İçeriğe geç

2023 Tahdit Kodu Kaldırma

2023 Tahdit Kodu Kaldırma

Deport  kaldırılmak Türkiye’de ikamet eden veya ülkede faaliyet gösteren bir kişinin ülkeden çıkarılması anlamına gelir. Bu durum, çoğu zaman bir suç işleme gibi suçlardan dolayı ya da ülkeye giriş ve kalma belgelerinin geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle gerçekleştirilebilir.

Deport olarak kaldırılmanın koşulları, Türkiye’de ikamet eden veya faaliyet gösteren bir kişinin vize veya ülkeye giriş ve kalma belgelerinin geçerliliğinin sona ermesi, suç işleme, ülkedeki bazı yasalara uymama gibi nedenlerden dolayıdır.

Deport olarak kaldırılma işlemi için, Türkiye’de bulunan bir göçmen ofisi veya yetkili kurum tarafından size verilmiş olan bir davetiye veya bir çıkış belgesi almanız gerekir. Bu belge, ülkeden ayrılmanızın koşullarını, süresini ve gereken diğer ayrıntıları içerecektir.

Deport kaldırılmanın yükümlülükleri, ülkeden ayrılmanızın koşullarını ve süresini içeren belgenin yanı sıra, ülkeden ayrılmadan önce ülkedeki var olup olmadıklarınızın kontrol edilmesi, gerekli belgelerin toplanması, ülkeye giriş ve kalma belgelerinin geçerliliğinin kontrol edilmesi ve gereken diğer kuralların yerine getirilmesi gibi diğer yükümlülükleri de içerebilir.

Türkiye’de göç idaresinden veya yetkili kurum tarafından size verilmiş olan bir davetiye veya çıkış belgesi almanız gerekir. Bu belge, ülkeden ayrılmanızın koşullarını, süresini ve gereken diğer ayrıntıları içerecektir.

Türkiye’den çıkarken deport yani tahdit kodu size uygulanarak çıktıysanız ve deport sürenizden önce gelmek istiyorsanız iki yol ile deport kaldırma denenebilir.

Bunlardan birincisi meşruatlı vize diğeri ise idare mahkemesine başvuru ile deport kaldırma davası açılmasıdır.

Deport kaldırma sürecinden hangi yolun izleneceği konusunda uzman deport avukatının verilen deport koduna ve süresine göre şekillendirecektir.

Tahdit Kodu Kaldırma – Deport

Deport Nedir | Deport Kararı İzmir

DEPORT KARARI NEDİR?

Vatandaşı olmadığı bir ülkeden bir kişinin sınır dışı edilmesi kararına Deport denir. Deport kararı yazılı olmalıdır. Tek taraflı bireysel idari işlem niteliğindedir. Ülke güvenliğini tehlikeye sokan yabancılara uygulanır ve bunlar için tahdit kodları belirlenir. Deport kararı Anayasanın 23. Maddesine göre Türklere uygulanmaz.

Değerlendirme ve karar aşaması en fazla 48 saat sürer. Deport kararı verildikten sonra Türkiye’yi terk edebilmesi için en az 15, en fazla 30 gün süre verilir. Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya yabancının yaşadığı il valiliği tarafından verilmektedir.

Dava açarak deport kararı nasıl kaldırılır?

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilir.

Deport cezası nereye ödenir?

Vize ihlali yapmış olan yabancı uyruklu kişiler belli bir miktarda cezalar ödemelidir. Deport (sınır dışı) edilmemek için bu cezaların ödenmesi gerekmektedir. Vize ihlali cezaları, havalimanlarında bulunan vize ihlal ofisine ödenebilmektedir.

Giriş Yasağı Uygulanmayacak Olan Yabancılar

90 günden az vize ihlali yapan veya ikamet izin süresini 90 günden fazla aşan ve ülkeden çıkış yapılması için kendilerine süre tanınan ve bu süreyi aşmadan para cezasını ödeyerek çıkan yabancılar.

Sınır Dışı (Deport) Kararının Kaldırılma Yolları

Meşruhatlı Vize Alınması

Deport kararı sonrası kural olarak yabancı bu süre geçmeden Türkiye’ye giremez. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Deport kararının kaldırılabilmesi için başvurulabilecek seçeneklerden biri meşruhatlı (istizanlı) vize alınmasıdır. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı konmuş yabancı, evlilik sebebiyle vize, çalışma vizesi, eğitim vizesi, tedavi amaçlı vize gibi meşruhatlı vizelerden birini alarak Türkiye’ye tekrar girebilir. Söz konusu vizeleri alabilmek için vize başvurusuna destekleyici evrakların eklenmesi gerekir. Aksi halde yetersiz evrak nedeniyle vize başvurunuzun reddedilmesi kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca terör veya devlete karşı suçlar sebebiyle hakkında sınır dışı kararı verilmiş yabancılar bakımından meşruhatlı vizeyle dahi Türkiye’ye girilmesi mümkün değildir.

Deport Kararı İçin İptal Davası Açılması

Deport kararının kaldırılması için bir diğer seçenek ise, sınır dışı kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açmaktır. Sınır dışı kararı da bir idari işlemdir. İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğundan deport kararına karşı da yargı yoluna başvurulabilir. Deport kararı ilgiliye tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde idare mahkemesinde dava açılması gerekir. 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Yani yabancı 15 gün içinde dava açmazsa dava açma hakkını kaybeder.

Kural olarak deport kararının iptali için dava açılması yabancının ülkeden sınır dışı edilmesine engel olur. Bu halde yabancı mahkeme kararını verene kadar ülkeden çıkarılmaz. Ancak 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ nda 2016 yılında yapılan bir değişiklikle bazı kişiler bakımından mahkeme kararı beklenmeden sınır dışı işlemlerinin başlatılabileceği ifade edilmiştir.

Vize İhlalinin Cezası

Vize ile giriş yapan ve bu göçü yasal olarak gerçekleştiren dünya vatandaşları, vizeleri bittikten sona ya da oturma izinleri sona erdikten sonra vize yenileme işlemini gerçekleştirmek durumundadır. Bunu yapmadıkları takdirde kaçak sayılacak ve birtakım yaptırımlara maruz kalacaklardır. Vize ihlali yapan yabancı uyruklu kişinin ceza olarak kanunlarda belirtilen bir tutardaki ücreti ödemesi gerekir. Bu cezanın toplamı, 1 yıllık ikamet izni harcının 2 katı şeklinde hesaplanır.

Havaalanında vize cezası nereye ödenir?

Vize ihlali cezası 2020 havaalanlarında veya gümrük kapılarında ödenmektedir. Vize ihlali cezası ödemeden Türkiye’nin terkedilmesi, büyük sorunlara yol açacaktır.
Dolayısıyla vize ihlal bürolarına giderek para cezası ödenmeli; ardından ülkeden çıkış yapılmalıdır.

İdari Dava Yoluyla Deport(Sınır Dışı Edilme) Kararının Kaldırılması

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53.maddesinde belirtildiği üzere hakkında deport kararı verilen yabancı kişi hakkında deport kararının kaldırılması amacıyla idare mahkemesine idari dava açılmak suretiyle de deport kararı kaldırılabilmektedir. Deport kararının kaldırılmasına yönelik idari dava, deport kararının deport edilecek yabancıya kişiye tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılmalıdır. Bu nedenle hakkında deport kararı alınan yabancı kişinin bir önce hukuki desteğe başvurması şarttır.

Deport kararının kaldırılması için idari dava açıldığı takdirde dava sonuçlanıncaya kadar yabancı kişi deport edilemez. Yargılama sonucunda verilecek karar doğrultusunda hareket edilmektedir.

Somut durumun net olarak değerlendirilebilmesi, hangi sürecin ne şekilde işletileceğinin kararı için tecrübeli ve bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak her zaman yararınıza olacaktır. Hukuki olarak elinizde olan savunmaları ve iddiaları doğru bir şekilde bir avukat vasıtasıyla ortaya koyamadığınız takdirde haklı olsanız dahi hak kaybına uğrayabilir ve deport kararını kaldırma imkanınız varken bu durumu sağlayamayabilirsiniz.

DEPORT KODLARI (TAHDİT KODLARI)

Tahdit, kelime olarak çevresini daraltma, sırı koyma, sınırlama anlamlarına gelir. Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının siciline, bu kararın ne sebeple verildiğine dair bir kod işlenir.

Tahdit kodları, hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan kişinin hangi sebeple sınır dışı edildiğini gösteren koddur. Kodun veriliş sebebinin önemine bağlı olarak, tahdit süresinde değişiklikler bulunur.

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler) 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-70 (Sahte evlilik) 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar) İdari başvuru ile kaldırılabilir

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar) İdari başvuru veya dava ile kaldırılabilir.

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar) 10 gün içinde başvuru yapmayanlara konur

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar) Çalışma izninin iptal nedenlerine göre para cezası ve Türkiye’ye giriş yasağı da konulabilir. Meşruatlı davetiye, yeni bir çalışma izni başvurusu veya idari dava ile kaldırılabilir.

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar) Kodun kaldırılması idari başvuru veya dava yolu ile olabilir.

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar) çift kayıt açılmış yabancıların kodudur. Kendiliğinden düzeltilmemişse çift kaydın düzeltilmesi için idari başvuru yapılması gerekir.

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler) Bu kişiler 15 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmeleri gerekir. 15 gün geçtikten sonra hala Türkiye’de iseler haklarında derhal deport kararı uygulanır ve giriş yasağı konulur.

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar) Haklarında deport kararı olan bazı yabancıların ülkesine geri dönmesi mümkün olmayabilir veya dönerse bu kişinin hayati tehlikesi olabilir. Bu durumlarda yabancı 3. ülkeye deport edilebilir. Bu da mümkün değilse yabancı deport edilmez ve kendisine insani ikamet izni verilir. Bu süreçte kişiye V-144 kodu konulur. Meşruhatlı vize yöntemi ile kaldırılabilir.

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli) haklarında adli işlem başlatılan bazı Türk vatandaşlarının pasaportlarına uygulamada şerh konulmaktadır. Bazı durumlarda ise bu kişilerin pasaport başvuruları sonuçlandırılmamaktadır. Bu durum aslen hukuka aykırılık teşkil etmekte olup idari başvuru akabinde dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi) Bu durum daha büyük bir hukuka aykırılık teşkil etmekte olup idari başvuru akabinde dava yoluna gidilmelidir.

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi) Bilgilendirme kodu olup barınma süreci bittiğinde idari başvuru ile kaldırılabilir.

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru) Bilgilendirme kodu olup herhangi bir zararı olan kod değildir. Dava sonunda kaldırılır.

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler) Kodun kaldırılması için meşruhatlı vize yoluna başvurulması veya red ikamet başvurusunun reddi kararına karşı idare mahkemesinde dava açılması gerekir.

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal) Kart iptal nedenine göre idari başvuru veya dava yolu ile çözülebilir.

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler) Bilgilendirme kodu olup yabancı bakımından bir zararı yoktur.

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-34 (Sahtecilik) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-42 (Uyuşturucu madde suçu) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-43 (Kaçakçılık suçları) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-58 (Öldürme suçları) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-64 (Tehdit) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-65 (Hırsızlık) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-66 (Gasp yağma) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-67 (Dolandırıcılık) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar) Ancak hatalı teşhis yapılmışsa veya daha sonra yabancı tedavi olup sağlığına kavuşmuşsa yapılacak başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kalkar.

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası ve yurda giriş yasağı uygulanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası ve yurda giriş yasağı uygulanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar) 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası kesilir. İdari para cezası ödenirse Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapılamaz ancak idari para cezası ödenmezse 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye giriş engellenir.

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar) Yabancının Türkiye’deyken herhangi adli bir işleme konu olması halinde suçlu olup olmadığına bakılmaksızın yabancı 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır. Dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar) Suç işleyip de Türkiye’de hapis cezasını tamamlayanlar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye girişleri yasağı konulur. Dava ile kaldırılabilir.

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar) Girişleri 1 boyunca engellenir. Dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-117 (Kaçak çalışanlar) 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrardan girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası uygulanır. Meşruhatlı vize yöntemi ile çözülebilir.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler) Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir. Meşruhatlı vize alınırsa Türkiye’ye giriş sağlanabilir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi) verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halindebu kod işlenmesi suretiyle 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Meşruhatlı vize yöntemi ile kaldırılabilir.

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi) 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir.

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar) 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir. Meşruhatlı vize alınarak kod kaldırılabilir.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler) Yabancıların sınır dışı edilirken seyahat masraflarını kendileri tarafından karşılanamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmaktadır. Bu kod işlenerek yabancının ülkeye tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar) Terk edilmediği takdirde Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-138 (İnat yolcu) 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen)

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen)

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar) Meşruhatlı vize veya bazı hallerde dava yolu ile kaldırılabilir.

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri) sadece dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar) Dava veya meşruhatlı vize ile kaldırılabilir.

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan) Meşruhatlı vize yolu ile kaldırılabilir.

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen)

K (Kaçakçılıktan arananlar) Bu kod giriş yasağı vermeyebilir. Ayrıca yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konulabilmektedir.

N-82 (İstihzan kodu) Girişi ön izne bağlı olan yabancılara verilir. Dava açılmadığı sürece yabancının Türkiye’ye girişi çok zordur.

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası)

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası)

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası)

N-99 (İnterpol kodu) Hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur. Bu kod Türkiye’ye giriş yasağına konulmasına da neden olabilmektedir.

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası)

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası)

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası)

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı)

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası)

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası)

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası)

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası)

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı)

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı) Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı olarak başvuru yaparken belirtilen adreste bulunmadığı tespit edilen ve ülkeye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında bu kod verilir.

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl) İdari başvuru sonrasında dava yoluna gidilebilir.

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl)

Bu kodlar, sınır dışı süreci içinde ilgili yabancının siciline işlenir. Bazılarının kaldırılabilmesi için çeşitli prosedürler uygulanmalı, birçoğu için ise dava açılmalıdır. Bu süreçleri yürütmek uzmanlık gerektirdiğinden, mutlaka bu konuda yetkin bir avukata müracaat edilmelidir.

Deport Vize İhlali Hangi Mahkeme?

Sulh ceza mahkemesi gerekli incelemeleri yaparak yabancının idari gözetiminin devamına ya da yabancının serbest kalmasına karar verebilir. İdari gözetim altına alınan kişiler hakkındaki işlemler tamamlandıktan sonra yabancı, İl Göç İdaresi tarafından belirlenen Geri Gönderme Merkezlerine götürülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir