sağlamak için gereken adımları içerir. Bu süreç, belirli belgelerin temini ve doğru prosedürlerin takip edilmesini gerektirir. Ayrıca, bu süreçte yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi ve bazı durumlarda tenfiz talebinin neden reddedilebileceği de önem taşır.

Tenfiz Davası Açma Süreci:

Dilekçe Hazırlığı: Tenfiz süreci, ilgili yerel mahkemede bir dilekçe ile başlar. Bu dilekçe, tenfiz talebini ve talebin gerekçelerini içermelidir.

Yetkili Mahkeme: Genellikle, tenfiz davaları, talep eden kişinin ya da karşı tarafın ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

Gerekli Belgeler:

Yabancı Mahkeme Kararı: Kesinleşmiş yabancı boşanma kararının aslı veya onaylı bir kopyası.

Resmi Çeviri: Kararın Türkçe noter tasdikli çevirisi.

Tebligat Belgesi: Kararın tebliğ edildiğine dair belge, yabancı mahkeme sürecinde tüm tarafların usulüne uygun şekilde bilgilendirildiğini gösterir.

Yabancı Mahkemenin Yetkili Olduğuna Dair Belge: Yabancı mahkemenin uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yetki sahibi olduğunu gösteren belgeler.

Mahkeme Değerlendirmesi ve Karar:

Hukuka Uygunluk İncelemesi: Türk mahkemesi, yabancı mahkeme kararının Türkiye’nin kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceler.

Karşılıklılık ve Yetki Kontrolü: Karşılıklılık ilkesinin varlığı ve yabancı mahkemenin yetkisi değerlendirilir.

Adil Yargılanma İlkeleri: Davalının yabancı mahkeme sürecinde adil bir şekilde yargılandığına dair kontroller yapılır.

Tenfiz Talebinin Reddedilmesi:

Kamu Düzenine Aykırılık: Yabancı mahkeme kararının Türkiye’nin temel hukuk ilkelerine veya kamu düzenine aykırı olması.

Yetkisiz Mahkeme Kararı: Yabancı mahkemenin uluslararası hukuk normlarına göre yetkisiz sayılması.

Usulsüz Tebligat ve Savunma Hakkının İhlali: Davalının yabancı mahkeme sürecinde usulüne uygun şekilde bilgilendirilmemesi veya savunma hakkını kullanma fırsatının olmaması.

Bu süreç, yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuk sistemi içerisinde tanınmasını ve uygulanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Tenfiz sürecinin başarıyla tamamlanması, ilgili tarafların haklarının korunmasını ve uluslararası hukukun etkin işleyişini garanti eder.

Mahkeme Süreci ve Karşılaşılabilecek Sorunlar

Boşanma Tanıma Tenfiz Davasının mahkeme süreci, özel prosedürlere tabi olup çeşitli hukuki zorlukları beraberinde getirebilir. Bu sürecin anlaşılması, karşılaşılabilecek sorunların öngörülmesi ve çözüm yollarının bulunması, davaların başarılı bir şekilde yürütülmesi için önemlidir.

Mahkeme Sürecinin İşleyişi:

 1. Dava Açılışı: Süreç, davanın ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine açılması ile başlar. Bu aşamada, gerekli belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir.
 2. Duruşmalar: Mahkeme, konu üzerinde duruşmalar yaparak, tarafların ve tanıkların ifadelerini alabilir.
 3. Delil Sunumu ve İnceleme: Tarafların sunduğu belgeler ve deliller mahkeme tarafından incelenir.
 4. Karar: Mahkeme, incelenen belge ve delillere dayanarak kararını verir. Bu karar, yabancı mahkeme kararının tanınması veya reddi şeklinde olabilir.

Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları:

 1. Dil Engelleri: Yabancı mahkeme kararlarının ve belgelerin doğru ve eksiksiz çevirisi önemlidir. Profesyonel çeviri hizmetleri ve noter onayı bu sorunu çözebilir.
 2. Usul Hataları: Usul hataları, davanın reddine yol açabilir. Bu nedenle, dava açılırken tüm prosedürel gerekliliklerin doğru şekilde yerine getirilmesi önemlidir.
 3. Bilgi Eksikliği veya Yanlış Anlaşılma: Tarafların süreci tam olarak anlamaması, gereksiz gecikmelere yol açabilir. Hukuki danışmanlık ve açık iletişim bu sorunu çözmeye yardımcı olur.

Davanın Süresi ve Maliyeti:

 1. Süre: Davanın süresi, davanın karmaşıklığına ve mahkemelerin iş yüküne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.
 2. Maliyet: Mahkeme harçları, avukatlık ücretleri ve çeviri maliyetleri davanın toplam maliyetini oluşturur. Bu maliyetler davanın karmaşıklığına ve süresine göre değişiklik gösterebilir.

Tarafların Rolleri:

 1. Davacı: Davacı, yabancı mahkeme kararının tanınması için gerekli belgeleri toplamalı ve mahkemeye sunmalıdır.
 2. Davalı: Davalı, süreçte savunma yapma hakkına sahiptir ve gerekirse karşı deliller sunabilir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davaları, hukuki bilgi ve deneyim gerektirir. Bu nedenle, bu tür davaların yönetimi genellikle deneyimli hukuk profesyonelleri tarafından yapılmalıdır.

Yargıtay Kararları ve Örnek Olay İncelemeleri

Yargıtay kararları, Boşanma Tanıma Tenfiz Davaları konusunda Türkiye’de hukuki emsal oluşturur ve bu tür davaların sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yargıtay’ın bu konudaki kararları, mahkemelerin yabancı boşanma kararlarını nasıl değerlendireceğine dair yol gösterici niteliktedir. Aşağıda, Yargıtay kararlarına ve gerçek hayattan alınmış örnek olay incelemelerine yer verilmiştir:

Yargıtay Kararları:

 1. Kamu Düzeni İlkesi: Yargıtay, yabancı boşanma kararlarının Türkiye’nin kamu düzeni ilkesine aykırı olmaması gerektiğini vurgular. Örneğin, bir kararın cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olması bu kapsamda değerlendirilebilir.
 2. Karşılıklılık İlkesi: Yargıtay, karşılıklılık ilkesinin varlığını önemser. Eğer Türkiye ile ilgili yabancı devlet arasında karşılıklı tanıma ve tenfiz konusunda bir anlaşma yoksa, bu durum kararın tanınmamasına neden olabilir.
 3. Usulüne Uygun Tebligat: Yargıtay kararlarında, davalının yabancı mahkemede adil bir yargılama süreci geçirdiğine ve usulüne uygun şekilde tebliğ aldığına dair kanıtların önemi vurgulanır.

Örnek Olay İncelemeleri:

 1. ABD’de Alınan Boşanma Kararının Tanınması: ABD’de yaşayan bir çiftin boşanma kararı, Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası yoluyla kabul edildi. Yargıtay, ABD mahkemesinin yetkili olduğunu ve kararın kamu düzenine aykırı olmadığını belirterek kararı onayladı.
 2. Almanya’daki Boşanma ve Mal Paylaşımı: Almanya’da alınan bir boşanma ve mal paylaşımı kararı, Türkiye’deki bir mahkemeye tenfiz için sunuldu. Yargıtay, Alman mahkemesinin yetkisini ve kararın usulüne uygun olduğunu teyit ederek, kararın Türkiye’de tanınmasına hükmetti.
 3. Kamu Düzenine Aykırı Kararın Reddi: Bir Ortadoğu ülkesinde alınan boşanma kararı, Türkiye’de kadının haklarını ihlal eden hükümler içerdiği için reddedildi. Yargıtay, bu kararın Türkiye’nin kamu düzeni ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Sonuç

Tanıma ve Tenfizin Tanımı
Tanıma ve Tenfizin Tanımı

Bu makalenin incelemesi, Boşanma Tanıma Tenfiz Davalarının karmaşık doğası ve Türkiye hukuk sistemindeki işleyişini gözler önüne sermiştir. Bu davalar, uluslararası hukuk normlarına, karşılıklılık ilkesine ve Türkiye’nin kamu düzeni anlayışına uygun olarak yürütülmelidir. Hukukçular ve ilgili taraflar için öneriler şunlardır:

Kapsamlı Hazırlık: Davayı açmadan önce, gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Profesyonel Çeviri Hizmetleri: Yabancı dilden Türkçeye yapılan çevirilerin doğruluğu ve noter onayı, sürecin başarısı için kritiktir.

Hukuki Danışmanlık: Bu tür davaların karmaşıklığı göz önüne alındığında, deneyimli bir hukuk danışmanının rehberliği büyük önem taşır.

Kamu Düzeni ve Karşılıklılık İlkelerine Dikkat: Bu iki ilkenin gerekliliklerinin doğru anlaşılması ve uygulanması, davanın sonucunu doğrudan etkiler.

Yargıtay Kararlarını Takip Etme: Benzer davaların sonuçlarına ve Yargıtay kararlarına hakim olmak, dava stratejisini şekillendirmede faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Yabancı ülkede alınmış bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması için hangi şartlar aranır?

Cevap: Yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması için, kararın kesinleşmiş olması, Türkiye’nin kamu düzenine aykırı olmaması, karşılıklılık ilkesine uygunluk ve davacının usulüne uygun şekilde bilgilendirilmiş olması gibi şartlar aranır.

Soru: Boşanma Tanıma Tenfiz Davası hangi mahkemede açılır?

Cevap: Bu tür davalar genellikle Türkiye’de ikametgahı olan kişinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

Soru: Tenfiz davası açmak için hangi belgeler gereklidir?

Cevap: Tenfiz davası için yabancı mahkeme kararının aslı veya onaylı bir kopyası, kararın Türkçe noter tasdikli çevirisi ve tebligat belgesi gibi belgeler gereklidir.

Soru: Tenfiz davası ne kadar sürer ve maliyeti nedir?

Cevap: Davanın süresi ve maliyeti, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişir. Genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir ve mahkeme harçları, avukatlık ücretleri ve çeviri maliyetlerini içerir.

Soru: Yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınmamasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Kararın Türkiye’nin kamu düzenine aykırı olması, yabancı mahkemenin yetkisiz olması veya davalının usulüne uygun şekilde bilgilendirilmemiş olması tanınmama sebepleri arasındadır.

Soru: Yargıtay’ın boşanma tanıma tenfiz davalarındaki rolü nedir?

Cevap: Yargıtay, bu davalarla ilgili emsal kararlar vererek, mahkemelerin yabancı boşanma kararlarını değerlendirme şeklini belirler.

Soru: Boşanma Tanıma Tenfiz Davasında avukat tutmak zorunlu mudur?

Cevap: Her ne kadar zorunlu olmasa da, bu tür davaların teknik ve karmaşık doğası nedeniyle, bir avukatın rehberliği önerilir.

Soru: Yabancı boşanma kararı Türkiye’de tanındıktan sonra ne olur?

Cevap: Karar tanındıktan sonra, bu karar Türkiye’de de hukuki olarak geçerli olur ve ilgili tarafların hak ve yükümlülükleri bu karara göre düzenlenir.

Soru: Tanıma tenfiz davasında karşılıklılık ilkesi nedir?

Cevap: Karşılıklılık ilkesi, Türkiye’nin, yabancı boşanma kararlarını tanıması ve uygulamasının, o ülkenin de Türk mahkeme kararlarını tanıması ve uygulamasına bağlı olması anlamına gelir.

Soru: Tanıma tenfiz sürecinde dil engelleri nasıl aşılır?

Cevap: Yabancı dilden Türkçeye yapılan çevirilerin doğruluğunu sağlamak için profesyonel çeviri hizmetleri ve noter onayı gerekir.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu